Cold Response 2020

I mars 2020 gjennomførte Forsvaret deler av øvelsen Cold Response sammen med allierte og partnere. Øvelsen gikk inn i avslutningsfasen tidligere enn planlagt grunnet koronaviruset.


SISTe nytt:

 

 

forsvaret_44_coldresponseaktuelt_2541_fortsattmilitaerakti/aktuelt/fortsatt-militaer-aktivitet-i-nord/media/PubImages/20200310tk_I2714.jpgFortsatt militær aktivitet i nordØvelse Cold Response er avsluttet, men det vil fremdeles være militær aktivitet i deler av Nord-Norge. Les hvorfor her.forsvaret_44_coldresponsehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7968
forsvaret_44_coldresponseaktuelt_2539_coldresponsestatus/aktuelt/cold-response-status/media/PubImages/cr2020-110320.jpgForsvaret avslutter Cold ResponseForsvarsledelsen besluttet onsdag å iverksette en gradvis avslutning av vinterøvelsen i Nord-Norge.forsvaret_44_coldresponsehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7970
forsvaret_44_coldresponsefakta_773_restriksjonenegjelde/coldresponse/restriksjonene-gjelder-fremdeles/media/PubImages/20200308JH_1380.jpgFly- og fotorestriksjonene gjelder fortsattI forbindelse med øvelse Cold Response er det opprettet to restriksjonsområder der det er forbud mot å fly eller fotografere og filme fra luften. Disse restriksjonene gjelder fortsatt.forsvaret_44_coldresponsehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7969
forsvaret_44_coldresponseaktuelt_2532_coldresponseifullgan/aktuelt/cold-response-i-full-gang/media/PubImages/20200307osh_cr20--15.jpgØvelse Cold Response er i full gangTusenvis av soldater har lenge vært på plass i Norge. Om noen få dager starter selve stridshandlingene mellom to sammensatte styrker, og skal pågå i om lag én uke. forsvaret_44_coldresponsehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7945


Øvelsen avvikles nå styrt, det vil si at materiell og personell gradvis trekkes ut av øvingsområdene. Dette vil føre til økt trafikk på veinettet, og vi ber alle være ekstra oppmerksomme når de ser militære kjøretøy og kolonner på veiene. 

 

 

forsvaret_44_coldresponseforsvaret_44_coldresponsehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21640https://youtu.be/cRfVLFnD_8s
Fakta om øvelsen

Cold Response 2020 fant sted i de sørlige delene av Troms og Finnmark fylke. På land ble hoveddelen av øvelsen skje fra Bjerkvik til Nordkjosbotn, og det blir noe aktivitet i Tromsø og rundt Porsangmoen sør for Lakselv.

Øvelsesaktiviteten varer fra 2. til 18. mars. Selve feltøvelsen, hoveddelen av øvelsen, skulle foregå fra 12. til 18. mars. 

 Informasjon til publikum

 

 

