fakta_613_gilfakta_613_gilhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=210/media/PubImages/skinnarland_portrett_FMS.jpg

Sjef Luftforsvaret

Generalmajor Tonje Skinnarland gir et tilbakeblikk på 2018, og fremhever samtidig ventede høydepunkter for året vi er inne i.

Året 2018

Kontinuerlig vaktoppdrag i Norge

Luftforsvarets viktigste oppgaver i 2018 var daglige luftoperasjoner og stående beredskap. Dette leverer vi hver time, hver dag, hele året. 330 skvadron hadde nesten 98 prosent tilgjengelighet på tvers av alle basene i 2018. Gjennom døgnkontinuerlig luftovervåking og kampflyberedskap har vi ivaretatt Norges og NATOs sikkerhet i luften. Vi har gjennomført omfattende maritim overvåking i nord. Bell-helikoptrene er i kontinuerlig beredskap på Rygge og Bardufoss til støtte for politiet og egne styrker. Våre styrker har ved flere anledninger bistått sivile myndigheter. Gjennom våre bidrag, har våre dyktige og dedikerte kvinner og menn vist Luftforsvarets evne til å levere luftmakt på rett sted, til rett tid, med rett effekt.

Innfasing av nye kapasiteter

I løpet av 2018 mottok Luftforsvaret seks nye kampfly til Ørland. 2018 har vært fokusert på grundig testing, evaluering og opptrening og vi fortsetter frem til vi i slutten av 2019 hvor vi skal oppnå initiell operativ evne og vil kunne operere flyene fra baser i inn- og utland. 

Våre nye redningshelikop
tre AW101 er godt i gang med testing og evaluering. I 2018 mottok Luftforsvaret tre maskiner. Når den nye redningshelikopterkapasiteten er klar, skal den først være operativ på Sola og deretter rulles ut på de andre redningshelikopterbasene.

D
e første NH90-helikoptrene (Step B) har gjennomgått operativ test og evaluering sammen med Sjøforsvaret og ble godkjent for bruk til fartøyoperasjoner med Kystvakten fra januar 2019. Tre helikoptre av typen NH90 (Step B) er nå mottatt og er i daglig operativ drift på Nordkapp-klasse-fartøy.

Øvelser og operasjoner

Luftforsvaret har deltatt i og støttet flere øvelser og utenlandsoperasjoner gjennom 2018. NATO-øvelsen Trident Juncture var årets største øvelse for hele forsvarssektoren. Dette var også Luftforsvarets viktigste øvelse i 2018, og flere av våre avdelinger deltok i hele eller deler av øvelsen. Luftforsvaret fikk trent på mottak av allierte styrker på mange av våre baser. Samtidig fikk vi et bra trenings- og øvingsutbytte sammen med våre samarbeidspartnere både på bakken og i lufta. Samtrening med den amerikanske hangarskipsgruppen var et høydepunkt.

N
H90-helikoptrene har som en del av samarbeidet mellom arktiske land, deltatt sammen med KV Nordkapp under sjøredningsøvelsen Polaris i Finland. Øvelsen ble organisert av NATOs Joint Arctic Command i april 2019.

335 skvadronen deltok med et C-130J Hercules på et mindre og tidsavgrenset bidrag til kapasitetsbygging av regionale sikkerhetsstyrker i Niger sammen med soldater fra Forsvarets spesialstyrker. C130-miljøet støtter løpende Operation Inherent Resolve i Irak med transport av personell og utstyr.

Strategisk endring og utvikling

Luftforsvaret gikk gjennom omfattende organisasjonsutvikling i 2018, noe som fortsetter også inn i 2019. Dette er krevende for organisasjonen, men likefullt nødvendig for å legge grunnlaget for det fremtidige Luftforsvaret.

Utdanning

I starten av 2018 ble Luftforsvarets skolevirksomhet samlet under en kompetanseproduksjonssjef med ansvar for all fag- og funksjonsrettede utdanning i Luftforsvaret .

