Movcon ved Forsvarets transportskole planlegger og gjennomfører store forflytninger, i inn- og utlandForsvarets hundeskole har i flere år hatt et hundelag på Hjerkinn. De spesialtrente skytefelthundene søker etter blindgjengere.Logistikkavdelingen støtter blant annet logistikkbasene med forsyning av drivstoff og vann.Fagavdeling Logistikk har blant annet ansvar for Fagkurs logistikk. Her er norske offiserer og kadetter på kurs i SverigeFAES sine eksplosivryddere løser mange oppdrag, blant annet såkalt lensmannsoppdrag.Teknisk avdeling utdanner Hærens fremtidige teknikere innen våpen og kjøretøy.Transportkompaniet ved FTS har i mange år høstet erfaringer fra oppdrag i AfghanistanForsvarets hundeskole har utstrakt internasjonalt samarbeid, blant annet i Nordefco-rammen.Vannrenselag er en av leveransene til LogistikkavdelingenFagavdeling logistikk lager håndbøker, f.eks innen taktisk kolonneEOD-roboten er et av de viktigste verktøyene til eksplosivrydderne ved FAESElevene som går teknisk utdanning lærer blant mye mer maskinering

Kompetansesenter for logistikk og operativ støtte

Utdannar spesialistar på logistikk og transport, militærpoliti, hundeteneste og eksplosivrydding.
Forsvaret sitt kompetansesenter for logistikk og operativ støtte (FKL) er eit felles operasjonsstøttesenter for heile Forsvaret. Hovudoppgåvene til avdelinga er operative leveransar, fagutvikling og kompetanseproduksjon. Avdelinga er Forsvaret sitt kompetansesenter innan logistikk og produksjon av operative støtteelementar.

FKL leverer større eller mindre element til både nasjonale og internasjonale oppdrag, avhengig av behov. Dei operative logistikkreferansane og støtta avdelinga bidreg med er vesentlege i operasjonane til Forsvaret- både i inn- og utland.

Avdelinga utdannar og etablerer operative avdelingar innanfor fagområde som logistikk, militærpoliti- og livvaktteneste, transport, ammunisjon- og eksplosivrydding, vognførerutdanning og hundeteneste.


Underavdelinger i FKL

Forsvarets hundeskole

Forsvarets hundeskole utdanner hunder og hundeførere til nasjonal og internasjonal tjeneste for alle forsvarsgrener og Heimevernet (HV). Hundekolen er utøver fagligansvaret for hundetjenesten i Forsvaret.
Hundetjeneste i Førstegangstjenesten

Fagavdeling logistikk


Fagavdeling Logistikk er plassert på Rena sammen med resten av Hærens våpenskolemiljø. Avdelingens viktigste oppgave er å sørge for at de respektive skoler ved Hærens våpenskole involverer logistikkfaget i sine prosesser og å støtte skolene med dette.

Forsvarets transportskole


Forsvarets transportskole utøver fagansvar, er styrkeprodusent og kompetansesenter for transportkontroll, landtransport og vognføreropplæring i Forsvaret. Produserer og leverer transportkontroll og transportlag til nasjonal og internasjonal tjeneste.

Forsvarets logistikkskole

Logistikkskolen er en våpenskole med utøvende fagansvar som utdanner, utvikler, sertifiserer samt stiller enheter til internasjonale operasjoner innen logistikk. Logistikkavdelingen har også mye av utdanningsansvaret for KpC ved Hærens befalsskole. Befalselevene ved KpC spesialiseres innen forvaltning og tekniske fag.
Hærens befalsskole forvaltning

Militær livvaktavdeling er underlagt Forsvarets militærpolitiavdeling.

Forsvarets militærpolitiavdeling utøver fagmansvaret for MP i Forsvaret, og står ansvarlig for all utdanning og sertifisering innen Militærpolitifaget. Herunder alt av mannskaper og befal til nasjonal og internasjonal tjeneste.
Militærpoliti som førstegangstjeneste
Ta utdanning som militærpoliti i Hærens befalsskole

Teknisk avdeling utdanner teknikere på landbasert materiell

Teknisk avdeling er ledende innen berging og vedlikehold/reparasjoner av landbasert materiell. Med landbasert materiell menes kjøretøy, våpen, base, berging, reservedelsfaget med mer. Teknisk avdeling står for den tekniske utdanningen ved KpC Hærens befalsskole. Hærens befalsskole teknisk

Forsvarets ammunisjons- og EOD-skole

Forsvarets ammunisjons-­ og EOD-skole er Forsvarets kompetansesenter innen ammunisjons-­ forvaltning og eksplosivrydding. FAES utøver fagansvaret innen eksplosivrydding i Forsvaret, og støtter det sivile samfunn med sine tjenester. FAES gjennomfører fagutdanning på ammunisjonsforvaltningslinjen ved Hærens befalsskole.
Forvaltningslinjene ved Hærens befalsskole

Logbase Land

Logbase land understøtter tredjelinjes logistikk for avdelinger i Brigade Nord, i alle faser av utøvelsen i den hensikt å opprettholde Brigadens stridsutholdenhet.