forsvaret_44_coldresponseDisse veiene blir berørt <p></p> <p class="acc_text">Disse hovedveistrekningene blir mest berørt under hele øvelsen: </p> <p>• E6 Bjerkvik–Nordkjosbotn </p> <p>• Fv. 84 Fossbakken–Sjøvegan–Sørreisa </p> <p>• Fv. 86 Sørreisa–Bardufoss </p> <p>• Fv. 87 Bardufoss–Skjold </p> <p>Denne uka vil det være militær kolonnekjøring på disse strekningene: </p> <p>• 3. mars: Fv. 86 / E6 Sørreisa–Setermoen </p> <p>• 4. mars: Fv. 86 / E6 Sørreisa–Setermoen </p> <p>• 7. mars: E6 Narvik–Bjerkvik </p> <h2 class="acc_subheading">Vær ekstra oppmerksom</h2> <p>På disse strekningene må trafikantene regne med å møte militære kolonner. En kolonne består av mellom fire og tolv kjøretøy. Alle kolonner skal være merket foran og bak, og kjøretøy med bred last vil ha ytterligere merking og følgebil. Farten vil i mange tilfeller være lavere enn tillatt hastighet.</p> <p>Trafikkreglene sier at en militær kolonne ikke skal forstyrres eller hindres. Statens vegvesen fraråder derfor forbikjøring av slike kolonner. Trafikantene oppfordres til å sjekke trafikkmeldinger på Statens vegvesens nettsider, være ekstra oppmerksomme og beregne litt ekstra kjøretid på de aktuelle veiene.</p> <h2 class="acc_subheading">Øvingsaktivitet langs vei</h2> <p>Under feltøvelsen vil det være øvingsaktivitet langs deler av veinettet. Disse områdene vil være skiltet spesielt, og av sikkerhetshensyn vil Militærpolitiet stoppe sivil trafikk og informere om det som foregår.</p> <h2 class="acc_subheading">Trafikkinformasjon</h2> <p>Her finner du trafikkinformasjon:</p> <p>• <a href="https://www.vegvesen.no/trafikkbeta" target="_blank">Trafikkmeldinger hos Statens vegevesen</a></p> <p>• <a href="https://twitter.com/vtsnord" target="_blank">Twitter: @VTSnord</a></p> <p>• Tlf. 175</p>forsvaret_44_coldresponse
forsvaret_44_coldresponseMiljøhendelser <p></p> <h2 class="acc_subheading">Har du oppdaget ødeleggelser på eiendom eller natur, som følge av øvelsen? Ta kontakt på telefon eller e-post.</h2> <p>Telefon: 400 38 526</p> <p>E-post: <a href="mailto:forsvaretskade@gmail.com" target="_blank"> forsvaretskade@gmail.com</a></p> <p>Les mer og se statistikk <a href="https://forsvaret.no/coldresponse/miljo" target="_blank"> på denne siden</a>.</p> forsvaret_44_coldresponse
forsvaret_44_coldresponseØdeleggelser på vei eller eiendom?Har du oppdaget ødeleggelser på eiendom eller natur, som følge av øvelsen? Ring 400 38 526 eller send en e-post til forsvaretskade@gmail.com. forsvaret_44_coldresponse
forsvaret_44_coldresponseFilming for fotografering fra luften <p></p> <h2 class="acc_subheading">Foto og film fra luften</h2> <p>Restriksjonsområdene for flygning gjelder også fotografering og filming fra luften. Nasjonal sikkerhetsmyndighet har innført forbud mot bruk av luftbårne sensorer fra og med 24. februar 2020 til og med 24. mars 2020. Dette inkluderer all fotografering og filming fra luften.</p> <p>Det er anledning å søke til NSM om dispensasjon fra forbudet dersom det foreligger særlig tungtveiende grunner til det. Søknad må inneholde en beskrivelse av behovet, geografisk. område og tidsrom, og fremmes til NSM på e-post: luft@nsm.no. <p>NSM vil saksbehandle søknader og gå i dialog med Forsvaret for å anmode om eventuelt samtykke. I tillegg er det et krav at ingen skjermingsverdig informasjon blir eksponert ved informasjonsinnhentingen.</p> <p>Mer informasjon om dette finner du her <a href=" https://www.nsm.stat.no/om-nsm/tjenester/fysisk-sikring/foto-fra-lufta/" target="_blank">hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet</a>.</p>forsvaret_44_coldresponse
forsvaret_44_coldresponseRestriksjonsområder for flygning <p></p> <h2 class="acc_subheading">Restriksjonsområder for flygning</h2> <p>For å ivareta flysikkerheten under øvelse Cold Response, har Forsvaret etter søknad til Luftfartstilsynet fått opprettet to midlertidige restriksjonsområder. Ett område er aktivt i perioden 2.–23. mars, mens det andre er aktivt 9.–18. mars. All flygning i restriksjonsområdene som ikke er en del av øvelsen, er forbudt. Dette gjelder også ubemannede luftfartøy som droner og modellfly. Restriksjonene gjelder ikke flyging i forbindelse med politi-, ambulanse-, søke- og redningsoppdrag inkludert brannoppdrag, forutsatt forhåndskoordinering med Norwegian Air Operations Centre (NAOC). Rutetrafikk til og fra Bardufoss vil også være tillatt. </p> <p>Ikke-deltakende trafikk kan søke særskilt tillatelse til å fly i restriksjonsområdene. Søknad må sendes NAOC minimum 72 timer i forkant av ønsket flygning. Flygningen må ha en særskilt samfunnsmessig nytteverdi for å bli prioritert.</p> <p>Gå inn på <a href="https://avinor.no/globalassets/_microsite/ais-portal/aip-sup/en_sup_a_2020_001_en.pdf" target="_blank">Avinors informasjonsside her (pdf)</a> for mer informasjon om hvor restriksjonsområdene er, og hvordan du søker om tillatelse. </p> forsvaret_44_coldresponse


Målene med øvelsen

Norge er ledende innen vinterkrigføring i NATO og har lang erfaring innen vinterfeltet. Det er derfor naturlig at Norge er vertskap for denne typen øvelser. 

Øvelsen sikrer egne og alliertes evne til å gjennomføre flernasjonale fellesoperasjoner i et miljø som er preget av strid med høy intensitet, under krevende vinterforhold.

En annen viktig del av øvelsen var å trene de store amfibiske kapasitetene. Dette betyr at man øver på å beherske overgangen mellom kyst og land. Dette kan for eksempel skje ved at militære sjøstyrker tar seg til land med landgangsfartøyer og helikoptre for å angripe et mål.

Årlige vinterøvelser sikrer også at norske styrker får trent realistisk sammen med allierte og partnere under krevende værforhold. For å sikre frihet, sikkerhet, forutsigbarhet og stabilitet i vår del av verden, er det viktig at Norges allierte og partnerland jevnlig øver sammen. Derfor var Cold Response en viktig øvelse.


