To nye krigskors tildelt

Illustrasjonsbilde - To nye krigskors tildelt
Sju soldater er i statsråd 5. april tildelt dekorasjoner for sin innsats i Afghanistan. To er tildelt Krigskors med sverd. I tillegg er to personer tildelt St. Olavsmedaljen med ekegren, og tre har fått Krigsmedaljen.

Løytnant Lars Kristian Lauritzen er tildelt Krigskorset med sverd for å ha utvist særlig framragende tapperhet og mot under kamphandlinger i 2007. Major (m) Kristian Bergh Stang er tildelt Krigskorset med sverd for å ha utvist særlig fremragende mot og ledelse under kamphandlinger i 2008.

Krigskorsene vil bli overrakt av Hans Majestet Kongen ved en høytidelig seremoni 8. mai. Ved samme anledning vil de øvrige medaljemottakerne få overrakt sine dekorasjoner av forsvarssjefen. 

– Jeg er meget glad for at vi nå har tildelt disse medaljene til noen av våre dyktige soldater. De har ved flere anledninger vist ekstraordinær innsats i meget krevende situasjoner, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.


KRIGSKORSET MED SVERD Krigskorset med sverdKrigskorset med sverd

LØYTNANT LARS KRISTIAN LAURITZEN

Løytnant Lars Kristian Lauritzen var offiser ved en avdeling underlagt den internasjonale stabiliseringsstyrken (ISAF) i Afghanistan i 2007. I denne perioden gjennomførte avdelingen et helt spekter av oppgaver, herunder offensive operasjoner.

Under løsing av et farlig oppklaringsoppdrag, ble det rettet ild mot patruljen. Løytnant Lauritzens reaksjonsevne, mot og vilje til å bekjempe en overlegen fiende uten tanke på faren for eget liv, gjorde at patruljen kom seg ut av bakholdet.

Trolig har ingen norske soldater i nyere tid vært i en så spesiell og presset situasjon med så potensielt store konsekvenser.

Løytnant Lars Kristian Lauritzen tildeles Krigskorset med sverd for å ha utvist særlig framragende tapperhet og mot under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2007.


MAJOR KRISTIAN BERGH STANG

Major (m) Kristian Bergh Stang var sjef for et MOT-lag (Military Observation Team) underlagt den internasjonale stabiliseringsstyrken (ISAF) i Afghanistan i 2008. I denne perioden gjennomførte avdelingen et helt spekter av oppgaver, herunder offensive operasjoner.

Major (m) Kristian Bergh Stangs personlige mot og særlig framragende ledelse under internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2008 oppfyller statuttene for tildeling av Krigskorset med sverd. Det legges særlig vekt på evnen til å gjennomføre oppdrag med nøktern våpenbruk, å sikre og hjelpe sivilbefolkningen samt å gi våre allierte effektiv støtte. Hans lederegenskaper og mot har medvirket til at Norges forsvar har satt seg i stor respekt internasjonalt.

Major (m) Kristian Bergh Stang tildeles Krigskorset med sverd for å ha utvist særlig framragende mot og ledelse under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2008.


ST. OLAVSMEDALJEN MED EKEGREN St. Olavsmedalje med ekegrenSt. Olavsmedalje med ekegren

MAJOR ASBJØRN LYSGÅRD

Major Asbjørn Lysgård var troppssjef ved en avdeling underlagt den internasjonale stabiliseringsstyrken i Afghanistan (ISAF) i 2008. I denne perioden gjennomførte avdelingen et helt spekter av oppgaver, herunder offensive operasjoner.

Han har bidratt til at avdelingen har kunnet løse kompliserte og særdeles farlige oppdrag uten tap av egne liv. Riktige beslutninger fattet under stort press har forhindret større angrep på den afghanske regjering. Under store fysiske og psykiske prøvelser, er oppdragene løst med stor presisjon, og med forbilledlig ledelse, mot og tapperhet.

Major Asbjørn Lysgård tildeles St. Olavsmedaljen med ekegren for på framragende måte å ha utvist tapperhet og ledelse under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2008.


MAJOR BRAGE ANDREAS LARSSEN

Major Brage Andreas Larssen var stabsoffiser ved en avdeling underlagt den internasjonale stabiliseringsstyrken i Afghanistan (ISAF) i 2008 og 2009. I denne perioden gjennomførte avdelingen et helt spekter av oppgaver, herunder offensive operasjoner.

Major Larssens personlige egenskaper muliggjorde framskaffing av informasjon som blant annet avverget et planlagt terroranslag. Denne operasjonen ble funnet å være så viktig at den amerikanske presidenten ble orientert.

Major Brage Andreas Larssen tildeles St. Olavsmedaljen med ekegren for på framragende måte å ha utvist ledelse og innsats under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2008 og 2009.


KRIGSMEDALJEN KrigsmedaljenKrigsmedaljen

GRENADER JON JUUL JENSEN

Grenader Jon Juul Jensen var vognfører ved en avdeling underlagt den internasjonale stabiliseringsstyrken i Afghanistan (ISAF) i 2011. I denne perioden gjennomførte avdelingen et helt spekter av oppgaver, herunder offensive operasjoner.

Under en operasjon i 2011, kom styrken i kamp og kjøretøyets toppsikrer ble såret. Jensen fikk kjøretøyet i sikkerhet, ga førstehjelp og fikk deretter pasienten i dekning. Han startet ildgivning slik at han fikk ild vekk fra pasienten og seg selv. Deretter klarerte han veiaksen for IEDer, med stor fare for å bli truffet av fiendtlig beskytning.

Grenader Jensens innsats i denne operasjonen vitner om en soldat med stort mot og tapperhet, en unik og uselvisk handling hvor kollegaer og oppdraget gikk foran.

Grenader Jon Juul Jensen tildeles Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utvist tapperhet og mot under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2011.


SERSJANT (M) JOHN HELGE SAMDAL

Sersjant (m) John Helge Samdal tjenestegjorde som troppsmentor ved en avdeling underlagt den internasjonale stabiliseringsstyrken i Afghanistan (ISAF) i 2010. I denne perioden gjennomførte avdelingen et helt spekter av oppgaver, herunder offensive operasjoner.

Hans gode vurderingsevne og riktige avgjørelser i et svært tøft stridsmiljø var avgjørende for at troppen løste oppdraget sitt på en utmerket måte. Med stor fare for eget liv i en komplisert og krevende situasjon, ledet han sine menn og mentorerte afghanske kollegaer på en særlig snarrådig og reflektert måte.

Han har ikke noen formell befalsutdanning, noe som setter hans innsats i et helt spesielt lys.

Sersjant (m) John Helge Samdal tildeles Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utvist tapperhet og ledelse under kamp i internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2010.


Identiteten til den siste mottakeren av Krigsmedaljen er skjermet informasjon.