fakta_614_gisfakta_614_gishttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=10168/media/PubImages/20170816JØ_0326.jpg

Sjef Sjøforsvaret

Kontreadmiral Nils Andreas Stensønes ser på året som gikk – og på hva som venter i 2019.

ÅRET 2018


Sjef Sjøforsvarets overordnede målsetting er at Sjøforsvarets enheter til enhver tid skal være i operasjoner eller i forberedelser til operasjoner.

Aktiviteten har vært høy både i Marinen og Kystvakten i 2018. Vi har gjennomført omfattende operative oppdrag både nasjonalt og internasjonalt. Jevnt over har vi levert flere operasjonsdøgn enn forsvarssjefen har krevd, uten at dette har medført økonomiske overskridelser.

I 2018 har Sjøforsvaret blant annet deltatt med fregatten KNM Roald Amundsen i Carrier Strike Group i USA, vi har deltatt i NATOs stående mineryddestyrke (SNMCMG1) og NATOS stående marinestyrke (SNMG1), og vi har støttet Forsvarets spesialstyrkers operasjon i Afghanistan.  Kystvaktens og Marinens tilstedeværelse i nord har vært betydelig og viser en økning fra tidligere år.

Gjennom 2018 har Sjøforsvaret opplevd en stor økning i oppdukkende og uforutsette oppdrag som følge av fremmed makters nærvær i norske nærområder. Disse oppdragene har vært preget av kort varslingstid, og Sjøforsvaret har vist evne til å respondere med høy kvalitet.

Øvelse Trident Juncture 2018 var en svært god trenings- og øvingsarena. I tillegg til å delta med betydelige maritime kapabiliteter og kapasiteter, løste Sjøforsvaret også det krevende oppdraget som vertskap for våre allierte. 

Bedret vedlikehold

En viktig prioritet i 2018 har vært å redusere vedlikeholdsetterslepet for Marinens fartøyer. Satsingen på vedlikehold, reservedeler og beredskap har gitt merkbar effekt på teknisk tilgjengelighet på fartøyene. Dette har gjort det mulig for Marinen å øke sine operative leveranser. Bedret reservedelssituasjon for enkelte fartøysklasser, påvirker verksteds- og reparasjonstid positivt.

Økonomi og personellsituasjonen

Sjøforsvaret har også i 2018 levert gode økonomiske resultater med leveranse av flere seilingsdøgn innenfor rammen. Årsavslutningen ble likevel mer utfordrende enn normalt, noe som skyldes KNM Helge Ingstads havari.

Kritiske suksessfaktorer har vært bemanning av flere fartøyer og mer robuste besetninger. Sjøforsvaret har de senere årene erfart en økende grad av funksjonelt fravær, som for eksempel rettighetspermisjoner, sykdom og pålagt utdanning. Dette er spesielt merkbart i de operative enhetene hvor personellet i økende grad tar ut rettighetspermisjoner, også under seilingsperioder. Dette er en trend som må som må anses som den nye normalsituasjonen.

Lang ledetid på kompetanse, økt funksjonelt fravær, stram årsverksstyring og et betydelig etterslep på grunn av avspasering av timer og avvikling av ferie, har gjort det utfordrende å dekke alle kompetansebehovene om bord på kampfartøyene. Situasjonen er krevende med stram årsverksstyring og liten redundans i landorganisasjonen.

KNM Helge Ingstad

Avslutningen på 2018 ble preget av havariet med KNM Helge Ingstad. Fregatten KNM Helge Ingstad havarerte da den var på vei tilbake fra øvelsen Trident Juncture. Heldigvis gikk ingen liv tapt, men fartøyet fikk svært store skader. Dette har påvirket Sjøforsvaret på en rekke områder, og det har vært svært ressurskrevende.

Alle nødvendige ressurser har vært prioritert i arbeidet tilknyttet havariet. Havariet påvirker Sjøforsvarets operative evne, og det er derfor behov for å styrke Sjøforsvarets overflatestruktur. 

Mål for 2019

Ambisjonen for 2019 er å videreutvikle Sjøforsvaret i tråd med målsettingen om til enhver tid å være i operasjoner eller i forberedelse til operasjoner. Sjef for Sjøforsvaret har åtte prioriteringer for perioden 2019–2022:


  1. Sikre operative leveranser innenfor avanserte krigførings- og kystvaktoperasjoner gjennom økt antall besetninger, bedret teknisk tilgjengelighet og økt kvalitet innen krigføringsområdene.
  2. Øke Sjøforsvarets operative evne og tilrettelegge for redusert reaksjonstid (klartider) på tilgjengelig materiellstruktur.
  3. Styrke faglig kompetanse, spesielt innen krigføringsområdene, kystvaktoperasjoner og etterretning.
  4. Sikre rett kompetanse til rett tid gjennom analyser, kravsetting og oppfølging av kompetanseleverandører.
  5. Sikre at Sjøforsvaret har en fungerende logistikk med nødvendig redundans og dybde.
  6. Videreutvikle Nasjonalt sjøoperasjonssenter og taktisk kommando.
  7. Etablere Task Unit (TU) Nord innen 1. august 2019.
  8. Videreutvikle Sjøforsvarets strategiske konsept mot 2040. Publisert 11. april 2016 10:22.. Sist oppdatert 23. april 2019 09:28.