Forsvarets logistikkorganisasjon

Illustrasjonsbilde - Forsvarets logistikkorganisasjon
Forsvarets logistikkorganisasjon understøtter og drifter Forsvarets materiell.

Divisjoner i Forsvarets logistikkorganisasjon

Flo Felleskapasiteter har ansvaret for de fleste investeringsprosjektene av tverrfaglig art, i tillegg til systemeierskapet for fellesmateriell.

Les mer om Felleskapasiteter

Flo Forsyning har ansvaret for Forsvarets forsyningslagre, driftsanskaffelser, distribusjon, avhending og transportkontroll

Les mer om Forsyning

Forsvarets logistikkorganisasjon Divisjon for IKT-kapasiteter er profesjonell leverandør og forvalter av sikre IKT-systemer for alle operasjons- og graderingsnivå til bruk i operativ og daglig virksomhet i Forsvaret.

Les mer om IKT-kapasiteter

Flo Landkapasiteter har ansvaret for de aller fleste investeringsprosjekter innenfor våpen og landmateriell i tillegg til systemeierskap for materiellet som er i bruk.

Les mer om Landkapasiteter

Flo Luftkapasiteter har ansvaret for de aller fleste investeringsprosjektene til Luftforsvarets materiell og systemeierskap.

Les mer om Luftkapasiteter

Flo Maritime kapasiteter har ansvaret for de fleste investeringsprosjektene til Sjøforsvaret, i tillegg til systemeierskap til materiellet.

Les mer om Maritime kapasiteter

Flo Vedlikehold oppgraderer og modifiserer Forsvarets våpensystemer og materiell.

Les mer om Vedlikehold

Oppgaver

Rundt 60 prosent av Forsvarsbudsjettet brukes til å anskaffe og vedlikeholde materiell. Forsvarets logistikkorganisasjon understøtter og drifter dette materiellet. Det betyr at organisasjonen leder investeringsprosjektene, gir operativ støtte, gjennomfører tyngre vedlikehold og sørger for forsvarlig avhending av materiellet.

Forsvarets logistikkorganisasjon har også ansvar for forsyningstjenesten i Forsvaret, det vil si lagring og utlevering av materiell til brukerne. I tillegg kommer transport av personell og gods og teknologisk rådgivning. Til sammen yter organisasjonen et bredt spekter av tjenester.

Forsvarets logistikkorganisasjon forvalter rundt 15 milliarder av forsvarsbudsjettet, fordelt på investeringer, drift og personell.

Organisasjonen har ansvaret for innkjøp av forsvarsmateriell, alt fra personlig utstyr til fregatter. I alt teller investeringsporteføljen om lag 250 prosjekter, og i tillegg kommer i overkant av 300 rammeavtaler.