Førstegongsteneste

Illustrasjonsbilde - Førstegongsteneste

Førstegongstenesta er dei 12 første månadene av den 19 månader lange tenesteplikta.

Verneplikt for kvinner skal innførast

Stortinget har vedtatt endringar* i vernepliktsloven og heimevernloven. Det er bestemt at verneplikt for kvinner skal gjelde for dei fødd i 1997 og seinare. Dei første kvinnelege vernepliktige kan dermed møte til førstegongsteneste i siste halvdel av 2016. Les meir om kva dette inneber.

* Lovendringane trer i kraft 1. januar 2015.


Førstegongsteneste gjev grunnleggjande soldatutdanning. Du lærer blant anna å opptre sjølvstendig, følgje ordrar og handtere våpen. I tillegg får du erfare korleis det er å bu, jobbe og samarbeide tett med andre menneske.

Korleis avtene førstegongsteneste?

Det finst mange moglegheiter under førstegongstenesta. Forsvaret har som mål at alle skal få ei førstegongsteneste dei synest er meningsfull. På sesjon snakkar du med sesjonsoffiseren om kva som kan passe for deg. Tek du læretida di i Forsvaret, blir det første året gjennomført som førstegongsteneste. Tek du ei utdanning i Forsvaret, blir det første året godkjent som førstegongsteneste.

Aldersgrense

Du må ha fylt 18 år innan du tek til med førstegongstenesta. Det gjeres unntak frå denne regelen for dei som tek læretida si i Forsvaret. Dei kan vere 17 år, men må fylle 18 år i opptaksåret. Øvre aldersgrense for førstegongsteneste er vanlegvis innan det året du fyller 28 år. Øvre aldersgrense for å bli kalla inn på sesjon er innan det året du fyller 25 år.

Kvifor førstegongsteneste?

På same måte som høgare utdanning (minst 60 studiepoeng) og folkehøgskule, gjer fullført førstegongsteneste (eller utdanning i Forsvaret) 2 tilleggspoeng. Det er ikkje mogleg å få meir enn totalt 2 tilleggspoeng frå høgare utdanning, folkehøgskule eller militærteneste.

Frivillig førstegongsteneste for kvinner fødd før 1997

Kvinner har same moglegheiter som menn i Forsvaret. For kvinner fødd før 1997 er militærteneste frivillig. Kvinner fødd i 1997 og seinare er vernepliktige på lik linje med menn. 

Sivilteneste

Den sivle verneplikta (sivilteneste) er avvikla frå 1. juli 2012. Det er likevel mogleg å søkje fritak for militærteneste av overtydingsgrunnar. Søknad kan tidlegast leggjast fram på sesjon del 2. ​