Leverandør­informasjon

Her får du relevant informasjon knyttet til anskaffelser i forsvarssektoren. Siden gir deg spesifikk informasjon om​ anskaffelser, industrielle samarbeid, NATO-kodifisering og kontraktrevisjon.

 

 

forsvarsmateriell_9_industriforsvarsmateriell_18_anskaffelser/forsvarsmateriell/industri/anskaffelser/media/PubImages/leverandor-anskaffelser.jpgAnskaffelserAnskaffelser til Forsvaret er omfattende og varierte både når det gjelder innhold og kompleksitet.forsvarsmateriell_9_industrihttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=301
forsvarsmateriell_9_industriforsvarsmateriell_20_industrisikkerhet/forsvarsmateriell/industri/industrisikkerhet/media/PubImages/leverandor-sikkerhet.jpgIndustrisikkerhetForsvarsmateriell skal sikre at Forsvarets leverandører mottar, oppbevarer og håndterer skjermingsverdig informasjon, utstyr og materiell på riktig måte. forsvarsmateriell_9_industrihttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=302
forsvarsmateriell_9_industriforsvarsmateriell_19_industrisamarbeidsav/forsvarsmateriell/industri/industrisamarbeidsavtaler/media/PubImages/leverandor-samarbeid.jpgIndustrisamarbeidsavtalerIndustrisamarbeid («gjenkjøp») er et næringspolitisk virkemiddel som skal bidra til å opprettholde, videre- eller nyutvikle konkurransedyktig nasjonal industriell kapasitet og kompetanse innen teknologi- og produktområder av betydning for Forsvarets videre utvikling, der dette bidrar til å dekke Forsvarets behov.forsvarsmateriell_9_industrihttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=303
forsvarsmateriell_9_industriforsvarsmateriell_98_kontraktrevisjon/forsvarsmateriell/industri/kontraktrevisjon/media/PubImages/leverandor-kontrakt.jpgKontraktrevisjonSeksjon for kontraktrevisjon i Forsvarsmateriell er et faglig støtteorgan for anskaffelser i forsvarssektoren.forsvarsmateriell_9_industrihttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=304
forsvarsmateriell_9_industriforsvarsmateriell_22_internasjonaltsamarb/forsvarsmateriell/industri/internasjonalt-samarbeid/media/PubImages/leverandor-internasjonalt.jpgInternasjonalt samarbeidInternasjonalt materiellsamarbeid (bi- og multilateralt) er et sentralt virkemiddel i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Vellykket materiellsamarbeid gir Forsvarsmateriell kostnadseffektiv tilgang til kompetanse, kapasitet, systemer og produkter av betydning for Forsvarets operative evne og kan samtidig gi positive ringvirkninger for norsk forsvarsindustri, økonomi og samfunn. forsvarsmateriell_9_industrihttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=305
forsvarsmateriell_9_industriforsvarsmateriell_23_natokodifisering/forsvarsmateriell/industri/nato-kodifisering/media/PubImages/leverandor-nato.jpgNATO-kodifiseringNato-kodifisering er en standardisert metode for klassifisering, beskrivelse og navnsetting av forsyningsartikler som brukes i Nato.forsvarsmateriell_9_industrihttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=306
forsvarsmateriell_9_industriforsvarsmateriell_171_avhending/forsvarsmateriell/industri/avhending/media/PubImages/avhending.jpgAvhendingEn av oppgavene som er tillagt Forsvarsmateriell er å ivareta utfasing og avhending av materiell som av forskjellige grunner ikke lenger skal benyttes i forsvarssektoren.forsvarsmateriell_9_industrihttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=307

 

 

