Forsvarets visuelle profil - uniformer, medaljer og heraldikk

På disse sidene finner du informasjon, maler og historien til Forsvarets visuelle profil og militær heraldikk. Du finner også informasjon om medaljer og uniformer.
En helhetlig, felles visuell profil gir et bedre og mer profesjonelt bilde av Forsvaret, som én organisasjon med ett felles mål

Den visuelle profilen er forankret i Forsvarets historie. Alle våpengrenene har bidratt til den visuelle oppbyggingen med virkemidler fra sine avdelingers bruk av farger, mønstre, heraldiske figurer og former.

Forsvaret har en visuell profil som gjelder alle avdelinger i Forsvaret. Profilen er regulert av en bestemmelse og en profilhåndbok.


Medaljeoversikt

Krigskorset med sverd
Krigskorset med sverd er Norges høyeste utmerkelse og tildeles norske og utenlandske militære og sivile, som under krig eller væpnet konflikt på en særlig fremragende måte har utmerket seg med personlig tapperhet eller ved ledelse av avdeling eller fartøy under kamp.

Kategori: Bragdmedalje.

Se også statuttene.
Den kongelige norske St.Olavs ordenDen kongelige norske St.Olavs orden tildeles nordmenn som har utmerket seg i tjeneste for fedrelandet og menneskeheten. Ordenen er delt inn i Storkors, Kommandør med stjerne, Kommandør, Ridder første klasse og Ridder.

Se også statuttene.
St.Olavsmedaljen med ekegren

St. Olavsmedaljen med ekegren tildeles for personlig innsats i kamp eller lignende bedrift, som under krig eller væpnet konflikt, på fremragende måte har utmerket seg ved tapperhet eller ledelse.

Kategori: Bragdmedalje.

Se også statuttene
.

KrigsmedaljenKrigsmedaljen kan tildeles for personlig innsats i kamp eller lignende bedrift til norske eller utenlandske militære eller sivile som under krig eller væpnet konflikt på særlig måte har utmerket seg ved personlig tapperhet eller ledelse.

Kategori: Bragdmedalje.

Se også statuttene.
Forsvarets medalje for edel dådForsvarets medalje for edel dåd tildeles militært og sivilt personell som ved utvist personlig rådsnarhet, dyktighet og mot, og under farefulle forhold har bidratt til å forhindre tap av menneskeliv.

Kategori: Bragdmedalje.

Se også statuttene.
Forsvarets hederskorsForsvarets hederskors kan tildeles norsk og utenlandsk militært og sivilt personell i og utenfor Forsvaret som i tjenestesammenheng har utvist personlig dyktighet og for særlig fortjenstfull innsats for Forsvaret eller Forsvaret i samfunnet. Kan også tildeles for faglig dyktighet hvor vedkommende har bidratt til utvikling av kvalitet, holdninger, ansvarsfølelse og avdelingsånd på flere nivåer eller beordret i spesielt krevende stillinger hvor annen høyere norsk dekorasjon ikke er aktuell.

Kategori: Fortjenestemedalje.

Se også statuttene.
Forsvarsmedaljen med laurbærgrenForsvarsmedaljen med laurbærgren tildeles sivilt og militært personell for fremragende virksomhet eller særlig stor innsats for Forsvaret.

Kategori: Fortjenestemedalje.

Se også statuttene.
Heimevernets fortjenstmedaljeHeimevernets fortjenstmedalje tildeles sivile og militære som på forskjellig vis har gjort en særlig stor og uselvisk innsats for Heimevernets sak.
ForsvarsmedaljenForsvarsmedaljen tildeles sivilt og militært personell som har gjort tjeneste i til sammen 25 år i Forsvaret.

Kategori: Fortjenestemedalje.

Se også statuttene
.
Forsvarets medalje for sårede i stridForsvarets medalje for sårede i strid tildeles personell i det norske Forsvaret som blir såret i kamphandlinger eller situasjoner som kan oppfattes som kamphandlinger, og må være forårsaket av en av partene i en konflikt.

Se også statuttene.
Forsvarets medalje for internasjonale operasjonerForsvarets medalje for internasjonale operasjoner tildeles militære observatører og monitorer eller personer i enkeltstående stabsledd for minimum 30 dagers varighet i operasjonsområdet. Fra 2003 tildeles den observatører og personell i enkeltstående stabsledd i utenlandstjeneste med minimum tre måneders tjeneste. Tidligere ble den tildelt norsk militært og sivilt personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner i minimum seks måneder. Der Norge stiller styrkebidrag brukes nå Forsvarets operasjonsmedaljer.

Kategori: Deltagermedalje.

Se også statuttene.

Forsvarets innsatsmedaljeForsvarets innsatsmedalje tildeles norsk og utenlandsk militært personell som har deltatt i farefulle og spesielle operasjoner og kamphandlinger. Må ha utmerket seg ved tapperhet og mot ut over det som normalt kreves. Personell som har gjort en særlig fortjenstfull innsats, kan bli tildelt rosett. Her kreves en aktiv deltagelse i kamphandlinger eller en særlig innsats i farefulle oppdrag.

Kategori: Bragdmedalje.

Se også statuttene.

Forsvarets operasjonsmedalje
Forsvarets operasjonsmedaljer tildeles for minst 30 dagers sammenhengende tjeneste i norsk enhet eller multinasjonalt stabsledd i internasjonal operasjon. Fra 1. april 2005 til 31. mars 2011 tildeles medaljen for minst 90 dagers sammenhengende tjeneste.

Medaljen blir utstyrt med forskjellige medaljebånd for ulike operasjoner eller land. Fargene i båndet settes sammen av fargene i Norges flagg og i flagget til landet operasjonen foregår i. Ved flere tjenesteperioder i samme land markeres dette med et romertall av metall festet på medaljebåndet.

Kategori: Deltagermedalje.

Se også statuttene.
VernedyktighetsmedaljenVernedyktighetsmedalje tildeles som en påskjønnelse for fullført førstegangstjeneste. Det finnes én for hver forsvarsgren.

Se også statuttene.