Arkivsak: Denne artikkelen ble opprinnelig publisert 30. sep 2013.

Styrket beredskap

Marinejegerkommandoen settes i nasjonal kontraterror-beredskap, og spesialstyrkemiljøene får en felles virksomhetsledelse. Dette er blant tiltakene i Regjeringens plan for videre utvikling av spesialstyrkemiljøene.

​​

Marinejegerkommandoen vil fra 1. august settes i nasjonal kontraterrorberedskap med samme beredskapstid som Forsvarets spesialkommando på Rena. Dette vil styrke den nasjonale beredskapen, særlig for å kunne bistå politiet i løsningen av kontraterror-oppgaver.

– Norske spesialstyrker er blant verdens beste. De holder et meget høyt internasjonalt nivå, og det er helt naturlig at de kan støtte politiet og det sivile samfunnet når det er behov for det. Jeg er derfor glad for at vi nå får formalisert denne beredskapen også for Marinejegerkommandoen, sier forsvarssjef Harald Sunde.

Bergen, Ramsund, Rena og Vealøs

Marinejegerkommandoen skal fortsatt ha tilholdssted i Bergen og Ramsund. I Bergen vil den få nye undervisningsfasiliteter, lager og kontorer som er bedre tilpasset avdelingens behov enn det den har i dag. Spesialstyrkenes utdannings- og treningsaktivitet på Ramsund fortsetter som i dag. 

Forsvarets spesialkommando/ Hærens jegerkommando vil opprettholde den beredskapsordningen de allerede har, og skal også i framtiden ha hovedbase på Rena og treningsbase på Vealøs ved Horten. Ved Rena flyplass planlegges det et nytt bygg for dropp- og fallskjermmateriell for å styrke den operative kapasiteten.

– Regjeringens beslutninger feier all tvil om lokalisering av spesialstyrkene til side. Forsvarets spesialkommando/ Hærens jegerkommando skal ha base på Rena og Marinejegerkommandoen skal ha sin base på Haakonsvern, fastslår forsvarssjefen.


Forsvarssjef Harald Sunde.Forsvarssjef Harald Sunde.

Felles administrativ ledelse

Administrativt skal ikke lenger Forsvarets spesialkommando være underlagt Hæren og Marinejegerkommandoen være underlagt Sjøforsvaret. Avdelingene foreslås samles under én, felles sjef for Forsvarets spesialstyrker. Sjefen for Forsvarets spesialstyrker med sin stab skal holde til i Oslo.

– Dette muliggjør en bedre ressursutnyttelse og mer helhetlig utvikling. På denne måten styrkes spesialstyrkemiljøet i Forsvaret, sier forsvarssjefen.

Grunnleggende befals- og offisersutdanning skal fortsatt foregå i de to forsvarsgrenene, og personellet i spesialstyrkene vil også i framtiden ha sin forsvarsgrensvise tilknytning. Men administrativt foreslår regjeringen at spesialstyrkene organiseres med en felles ledelse for de to avdelingene. Sjefen for Forsvarets spesialstyrker foreslås å bli en sjef nivå to i Forsvaret, altså på samme nivå som blant annet sjefene for forsvarsgrenene, Forsvarets logistikkorganisasjon og Cyberforsvaret.

Bakgrunn: 

På oppdrag fra Forsvarsdepartementet har forsvarssjefen gjennomført en studie hvor han har utredet den videre utviklingen av Forsvarets spesialstyrker, både beredskapsmessige og organisasjonsmessige tiltak. Forsvarssjefens anbefaling har nå vært til behandling i departementet. De tiltakene i Regjeringens anbefaling som krever beslutning i Stortinget, vil i løpet av kort tid bli lagt fram for Stortinget.

Publisert 30. september 2013 11:09.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:16.