Fritaksordninga

Illustrasjonsbilde - Fritaksordninga
For personar som dekkjer ein samfunnskritisk funksjon.
Fritaksordninga gjeld berre for arbeidsgjevar med tilsette som:
  1. Dekkjer ein samfunnskritisk funksjon
  2. Har fullført førstegongstenesta
  3. Har fått eit disponeringskort eller ei innkalling til Forsvaret

Alle tre kriteria må vere oppfylt for at fritaksordninga skal vere aktuell.

Nytt regelverk

Nytt regelverk om fritak for frammøte i Forsvaret ved krise, konflikt eller krig (fritakordninga i Forsvaret) vart set i verk 15. mai 2014. Regelverket inngår no i kapittel 8A i forskrift om utskrivning og verneplikt (vernepliktforskriften). 

Endringar frå gammelt regelverk:
  • Tidlegare sivil krigsoppsetting (SKOP) heiter no samfunnskritisk verksemd (SKV).
  • Tidlegare rapporterande ledd (RL) heiter no koordinerande forvaltningsorgan (KFO).
  • Innvilga fritak gjeld for inntil 3 år. Om den tilsette kallast inn til teneste på nytt etter 3 år må SKV søkje den tilsette inn på fritaksordninga på nytt. Ettersom fritaket har blitt tidsavgrensa, er alle som fekk fritak for meir enn 3 år sidan no tatt ut av fritaksordninga.
 

Desse prosedyrar skal følgjast:

  • Departementa skal informere Forsvaret om tilgang og avgang for koordinerande forvaltningsorgan i fritaksordninga. Last ned skjema (pdf)
  • Koordinerande forvaltningsorgan skal informere Forsvaret om tilgang og avgang for samfunnskritiske verksemder (SKV) i fritaksordninga. Last ned skjema (pdf)
  • SKV skal informere Forsvaret om tilgang og avgang i fritaksordninga for personar som dekkjer samfunnskritiske funksjonar. Merk! Tilgang i fritaksordninga skal berre skje dersom personen som dekkjer ein samfunnskritisk funksjon har fått eit disponeringskort eller ei innkalling til Forsvaret. Last ned skjema for tilgang​ (pdf). Avgang meldes på e-post til vpv.fritaksordningen@mil.no
  • Dersom ein søknad om fritak blir avslått, kan SKV klage på avgjerda. Last ned klageskjema (pdf)