Økonomi og forsikring under førstegongstenesta

Illustrasjonsbilde - Økonomiske stønader under førstegongstenesta
Oversikt over økonomiske tillegg og stønader for deg som har husleige, lån med meir.
Du må søkje om stønad etter at du har møtt til teneste. Der får du prate med ein sosialsaksarbeidar i leiren. Hugs å ta med all dokumentasjon du treng!

Forsvaret betaler ikkje ut pengar kontant. Du må derfor ha ein bankkonto før du kjem inn til førstegongstenesta.


Utgifter du kan søkje om å få dekt

- Husleigekontrakt

- Kvittering frå bank som viser at du har betalt husleige dei fire siste månadene før oppmøte

NB! Gifte eller sambuarar med felles barn treng stadfesting på betalt husleige den siste månaden før oppmøte.

- Tinglyst skøyte/kjøpekontrakt for bustaden som dokumentasjon på kjøpesum/innskot

- Bankopplysningar om bustadlån

- Vigselattest (gjeld berre gifte og registrerte partnarar)

- Dåpsattest/fødselsattest for felles barn

- Utskrift av likninga for det siste året

- Utskrift av likninga for det siste året for ektefelle/partnar/sambuar med felles barn

- Stadfesting på inntekt for ektefelle/sambuar/partnar under førstegongstenesta di

- Dersom ektefellen/sambuaren/partnaren ikkje er i inntektsgivande arbeid, må du ta med ei stadfesting frå NAV (trygdeytingar eller sosialhjelp)

- Stadfesting av at ektefellen/sambuaren/partnaren går på skule

- Rekning og kvittering for siste betalte straumrekning, NRK-lisens, kommunale avgifter, betalte internettabonnement og/eller mobilabonnement

- Polise og kvittering for bustad-/innbuforsikring

- Bustadsbevis frå folkeregisteret

- Utskrift av likninga for det siste året

- Lønnsslippar for dei siste fire månadene før oppmøte

- Stadfesting frå arbeidsgivaren om det blir gitt lønn eller ytingar under førstegongstenesta eller ikkje

- For skuleelevar/studentar: siste utbetalingsslipp frå Lånekassen for utdanning

- Karakterutskrift/vitnemål eller annan dokumentasjon på skulegang siste semester

- Du som ikkje har vore i lønt arbeid eller under utdanning, må dokumentere anna inntekt dei siste fire månadene før oppmøte

- Husleige
- Renter og kostnader på bustadlån
- Renter og kostnader på lån til depositum, innbu eller oppussing
- Straum eller andre utgifter til brensel
- Kommunale avgifter
- Bustad-/innbuforsikring
- Abonnementsavgift for telefon/mobiltelefon, maksimum 200,- kroner per månad
- Abonnementsavgift for Internett, maksimum 350 kroner per månad
- NRK-lisens
- Kabel-TV-avgift dersom det ikkje  er integrert i husleiga
- Fellesutgifter/husleige til burettslag eller sameige

Søknaden din blir behovsprøvd. Det vil seie at du kan få heil, delvis eller inga støtte til buutgifter du har under førstegongstenesta. Forsvaret overtek ikkje økonomiske forpliktingar som du frivillig har teke på deg.
- Renter/omkostningar på lån til arbeidsverktøy
- Renter/omkostningar på studielån (Lånekassen)
- Renter/omkostningar på lån til studium tekne opp i privat bank
- Personforsikring (ikkje bil eller reiseforsikring)
- Støttetiltak/stønad til sjølvstendig næringsdrivande
- Du må bu i bustaden det blir søkt om stønad for, og du må ha budd der i meir enn fire månader før oppmøte.

- Du må vere registrert i folkeregisteret med adressa til bustaden (unntak for studentar).

- Du må sjølv ha hatt midlar til å dekkje buutgiftene. Det må vere samsvar mellom inntektene og utgiftene dine.

Pengar du ikkje treng å søkje om

Det inkluderer helg, permisjonsdagar, høgtid osv.​​ 

Tenestetillegget er meint å dekkje utgifter til ting du ikkje får frå Forsvaret. 
For dei som blir forfremma til visekorporal eller tilsvarande under tenesta, og dei som tek utdanning i Forsvaret. Det kjem i tillegg til tenestetillegget. ​
Dimisjonsgodtgjeringa blir utbetalt til soldatar som dimitterer ved den formelle dimisjonsdatoen eller ein dato som er innvilga av Forsvaret.

Dei som uventa avbryt førstegongstenesta før fullført 12 månaders teneste, får utbetalt i samsvar med talet på tenestegjerande dagar. Det blir rekna ut slik:
32 120 kroner : 365 dagar x [talet på dagar du tenestegjorde].

Merk! Det er ikkje mogleg å få dimisjonsgodtgjering meir enn ein gong.
For deg som tek ei utdanning i Forsvaret. Bonusen kjem i staden for dimisjonsgodtgjeringa.