Som en konsekvens av ny ordning for militært tilsatte og utdanningsreformen, ble Luftforsvarets spesialistskole etablert 1. august 2018. Denne skolen gir blant annet nivådannende utdanning til personell som tilsettes i de laveste spesialistgradene. Tidligere rekrutterte vi personell til Luftforsvaret gjennom befalsskoleutdanningen. I dag er veien inn i spesialistkorpset fullført førstegangstjeneste og nivådannende utdanning ved Luftforsvarets spesialistskole (LSS).

I 2018 gjennomførte Luftforsvarets skolesenter utdanning i form av kortere og lengre varighet til 5441 elever i Norge. Effektiviseringen gjennom utdanningsreformen har allerede gitt økonomiske og kvalitative gevinster.

I tillegg utdanner vi flyoperativt personell i utlandet. Utdanning og trening av våre F-35 piloter fortsetter på Luke AFB og i 2019 startet Luftforsvaret utdanning av operatører på overvåkingsflyet Poseidon, som skal overta rollen til P-3 Orion. Utdanningen gjennomføres i Jacksonville i USA. Dette personellet utgjør erfaringsbasen for å starte oppbyggingen av vår nye MPA-kapasitet.

MÅL for 2019Luftforsvaret 75 år

I 2019 feirer vi Luftforsvarets 75-års jubileum. I løpet av året vil det være flere arrangementer og anledninger der vi skal minnes, feire og inspirere. Vi skal bygge vårt framtidige femte generasjons luftforsvar på vår stolte historie.

F-35 på ørland og evenes

I løpet av 2019 mottar Luftforsvaret seks nye F-35-kampfly, fordelt på tre i halvåret. F-35 vil i løpet av 2019 oppnå initiell operativ evne, som betyr at de vil kunne operere flyene fra baser i inn- og utland.

Utviklingen av Ørland som hovedbase for F-35 har god progresjon og utviklingen av Evenes som framskutt F-35 base samt hovedbase for nye P8 MPA, er på god vei. F-35 landet for første gang på Evenes i oktober 2018. I august 2019 blir luftvingsjef på Evenes tilsatt, og oppbyggingen av baseforsvar og luftvern starter fra 2020 for å være klar til QRA med F-35 etableres i 2022. I 2025 vil vi ha full operativ evne med våre F-35-kampfly.

Utdanning

I 2019 har Luftforsvaret sendt tolv operatører til USA for å starte sin utdanning på p8. Etter endt utdanning skal de overføres til stillinger i US Navy frem til vi mottar egne fly. Dette personellet utgjør da erfaringskompetansen vi har for å starte oppbyggingen av vår nye kapasitet.

Operasjonell test og evaluering

Utover året planlegges operativ test og evaluering utvidet til anti-ubåt-operasjoner med NH90-helikoptre. Mot slutten av året er det forventet at helikoptrene også blir godkjent for operasjoner på kystvaktskipet KV Svalbard. Etter planen skal Luftforsvaret motta ytterligere fem fullversjoner av NH90 Step B-helikoptre i løpet av 2019

Våre nye redningshelikoptre AW101 er godt i gang med testing og evaluering. I 2019 er planen å motta ytterligere tre nye AW101-helikoptere i tillegg til maskinen som veltet i 2017 – altså fire totalt.

Øvelser og oppdrag

Luftforsvarets avdelinger vil delta på flere oppdrag og øvelser i inn- og utland i 2019.

Den største øvelsen vil være Arctic Challenge Exercise som gjennomføres i mai, og er den fjerde øvelsen i rekken som Norge, Finland og Sverige organiserer og planlegger sammen. Under den multinasjonale øvelsen vil det være med over tusen deltakere og over hundre militære fly. Hovedaktiviteten vil være i Bodø, Luleå i Sverige og Rovaniemi i Finland. 

I mai 2019 sender Norge et utenlands bidrag til Mali i seks måneder for å delta i FN-operasjonen MINUSMA. Bidraget er en del av en rotasjonsordning med taktisk transportstøtte som er helt avgjørende for FN-operasjonen.


Publisert 11. april 2016 10:21.. Sist oppdatert 23. april 2019 09:29.