fakta_615_gihvfakta_615_gihvhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=10169/media/PubImages/kristoffersen.jpg

Sjef Heimevernet

Ved utgangen av 2018 kan Heimevernet se tilbake på et hektisk, krevende og godt år.

Året 2018


Heimevernsoldaten 

Heimevernet har implementert Stortingets vedtak beskrevet i landmaktproposisjonen, antall beredskapsklare heimevernsområder har fortsatt å øke, materielloppfyllingen av Heimevernet pågår for fullt, og heimevernsoldaten trener og øver mer enn på lenge. I tillegg har en stor del av Heimevernet deltatt på storøvelsen Trident Juncture 18, noe som har gitt verdifull trening og erfaring. Heimevernet er i rute og klar for et nytt år med personell og kompetanse som hovedfokus.

materielloppfylling

Min hovedprioritet i 2018 har vært materielloppfylling. Det har vært viktig for Heimevernet å få fylt opp igjen våre beredskapslagre. En slik oppfylling er nok ikke det som synes mest for heimevernsoldaten, men er svært viktig for en troverdig beredskap. Nye kjøretøy, samband og håndvåpen er store prosjekter som har høy prioritet i Heimevernet, Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) og i Forsvarsmateriell (FMA). Heimevernet er avhengig av og opplever god støtte fra både FLO og FMA.

militære oppgaver

Heimevernet skal først og fremst løse sine militære oppgaver. Det er disse oppgavene som danner grunnlaget for Heimevernets organisering, utrustning og trening. Heimevernet kan også gis i oppdrag å bistå det sivile samfunnet på anmodning. Bistand til det sivile samfunnet er imidlertid ikke dimensjonerende for Heimevernet. Evnen til effektiv og rask bistand er et resultat av våre militære kapasiteter, kapasiteter som først og fremst skal løse oppdrag i det overordnede planverket for forsvaret av Norge.

lokal tilhørighet

Heimevernets desentraliserte struktur gjør at vi er til stede over det meste av Norge. Personell med lokal tilhørighet, sivil kompetanse og militær trening utgjør et unikt nettverk som er selve kjernen i Heimevernet. Heimevernet og organisasjonene som utgjør rådsstrukturen i Heimevernet, sikrer at enhver som ønsker å utfordre norsk suverenitet, ikke bare møter Forsvaret, men faktisk hele Norge. 

Ved en mobilisering av hele det nettverket Heimevernet og organisasjonene i landsrådet utgjør, vil Norge bli «ei hengemyr» av forsvarsvilje enhver okkupant burde holde seg langt unna. Lokalt forankret områdestruktur sikrer også at Heimevernet raskt kan yte bistand til det sivile samfunnet når det kreves. En av mine viktigste prioriteter når Heimevernet skulle reduseres fra 45 000 til 40 000 soldater, har derfor vært å opprettholde flest mulig av Heimevernets områder, selv om enkelte områder får færre soldater. En slik innretting sikrer fortsatt evne til rask respons. Overalt alltid er Heimevernets motto, i hele Norge.

Objektsikring 

Stortinget gjennomførte høsten 2018 en åpen og en lukket høring vedrørende objektsikring. Objektsikring er et prioritert oppdrag i Heimevernet. Jeg har vært tydelig på at Heimevernet har nok ressurser til å løse pålagte sikringsoppdrag innenfor dagens ambisjonsnivå. Samtidig har det vært viktig for meg å være tydelig på at økte ambisjoner eller endrede oppdrag vil kunne påvirke Heimevernets evne til oppdragsløsning.

Ordning for militært tilsatte

Ordning for militært tilsatte (OMT) handler om å innføre et helt nytt personellsystem for alle militært tilsatte. Rollene som offiser,  befal og spesialist blir mer tydelige. OMT er innført i Heimevernets styrkestruktur, og dette nye systemet synes å passe Heimevernet godt. 

I produksjonsstrukturen, de stadig tjenestegjørende, er nøkkelstillinger besatt av erfarne sersjanter og korporaler. Heimevernet jobber videre med en fullstendig implementering av OMT frem mot sommeren 2020. Dette betyr at det vil være offiserer i Heimevernet som må ta stilling til om de ønsker å søke konvertering til spesialistkorpset i tiden som kommer. 

Trident Juncture 

NATOs store øvelse Trident Juncture utfordret både Forsvaret og det sivile samfunnet på en rekke områder. Over 50 000 soldater fra mer enn 30 land øvde sammen på å komme Norge til unnsetning i krise og krig. Norge som nasjon viste seg fra sin beste side. Forsvaret, sivile aktører innen offentlig og privat sektor, og ikke minst lokalbefolkningen, samarbeidet på alle nivå. 

Heimevernet deltok med nær 8000 personell og gjennomførte omtrent 50 000 tjenestegjørende dager fordelt på skarp styrkebeskyttelse og øving. Heimevernets territorielle operasjonssenter (TOS) ledet alle Heimevernets bidrag og besto denne testen med glans.

MÅL FOR 2019personell og kompetanse

I 2019 skal vi ha et særlig fokus på personell og kompetanse. Beredskapsklare enheter betinger nok personell med rett kompetanse, nødvendig trening og øving og tilstrekkelig med materiell. Heimevernet har et godt samarbeid med forsvarsgrenene og Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS). 

Tydelige grep gjøres for å sikre bemanning av Heimevernets struktur i hele landet. Personell overføres direkte fra Hæren (Garnisonen i Sør-Varanger og Hans Majestet Kongens Garde), flere kalles inn til sesjon i Finnmark, og Heimevernet starter opp egen førstegangstjeneste på Porsangmoen.

Årlig trening

Årlig trening for områdestrukturen er en av mine prioriteter. Så langt det lar seg gjøre, bør lagene i heimevernsområdene være sammensatt av personell som kjenner hverandre, som utvikler gode relasjoner og som ønsker å møte til årlig tjeneste. Det langsiktige målet er at hele strukturen øver seks dager for mannskapene og ni dager for befalet, hvert år.

Etableringen av Finnmark landforsvar (FLF) er godt i gang på Porsangmoen. Heimevernet har en viktig rolle i denne organisasjonen og skal bidra til at FLF blir klar så raskt som mulig.

Ved inngangen til 2019 opplever jeg situasjonen for Heimevernet som god. Heimevernet er synlig og relevant, Heimevernet gis ressurser, og vi samhandler godt med både Forsvarets avdelinger og totalforsvaret forøvrig.


Publisert 11. april 2016 10:21.. Sist oppdatert 23. april 2019 09:29.