Eksterne lenkerEksterne lenker<p>Her finner du relaterte eksterne lenker:<br></p><p><a href="https://www.regjeringen.no/no/tema/forsvar/forsvarsindustri/id1109/" target="_blank">Forsvaret og industrien  - Regjeringen.no</a><br></p><p><a href="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-06-17-73" target="_blank">Lov om offentlige anskaffelser ( LOA/anskaffelsesloven) - Lovdata.no</a><br></p><p class="forsvaretElement-p"><a href="https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-10-04-1185" target="_blank">Forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser - Lovdata.no</a><br></p><p class="forsvaretElement-p"><a href="https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2013-10-25-1411" target="_blank">Anskaffelsesregelverk for forsvarssektoren (ARF) - Lovdata.no</a><br></p><p class="forsvaretElement-p"><a href="https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-08-12-974" target="_blank">Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) - Lovdata.no</a><br></p>
Forsvarsindustrielt samarbeidForsvarsindustrielt samarbeid<h2 class="forsvaretElement-H2">Forsvarsindustrielt samarbeid</h2><p class="forsvaretElement-p">Melding til Stortinget 9 (2015 - 2016) og innstilling 186 S (2015 - 2016) beskriver trekantsamarbeidet mellom Forsvaret, Forsvarets forskningsinstitutt og industrien.</p><p class="forsvaretElement-p">Et av tiltakene i meldingen er tidlig involvering og strategisk dialog. Gjennom tett samhandling blir forsvarssektoren bedre kjent med hva industrien kan tilby av kompetanse og produkter, mens norsk industri får større forståelse av Forsvarets behov. Regjeringens mål er å anskaffe best mulig forsvarsmateriell til best mulig pris. Her er litt informasjon om hvem som har hvilken rolle.</p><h2 class="forsvaretElement-H2">Forsvaret<br></h2><p class="forsvaretElement-p">Forsvaret har behovet, stiller bruksmessige krav og er bruker av IKT, materiell og våpensystemer.</p><h2 class="forsvaretElement-H2">Forsvarsdepartementet<br></h2><p class="forsvaretElement-p">Forsvarsdepartementet er prosjekteier og beslutter hvilke investeringsprosjekter som skal gjennomføres. Dette baseres på Forsvarets behov, ofte med bakgrunn i FFIs forskning og industriens evne til å levere.</p><h2 class="forsvaretElement-H2">Forsvarets forskningsinstitutt<br></h2><p class="forsvaretElement-p">Forsvarets forskningsinstitutt gjennomfører hovedsakelig analyser og utviklingsprosjekter for Forsvaret, og samarbeider med industrien om teknologiutvikling.</p><h2 class="forsvaretElement-H2">Forsvarsmateriell<br></h2><p class="forsvaretElement-p">Forsvarsmateriell er merkantilt ansvarlig for anskaffelsene og setter tekniske krav. Forsvarsmateriell tester og gjennomfører teknisk og forvaltningsmessig godkjenning av alt materiell.</p><h2 class="forsvaretElement-H2">Industrien<br></h2><p class="forsvaretElement-p">Forsvarsindustrien anskaffer det Forsvaret trenger etter best mulig ytelse, kost og tid.<br></p>
Kontaktpunkter for industrienKontaktpunkter for industrien<p class="forsvaretElement-p"><strong>FORSVARSMATERIELL LANDKAPASITETER</strong><br></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Ansvarsområde: k</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">jøretøy, simulatorer, elektrooptisk, våpen, systemansvar land.</span><br></p><p class="forsvaretElement-p">Kontakt:​​​​ <a href="mailto:landkap.forsvarsmateriell@mil.no" target="_blank">landkap.forsvarsmateriell@mil.no</a></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="color:#333333;font-family:proximanovabold, proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:1.125rem;font-weight:bold;text-transform:uppercase;">FORSVARSMATERIELL MARITIME KAPASITETER</span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">​​Ansvarsområde: Fartøyer, våpenteknisk sjø, systemansvar sjø.</span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;"></span>Kontakt:​​​​ <a href="mailto:markap.forsvarsmateriell@mil.no">markap.forsvarsmateriell@mil.no​</a></p><p class="forsvaretElement-p"><strong>FORSVARSMATERIELL LUFTKAPASITETER</strong><br></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Ansvarsområde: Kampfly, flermotorfly, helikopter, droner, systemansvar luft.​​​</span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;"></span>Kontakt:​​​​ <a href="mailto:luftkap.forsvarsmateriell@mil.no">luftkap.forsvarsmateriell@mil.no</a></p><p class="forsvaretElement-p"><strong>FORSVARSMATERIELL FELLESKAPASITETER</strong><br></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Ansvarsområde: Uniform, drivstoff, ammunisjon, sanitetsmateriell, basemateriell.​​​​</span><br></p><p class="forsvaretElement-p">​​​Kontakt:​​​​ <a href="mailto:felleskap.forsvarsmateriell@mil.no">felleskap.forsvarsmateriell@mil.no​</a></p><p class="forsvaretElement-p"><strong>FORSVARSMATERIELL IKT-KAPASITETER</strong><br></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Ansvarsområder: IKT-utstyr, fagansvar IKT, nettverksbasert forsvar​.</span></p><p class="forsvaretElement-p"><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;"></span>Kontakt:​​​​ <a href="mailto:ikt-kap.forsvarsmateriell@mil.no">ikt-kap.forsvarsmateriell@mil.no</a><br></p>
Møtearenaer for industrienMøtearenaer for industrien<p><span style="font-size:13px;"></span></p><p class="forsvaretElement-p"><strong>Her finner du fremtidige arrangementer i forsvarssektoren.</strong></p><span style="font-size:1.25rem;font-family:cambriaitalic, cambria, "times new roman", serif;color:#877040;"><div>Les mer om dialog og møtesteder mellom forsvarssektoren og forsvarsindustrien på <a href="https://www.regjeringen.no/no/tema/forsvar/forsvarsindustri/dialog-og-moteplasser/id2550757/" target="_blank">Forsvarsdepartementet sine sider</a>.<br></div></span>