Cold Response 2020

I mars 2020 gjennomfører Forsvaret øvelsen Cold Response sammen med allierte og partnere.

Cold Response 2020 finner sted i de sørlige delene av Troms og Finnmark fylke. På land vil hoveddelen av øvelsen skje fra Bjerkvik til Nordkjosbotn, og det blir noe aktivitet i Tromsø og rundt Porsangmoen sør for Lakselv.

Øvelsesaktiviteten varer fra 2. til 18. mars. Selve feltøvelsen, hoveddelen av øvelsen, foregår fra 12. til 18. mars. Allerede i januar 2020 blir det synlig aktivitet enkelte steder i landet, ettersom en del av de allierte deltakerne kommer til Norge for å forberede seg til øvelsen.


 • Berørte veier under Cold Response 2020

  Mer informasjon om hvilke veier som blir berørt under øvelsen Cold Response 2020 kommer på et senere tidspunkt.

 • Restriksjonsområder for flygning

  For å ivareta flysikkerheten under øvelse Cold Response, har Forsvaret etter søknad til Luftfartstilsynet fått opprettet to midlertidige restriksjonsområder. Ett område er aktivt i perioden 2.–23. mars, mens det andre er aktivt 9.–18. mars. All flygning i restriksjonsområdene som ikke er en del av øvelsen, er forbudt. Dette gjelder også ubemannede luftfartøy som droner og modellfly. Restriksjonene gjelder ikke flyging i forbindelse med politi-, ambulanse-, søke- og redningsoppdrag inkludert brannoppdrag, forutsatt forhåndskoordinering med Norwegian Air Operations Centre (NAOC). Rutetrafikk til og fra Bardufoss vil også være tillatt.

  Ikke-deltakende trafikk kan søke særskilt tillatelse til å fly i restriksjonsområdene. Søknad må sendes NAOC minimum 72 timer i forkant av ønsket flygning. Flygningen må ha en særskilt samfunnsmessig nytteverdi for å bli prioritert.

  Gå inn på Avinors informasjonsside her (pdf) for mer informasjon om hvor restriksjonsområdene er, og hvordan du søker om tillatelse.


 • Målene med øvelsen

  Norge er ledende innen vinterkrigføring i NATO og har lang erfaring innen vinterfeltet. Det er derfor naturlig at Norge er vertskap for denne typen øvelser. 

  Øvelsen skal sikre egne og alliertes evne til å gjennomføre flernasjonale fellesoperasjoner i et miljø som er preget av høyintensitets strid under krevende vinterforhold.

  En annen viktig del av øvelsen er å trene de store amfibiske kapasitetene. Dette betyr at man øver på å beherske overgangen mellom kyst og land. Dette kan for eksempel skje ved at militære sjøstyrker tar seg til land med landgangsfartøyer og helikoptre for å angripe et mål.

  Årlige vinterøvelser sikrer også at norske styrker får trent realistisk sammen med allierte og partnere under krevende værforhold. For å sikre frihet, sikkerhet, forutsigbarhet og stabilitet i vår del av verden, er det viktig at Norges allierte og partnerland jevnlig øver sammen. Derfor er Cold Response en viktig øvelse.


  DELTAKERE

  Cold Response er en norsk-ledet vinterøvelse hvor NATO-allierte og partnerland er invitert til å delta. 

  Så langt er det bekreftet at styrker fra USA, Storbritannia, Nederland, Tyskland, Frankrike, Belgia, Danmark, Finland og Sverige deltar, i tillegg til styrker fra Norge. Mellom 15 000 og 16 000 soldater vil delta på øvelsen. Det endelige antallet deltakere, og hvilke land som stiller, vil kunne endres noe fram mot øvelsen. Det vil komme mer informasjon om dette på denne nettsiden når øvelsen nærmer seg.

  Cold Response ledes av Forsvarets operative hovedkvarter og har blitt gjennomført annethvert år siden 2006. I oddetallsår gjennomfører Forsvaret en mindre vinterøvelse.

   Les mer om

   

   

  forsvaret_44_coldresponseaktuelt_1257_skredvett/aktuelt/skredvett/media/PubImages/20160118OST_7687.jpgLær skredvett av ForsvaretSkal du på tur i skredutsatte områder, bør du lese dette først.forsvaret_44_coldresponsehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7789


  Totalforsvaret

  Som en del av øvelsen vil Forsvaret i samarbeid med sivile aktører ta imot allierte styrker innenfor rammen av totalforsvarskonseptet. Dette fordi vår evne til å kunne ta imot allierte forsterkninger er essensiell for at vi skal kunne forsvare Norge i en krisesituasjon. 

  Dersom en alvorlig situasjon oppstår, er sivilsamfunnet og Forsvaret gjensidig avhengig av hverandre. 

  Summen av landets sivile og militære ressurser, som jobber sammen for å forebygge og håndtere kriser, væpnede konflikter og krig, kaller vi totalforsvaret.

   

   

  forsvaret_44_coldresponseforsvaret_44_coldresponsehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21224https://youtu.be/SZ2HHdg1I-s


  Inviterer til observasjon

  Åpenhet er viktig for å bygge tillit og hindre misforståelser. Derfor følger Norge bestemmelsene i Wien-dokumentet. 

  Dette er en avtale gjort mellom statene som er med i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). Avtalen har til hensikt å sikre militær stabilitet og redusere faren for krig ved å pålegge stater å gjennomføre sikkerhets- og tillitsbyggende tiltak. 

  Norge vil invitere observatører fra alle de 56 medlemslandene i OSSE, som også inkluderer Russland, til øvelsen.

  Relaterte saker: 

   

   

  forsvaret_44_coldresponseforsvaret_275_coldresponse2016/fakta/aktivitet/ovelser/cold-response/cold-response-2016/media/PubImages/cr16-navn001.jpgCold Response 201619. februar til 22. mars holder Forsvaret øvelsen Cold Response i Trøndelag. Rundt 15 000 deltakere fra 14 land øver for din sikkerhet.forsvaret_44_coldresponsehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7744


  Publisert 5. januar 2015 16:32. av Ina Nyås Moe/Forsvarets operative hovedkvarter. Sist oppdatert 26. februar 2020 16:18.