Dette er Langtidsplanen for ForsvaretDette er Langtidsplanen for Forsvarethttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=213https://youtu.be/67PVNVA4KbgStortinget vedtok ny langtidsplan for Forsvaret 15. november 2016. Se forsvarssjefens kommentar her.

​​​​​​​​​​​​​Utdrag fra Langtidsplanen:

 • Økonomi: Stortinget har vedtatt en langtidsplan som styrker Forsvaret betydelig økonomisk i den neste fireårs-perioden og fremover. Samtidig stilles det krav til forsvarssektoren om fortsatt effektivisering. En nærmere beskrivelse av de økonomiske rammene og ytterligere detaljer kommer med Iverksettingsbrevet fra Forsvarsdepartementet i starten av desember. Forsvarssjefen vil endelig formalisere og spesifisere oppdragene til Forsvarets avdelinger i sin virksomhetsplan (VP) som kommer i endelig versjon i januar.
 • Investeringer: Langtidsplanen legger opp til nye investeringer i etterretning, luftromsovervåking, maritime overvåkningsfly, ubåter, langtrekkende luftvern og autonome mineryddersystemer. I tillegg bekrefter planen tidligere vedtatte investeringer som F-35 kampfly, maritime helikoptre, redningshelikoptre og kampluftvern til Hæren. Hæren og Heimevernet skal utredes ytterligere i en egen Landmaktutredning. 
 • Styrkesjefer: Generalinspektørene endrer navn til sjef Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Heimevernet. Med dette samles ansvar og myndighet hos styrkesjefene, som i tillegg til å være styrkeprodusenter skal ha ansvar for operativ ledelse av styrkene på taktisk nivå. Sjef FOH skal fortsatt utøve operativ kommando over Forsvarets styrker.

Endringer i baser og lokalisering 

​​(alle årstall er foreløpige og vil bli ytterligere presisert i Iverksettingsbrevet og i Forsvarssjefens Virksomhetsplan):

 • ​​Andøya flystasjon legges ned når nye overvåkningsfly er faset inn på Evenes.
 • Luftforsvarets skolesenters ledelse og Luftforsvarets befalsskole lokaliseres til Værnes.
 • Forsvarets virksomhet på Kjevik legges ned.
 • Forsvarets leir på Kjeller med flyplass legges ned.
 • 339 skvadron (Bell 412) lokaliseres til Rygge, når tilstrekkelig alternativ helikopterkapasitet er på plass i nord.
 • Sjef Luftforsvaret, Luftforsvarsstaben, Luftoperativt inspektorat og Forsvarets EK-støttesenter videreføres på Rygge. Luftforsvarets programmeringssenter lokaliseres til Rygge.
 • 334 skvadron (NH-90 Fregatthelikoptre) lokaliseres til Haakonsvern orlogsstasjon.
 • Hovemoen leir legges ned.
 • Åsegarden leir legges ned.

I tillegg fases følgende kapasiteter ut: 

 • ​717 skvadron (DA-20 Jet Falcon) legges ned.
 • Sjøheimevernet legges ned.
 • Mineryddefartøyene erstattes med autonome mineryddersystemer.
 • Korvettene fases ut når F-35 har tilstrekkelig overlappende kapasitet.

Utdanningsreform:


 • ​​Forsvarets akkrediterte høgskoler og befalsskolene slås organisatorisk sammen til en felles høgskole med ansvar for nivådannende utdanning for offiserer og spesialister.

Endringer i forho​ld til regjeringens forslag til Langtidsplan:​​​

 • HV 11 videreføres i påvente av en helhetlig landmaktutredning.
 • Kystjegerkommandoen og Taktisk båtskvadron opprettholdes
 • Alle fem musikkorpsene videreføres, men skal i større grad finansieres av Kulturdepartementet.

​Ytterligere utredninger 

I tiden som kommer skal det gjennomføres en landmaktutredning. Konkret form på prosessen og fremdriftsplan bekjentgjøres så snart det er besluttet. I tillegg er det varslet en Cyber- og IKT-omstrukturering og -modernisering i kommende fireårsperiode.​​

 

 

Tidslinje LangtidsplanTidslinje Langtidsplanhttp://forsvaret.no/media/PubImages/tidslinje LTP NY.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7974Slik blir fremgangen etter at Stortinget vedtok Langtidsplanen for Forsvaret (LTP).