Fagmilitært råd: Anbefaler styrking av Forsvaret

Forsvarssjefen er nå godt i gang med arbeidet til et nytt fagmilitært råd. – Rådet vil anbefale en styrking Forsvaret, slik at vi evner å følge våre egne planer for å forsvare Norge og motta hjelp fra NATO.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har nå begynt arbeidet med et nytt fagmilitært råd, etter å ha mottatt mandatet for dette fra regjeringen i april 2019. Rådet blir en viktig del av arbeidet til regjeringen med å utarbeide en ny langtidsplan for Forsvaret.

Forsvarssjefen har allerede hatt møter med sin ledergruppe og arbeidsgiverorganisasjonene, for å få innspill i det han peker på som et avgjørende arbeid for Forsvaret.

– Vi ser at det er noen ting som er vesentlig forskjellige i 2019, kontra da vi kom med det forrige fagmilitære rådet i 2015, sier Bruun-Hanssen.

– Selv om gjeldende langtidsplan er et godt fundament er sikkerhetssituasjonen rundt oss kraftig forverret og vi ser også at vi vil få mindre forvarsel dersom noe skulle skje. Derfor er dagens Forsvar ikke lenger et minimumsforsvar, slik jeg beskrev den gangen. Dagens Forsvar er for lite.

 Les mer

 

 

aktuelt_2324_fmranbefalerstyrkingfakta_724_fokus2019/fakta/undersokelser-og-rapporter/fokus-2019/media/PubImages/Fokus-2019-omslagsbilde.jpgFokus 2019Etterretningstjenestens rapport «Fokus» er én av fire trussel- og risikovurderinger som utgis årlig. De øvrige tre gis ut av Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.aktuelt_2324_fmranbefalerstyrkinghttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7265


– Forsvaret vil bli styrket

Forsvarssjefen peker på at regjeringens mandat til ham er et godt mandat, som gir et grunnlag for en styrking av Forsvaret, uansett utfall.

– Jeg har virkelig fått økonomisk handlingsrom. Det er nemlig ikke gitt en førende økonomisk ramme. Det er derimot et betydelig press fra NATO mot medlemslandene for å bidra mer til et kollektivt forsvar og 2 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) til forsvaret. Det er den øvre grensen vi har å forholde oss til, forteller Bruun-Hanssen.

Han ser derfor ikke for seg noen store endringer i strukturen i Forsvaret, som ved forrige langtidsplan, men heller at endringer kommer i form av styrking av operativ evne.

Minimumsforsvar er minimumskrav

Forsvarssjefen sier det fagmilitære rådet jobber ut fra en modell som kan sammenliknes med en pyramide, der regjeringen kan velge ulike nivåer for Forsvaret. Samtidig vil man belyse konsekvensene av å ikke følge hele rådet.  

– Mitt forslag vil bli trinnvis, slik at politikerne kan velge og se konsekvensene. Men jeg vil uansett anbefale en reell styrking av Forsvaret. Vi ser tydelig behovet for en styrking, sier admiralen.

– Man kan tenke på en pyramide der dagens forsvar er grunnmuren. Men så ser vi at dagens forsvar er for lite: Sikkerhetssituasjonen har forverret seg rundt oss og våre planer for forsvaret av Norge og NATOs planer for forsterkninger krever at vi styrker oss.

Forsvarssjefen vil derfor vurdere omfanget av Forsvaret ut ifra ulike ambisjoner og tegner pyramidens trinn for å enklere forklare hvordan han tenker:

– Trinn en er dagens Forsvar, som kom på plass etter forrige langtidsplan. Men, dette ser vi altså nå at er for lite. Det er derfor ikke anbefalt å fortsette som i dag, uten en styrking.

– Trinn to blir derfor et nytt minimumsforsvar, som kan forsvare Norge og motta allierte forsterkninger i krise og krig.

– Trinn tre vil ta inn NATOs krav til at vi bidrar militært i alliansen, ulike internasjonale operasjoner og lavere varslingstid om noe skulle skje. Det siste betyr at dersom vi har styrker utenlands, må vi ha tilstrekkelig forsvar igjen her hjemme om noe skjer fordi det vil skje raskt, forteller admiralen.

– Og til slutt er toppen av pyramiden NATOs krav, og medlemmenes forpliktelse, til å bruke to prosent av BNP på Forsvaret. Jo lenger opp i pyramiden man går, jo mer vil Forsvaret kunne evne. Politikerne kan dermed velge hvilket nivå de vil legge seg på, samtidig som kostnadene er klare og konsekvensene likeså, avslutter han.

 Les mer om

 

 

aktuelt_2324_fmranbefalerstyrkingfakta_739_fagmilitartrad2019/fmr/media/PubImages/20190926tk_I6960.jpgFagmilitært råd 2019Tirsdag 8. oktober la forsvarssjefen frem sin anbefaling for hvordan Forsvaret bør se ut fremover. Her kan du lese rådet.aktuelt_2324_fmranbefalerstyrkinghttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7264


Fakta om arbeidet med ny langtidsplan:

  • Forsvarssjefen mottok 5. april 2019 mandat til å utarbeide et nytt fagmilitært råd for Forsvaret.
  • Det fagmilitære rådet er et faglig innspill til regjeringen på hvordan Forsvaret bør utvikles i tiden fremover. Det er altså det militære grunnlaget regjeringen får til å vurdere en styrking av Forsvaret fremover.
  • FFI-rapporten blir et viktig verktøy. Forsvarssjefen var med i styret under arbeidet med rapporten. Den skisserer ulike retninger Forsvaret kan gå i, eller kombinasjoner av dette.
  • Fagmilitært råd vil vurdere operativ evne til å løse konkrete oppgaver, og komme med anbefalinger på en konkret struktur: Enten det er den operative delen, støttestrukturen som følger med eller styrkeproduksjonen som er en konsekvens av de endringene man gjør.
  • Strategisk stab i Forsvarsdepartementet er sekretariatet for arbeidet. Der er det mye kompetanse og de har tilgang på kompetansen rundt om i Forsvaret. Alle avdelinger på driftsenhet-nivå (forsvarsgrenene, operativt hovedkvarter, forsvarsstaben etc) vil bli involvert i selve arbeidet med rådet. Beslutningspunktene gjøres i forsvarssjefens ledergruppe, slik at topplederne i Forsvaret er med på dette.
  • Arbeidstakerorganisasjonene er i tett dialog med Forsvarssjefen underveis. Både i forkant og underveis i prosessen. De kan dermed påvirke de løsningene man kommer frem til i forslaget til nytt fagmilitært råd.
Publisert 13. mai 2019 13:04..