DELTAKERE

Cold Response var en norsk-ledet vinterøvelse hvor NATO-allierte og partnerland ble invitert til å delta.

I overkant av 14 000 soldater fra USA, Storbritannia, Nederland, Tyskland, Frankrike, Belgia, Danmark og Sverige og Norge skulle delta på øvelsen.

Cold Response ble ledet av Forsvarets operative hovedkvarter og har blitt gjennomført annethvert år siden 2006. I oddetallsår gjennomfører Forsvaret en mindre vinterøvelse.

 

 

forsvaret_44_coldresponseforsvaret_44_coldresponsehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21224https://youtu.be/SZ2HHdg1I-s


Totalforsvaret

Som en del av øvelsen tok Forsvaret i samarbeid med sivile aktører imot allierte styrker innenfor rammen av totalforsvarskonseptet. Dette fordi vår evne til å kunne ta imot allierte forsterkninger er essensiell for at vi skal kunne forsvare Norge i en krisesituasjon.

Dersom en alvorlig situasjon oppstår, er sivilsamfunnet og Forsvaret gjensidig avhengig av hverandre.

Summen av landets sivile og militære ressurser, som jobber sammen for å forebygge og håndtere kriser, væpnede konflikter og krig, kaller vi totalforsvaret.

Inviterer til observasjon

Åpenhet er viktig for å bygge tillit og hindre misforståelser. Derfor følger Norge bestemmelsene i Wien-dokumentet.

Dette er en avtale gjort mellom statene som er med i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). Avtalen har til hensikt å sikre militær stabilitet og redusere faren for krig ved å pålegge stater å gjennomføre sikkerhets- og tillitsbyggende tiltak.

Norge inviterte observatører fra alle de 56 medlemslandene i OSSE, som også inkluderer Russland, til øvelsen.


Siste nyhetssaker relatert til øvelsen: 

 

 

forsvaret_44_coldresponseaktuelt_2541_fortsattmilitaerakti/aktuelt/fortsatt-militaer-aktivitet-i-nord/media/PubImages/20200310tk_I2714.jpgFortsatt militær aktivitet i nordØvelse Cold Response er avsluttet, men det vil fremdeles være militær aktivitet i deler av Nord-Norge. Les hvorfor her.forsvaret_44_coldresponsehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7968
forsvaret_44_coldresponseaktuelt_2539_coldresponsestatus/aktuelt/cold-response-status/media/PubImages/cr2020-110320.jpgForsvaret avslutter Cold ResponseForsvarsledelsen besluttet onsdag å iverksette en gradvis avslutning av vinterøvelsen i Nord-Norge.forsvaret_44_coldresponsehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7970
forsvaret_44_coldresponsefakta_773_restriksjonenegjelde/coldresponse/restriksjonene-gjelder-fremdeles/media/PubImages/20200308JH_1380.jpgFly- og fotorestriksjonene gjelder fortsattI forbindelse med øvelse Cold Response er det opprettet to restriksjonsområder der det er forbud mot å fly eller fotografere og filme fra luften. Disse restriksjonene gjelder fortsatt.forsvaret_44_coldresponsehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7969
forsvaret_44_coldresponseaktuelt_2532_coldresponseifullgan/aktuelt/cold-response-i-full-gang/media/PubImages/20200307osh_cr20--15.jpgØvelse Cold Response er i full gangTusenvis av soldater har lenge vært på plass i Norge. Om noen få dager starter selve stridshandlingene mellom to sammensatte styrker, og skal pågå i om lag én uke. forsvaret_44_coldresponsehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7945
forsvaret_44_coldresponseaktuelt_2529_hvorforercoldrespons/aktuelt/hvorfor-er-cold-response-viktig/media/PubImages/20200304flf_gsv-.jpgHvorfor er årets vinterøvelse viktig?Årets største øvelse for Forsvaret, Cold Response, er rett rundt hjørnet. Men hvorfor øver vi egentlig?forsvaret_44_coldresponsehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7937
forsvaret_44_coldresponseaktuelt_2528_coldresponsemermilit/aktuelt/cold-response-mer-militaer-trafikk/media/PubImages/1_20200214_KK__MGL1315.jpgNå blir det mer militær trafikk på veieneSe hvordan du skal reagere når du møter militærkolonner.forsvaret_44_coldresponsehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7920
forsvaret_44_coldresponseaktuelt_1257_skredvett/aktuelt/skredvett/media/PubImages/20160118OST_7687.jpgLær skredvett av ForsvaretSkal du på tur i skredutsatte områder, bør du lese dette først.forsvaret_44_coldresponsehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7789
Publisert 5. januar 2015 16:32.. Sist oppdatert 12. mars 2020 16:49.