Merk! Utdanningsbonus gjeld ikkje dei som tek utskrevet befalskurs (UB). Dei som tek UB-utdanning får dimisjonsgodtgjering. ​​​
Eit tillegg du får om du har ektefelle, sambuar med felles barn eller sambuar med registrert partnarskap.

Du må stadfeste forsørgjaransvar med vigselattest eller attest for inngått registrert partnarskap og fødselsattest. Er de ikkje gifte eller registrerte partnarar, må du ta med bevis på at du og mor/far til barnet bur på same adresse.​​
Du får 170,– kr per dag for det første barnet og 70,– kr per dag for kvart barn elles. Barnetillegget blir utbetalt til den som har omsorga for barnet.

Forsikring

Når du avtener førstegongstenesta, omfattast du av folketrygdlova, yrkesskadeforsikringslova og ei eiga ordning med eingongserstatning.

Folketrygdlova sitt formål er å gi økonomisk tryggleik ved å sikre inntekt og kompensere for særlege utgifter ved sjukdom, skade, uførleik og dødsfall.

Dersom du får ein yrkesskade eller yrkessjukdom under tenesta, kan du fremje krav til Statens Pensjonskasse om erstatning. Dersom du dør av skaden eller sjukdommen, kan dei etterlatne fremje krav om erstatning. For at ein skade skal kunne reknast som yrkesskade, må den mellom anna ha hendt under arbeid i arbeidstida på arbeidsstaden.

Eingongserstatning
Etter «forskrift om utbetaling av engangserstatning ved dødsfall og invaliditet blant personell som avtjener verneplikt mv.» kan du få erstatning for skadar og sjukdommar som oppstår mellom oppmøte og dimittering (inkludert reisa til og frå tenestestaden), uavhengig av om skadehendinga eller sjukdommen inntreff på fritid eller i teneste.

Eingongserstatninga er meint som ei rask økonomisk hjelp som utbetalast utan langvarig saksbehandling.
Ved skade på eller tap av eigedelar, er hovudregelen at du sjølv er økonomisk ansvarleg. Om eigedelen trengst i samband med tenesta, kan Forsvaret likevel utbetale erstatning innanfor visse rammer, jf. «forskrift om billighetserstatning i Forsvaret». Særleg briller kan være nødvendige i mange samanhengar.

For vernepliktige kan det utbetalast maksimalt 20 000 kroner i erstatning for eigedelar; for briller utbetalast det ikkje meir enn 1500 kroner, med mindre spesielle grunnar tilseier anna.

Spørsmål og svar

Nei, Forsvaret gir normalt ikkje støtte til privat bilhald, som utgifter til billån, forsikring, avgifter osv.

Så lenge det lèt seg kombinere med tenesta di, har ikkje Forsvaret innvendingar mot at du arbeider ved sida av førstegongstenesta. Det finst ingen avgrensingar for kor mykje du kan tene ved sida av.

Får du derimot behovsprøvde stønader frå Forsvaret, kan desse stønadene blir påverka av kor store inntekter du / partnaren din / ektefellen eller sambuaren din med felles barn har ved sida av.
Enkelte soldatar kan få heimebuarstatus medan dei er inne til førstegongsteneste. Det vil seie at dei bur og et privat (hos foreldre eller i eigen bustad). I rekruttperioden må dei aller fleste bu i leiren. Heimebuarstatus er frivillig, og du må søkje.
 
Ein føresetnad for å få heimebuarstatus er at heimen din ligg i nærleiken av tenestestaden.
 
Søknad om heimebuarstatus kan godkjennast når
a) Avdelinga ikkje har forlegning eller forpleiingskapasitet.
b) Det ligg føre sosialmedisinske eller andre tungtvegande velferdsgrunnar. Gifte og sambuande med omsorg for barn har prioritet.
 
Dei som får heimebuarstatus får ekstra pengar frå Forsvaret til mat.
 
Dei som får heimebuarstatus og har meir enn 2,5 kilometer til tenestestaden, får også dekt reise kvar dag på billigst måte (eksempel: månadskort).
Forsvaret overtek ikkje økonomiske forpliktingar som du frivillig har teke på deg.

Har du andre behov for sosial eller økonomisk hjelp, må du ta kontakt med sosialsaksbehandlaren der du skal tenestegjere. Sosialsaksbehandlarane er der for å gi deg rettleiing og hjelp. Støtte på sosialt grunnlag kan vurderast i tilfelle der dei andre støtteordningane ikkje fangar opp behova til den enkelte.

Forsvarets hjelpefond
Forsvarets hjelpefond har som formål å yte økonomisk eingongsstøtte til soldatar som er komne i uventa økonomiske vanskar under førstegongstenesta. Det dreiar seg då om forhold som ikkje er dekte av andre ordningar.

Ta kontakt med sosialsaksbehandlaren ved avdelinga di for å få hjelp med søknaden om støtte (sjå kontaktopplysningar til høgre på sida).