Movcon ved Forsvarets transportskole planlegger og gjennomfører store forflytninger, i inn- og utlandForsvarets hundeskole har i flere år hatt et hundelag på Hjerkinn. De spesialtrente skytefelthundene søker etter blindgjengere.Logistikkavdelingen støtter blant annet logistikkbasene med forsyning av drivstoff og vann.Fagavdeling Logistikk har blant annet ansvar for Fagkurs logistikk. Her er norske offiserer og kadetter på kurs i SverigeFAES sine eksplosivryddere løser mange oppdrag, blant annet såkalt lensmannsoppdrag.Teknisk avdeling utdanner Hærens fremtidige teknikere innen våpen og kjøretøy.Militærpolitiet har mange oppgaver. Her øver MP-soldater på åstedsundersøkelse.Transportkompaniet ved FTS har i mange år høstet erfaringer fra oppdrag i AfghanistanForsvarets hundeskole demonstrerer kapasiteter under Veterandagen 2013Vannrenselag er en av leveransene til LogistikkavdelingenFagavdeling logistikk lager håndbøker, f.eks innen taktisk kolonneEOD-roboten er et av de viktigste verktøyene til eksplosivrydderne ved FAESElevene som går teknisk utdanning lærer blant mye mer maskineringMilitær livvaktavdeling, underlagt FMPA, øver skarpe stridsdriller

Kompetansesenter for logistikk og operativ støtte

Utdannar spesialistar på logistikk og transport, militærpoliti, hundeteneste og eksplosivrydding.
Forsvaret sitt kompetansesenter for logistikk og operativ støtte (FKL) er eit felles operasjonsstøttesenter for heile Forsvaret. Hovudoppgåvene til avdelinga er operative leveransar, fagutvikling og kompetanseproduksjon. Avdelinga er Forsvaret sitt kompetansesenter innan logistikk og produksjon av operative støtteelementar.

FKL leverer større eller mindre element til både nasjonale og internasjonale oppdrag, avhengig av behov. Dei operative logistikkreferansane og støtta avdelinga bidreg med er vesentlege i operasjonane til Forsvaret- både i inn- og utland.

Avdelinga utdannar og etablerer operative avdelingar innanfor fagområde som logistikk, militærpoliti- og livvaktteneste, transport, ammunisjon- og eksplosivrydding, vognførerutdanning og hundeteneste.


Underavdelinger i FKL

Forsvaret hundeskole demonstrerer sine kapasiteter under Veterandagen 2013Forsvaret hundeskole demonstrerer sine kapasiteter under Veterandagen 2013

Forsvarets hundeskole utdanner hunder og hundeførere til nasjonal og internasjonal tjeneste for alle forsvarsgrener og Heimevernet (HV). Hundekolen er utøver fagligansvaret for hundetjenesten i Forsvaret.

Norske offiserer og kadetter på fagkurs logistikk med svenske kollegaer

Fagavdeling Logistikk er plassert på Rena sammen med resten av Hærens våpenskolemiljø. Avdelingens viktigste oppgave er å sørge for at de repsektive skoler ved Hærens Våpenskole involverer logistikkfaget i sine prosesser og å støtte skolene med dette.

FTS

Forsvarets transportskole utøver fagansvar, er styrkeprodusent og kompetansesenter for transportkontroll, landtransport og vognføreropplæring i Forsvaret. Produserer og leverer transportkontroll og transportlag til nasjonal og internasjonal tjeneste.

Forsvarets logistikkskole

Logistikkavdelingen er en våpenskole med utøvende fagansvar som utdanner, utvikler, sertifiserer samt stiller enheter til internasjonale operasjoner innen logistikk. Logavd. har også mye av utdanningsansvaret for KpC ved Hærens befalsskole. Befalselevene ved KpC spesialiseres innen forvaltning og tekniske fag.

Militær livvaktavdeling er underlagt FMPAMilitær livvaktavdeling er underlagt FMPA

Forsvarets militærpolitiavdeling utøver fagmansvaret for MP i Forsvaret, og står ansvarlig for all utdanning og sertifisering innen Militærpolitifaget. Herunder alt av mannskaper og befal til nasjonal og internasjonal tjeneste.

Teknisk avdeling utdanner teknikere på landbasert materiellTeknisk avdeling utdanner teknikere på landbasert materiell

Teknisk avdeling er ledende innen berging og vedlikehold/reparasjoner av landbasert materiell. Med landbasert materiell menes kjøretøy, våpen, base, berging, reservedelsfaget med mer. Teknisk avdeling står for den tekniske utdanningen ved KpC Hærens befalsskole.

EOD-robot - et meget viktig verktøy for eksplosivrydderneEOD-robot - et meget viktig verktøy for eksplosivrydderne

Forsvarets ammunisjons-­ og EOD-skole er Forsvarets kompetansesenter innen ammunisjons-­ forvaltning og eksplosivrydding. FAES utøver fagansvaret innen eksplosivrydding i Forsvaret, og støtter det sivile samfunn med sine tjenester.