Last ned video: MP4, Ogg
HTML5 Video Player by VideoJS

Sjøforsvaret

Grunnlaget for Norges velstand ligger i havet. Sjøforsvarets oppgave er å ivareta våre interesser i norske farvann.


Avdelinger i Sjøforsvaret

Kysteskadren består av marinefartøyer, i tillegg til avdelinger med kystjegere, mi­nedykkere og hurtiggående stridsbåter.

Fregattvåpenet
Minevåpenet
MTB-våpenet
Undervannsbåtvåpenet
Marinens jegervåpen
Marinens logistikkvåpen
Norwegian Task Group (NorTG)

Kystvaktens mest sentrale oppgaver er: fiskerioppsyn, miljøvern, søk og redning og tolloppsyn.

Marinejegerkommandoen er Norges maritime spesialstyrke.
Avdelingen er nå underlagt en egen felles ledelse for Forsvarets spesialstyrker.

Sjøforsvarets avdelinger

Sjøforsvaret består av Kysteskadren (Marinen), Kystvakten, Sjøforsvarets skoler og Sjøforsvarets baser.

Kysteskadren er Sjøforsvarets operative styrke, mens Kystvakten i fredstid er statens primære myndighetsutøver på havet. Sjøforsvarets skoler gir en helhetlig sjømilitær profesjonsutdanning, samt rekruttskole og befalsutdanning. Avdelingen Sjøforsvarets baser har ansvar for driften av basene.


Sjøforsvarets baser

Sjøforsvaret har to baser/orlogsstasjoner: Haakonsvern orlogsstasjon i Bergen og Ramsund orlogsstasjon utenfor Harstad.

Ordet "orlog" kommer fra nederlandsk og betyr krig. 


Sjøforsvarets hovedoppgaver

Kystvaktens hovedoppgaver ligger innenfor overvåkning, suverenitetshevdelse, og myndighetsutøvelse. Marinens primærfunksjon er å ivareta militært forsvar av våre sjøområder. Dette innebærer å bevare norsk handlefrihet mot militært og annet press og å sikre fri tilgang til våre havområder og havner.

Sjøforsvarets grunnlag

Norsk sjøområde er mer enn sju ganger større enn landområdet, rundt 2,6 millioner kvadratkilometer. Dette tilsvarer omtrent fire ganger størrelsen av Frankrike.

Fra dette området høster Norge mer enn 50 milliarder kroner i fiskerier og mer enn 600 milliarder kroner i olje og gass hvert år. Olje- og gassproduksjon sto for 23 prosent av Norges bruttonasjonalprodukt (BNP) i 2012.

Som en følge av olje- og gassinntektene, eier Norge rundt 1 prosent av alle aksjer som kan handles i verden. Trolig er det betydelige olje- og gassreserver i Arktis, også i det norske sjøområdet.

Norge har dessuten verdens sjette største handelsflåte med rundt 1 400 norskeide skip. Dette gjenspeiler Norge som en maritim nasjon, der våre største befolkningssentre og økonomiske tyngdepunkter ligger langs kysten.

71 prosent av all godstransport i Norge skjer på sjøen, kun 29 prosent på land.

Dersom vi mister vår frie bruk av havet, vil Norge stoppe opp, og vi mister grunnlaget for vår velstand. Betydningen av Norges sjøområder kan ikke overdrives.​