aktuelt_2246_folkskalvitehvorgrenaktuelt_2246_folkskalvitehvorgrenhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18799/media/PubImages/20170215AA_CYFOR_sjefsskifte_22.jpg

– Folk skal vite hvor grensene går!

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen er krystallklar på at mobbing og seksuell trakassering er helt uakseptabelt i Forsvaret.

Forsvaret har nå gjennomført en omfattende undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering (MOST) blant ansatte og vernepliktige. 8805 personer svarte på undersøkelsen. 

Noen hovedfunn:

 • 2,7 prosent blant kvinner under 20 år oppgir at de i løpet av de siste 12 månedene har opplevd, i eller utenfor tjenestetid, at noen har hatt sex/samleie med dem uten samtykke.
 • 2,1 prosent av kvinnene mellom 20–29 oppgir det samme.
 • 8,1 prosent av kvinner under 20 år oppgir at de i løpet av de siste 12 månedene har opplevd, i eller utenfor tjenestetid, at noen har prøvd å ha sex med dem uten samtykke/mot deres vilje.
 • 5,4 prosent av kvinner 20–29 år oppgir det samme, og 2,5 prosent av menn under 20 år.
 • Nær mellom 1-2 av 10 oppgir at de har blitt utsatt for vold eller trusler om vold i eller utenfor tjenestetid de siste seks måneder.
 • Spørsmålsstillingen er "Vi vil at du skal tenke på hendelser og situasjoner både i og utenfor tjenestetid, hvor den som har utsatt deg for handlingen har vært en militært eller sivilt tjenestegjørende i Forsvaret".

Ansatt eller i tjeneste? Se hvordan du sier fra lenger ned i saken.


NULLTOLERANSE

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen er klar på at både mobbing, seksuell trakassering og seksuelle overgrep er noe Forsvaret har nulltoleranse for. Særlig de to sistnevnte kategoriene er noe som opprører ham.

– Jeg har sagt det tidligere da dette var i media nylig: Dette gjør meg forbannet. Nå har vi fått en grundig og detaljert undersøkelse, og funnene her gjør meg ikke mindre forbannet.

Enhver form for seksuell trakassering er forbudt etter norsk lov. Grove tilfeller straffes med fengsel. Dette er alvorlige forhold. Admiralen har en klar oppfordring til både ansatte i Forsvaret og soldatene som tjenestegjør.

– Skjerp dere. Kontroller egen adferd.

– Ta vare på hverandre! Ønsker du å bli utsatt for seksuell trakassering, overgrep eller mobbing? Hvis svaret er nei, så hjelper du alle andre til å unngå det også. Si fra med én gang og ta tak i dette, oppfordrer forsvarssjefen.

– Rapporter hendelser slik at vi som organisasjon kan reagere.

LEDERANSVAR

Samtidig mener Bruun-Hanssen det er et lederansvar å få bukt med problematikken rundt mobbing og seksuell trakassering.

– Det er vår jobb som ledere på alle nivåer å ta tak i dette. Dette er et lederansvar, slår han fast.

– Vi må forholde oss til at dette skjer i Forsvaret, og vi må ta tak i det. Ved å jobbe med alt fra holdninger, varsling og reaksjoner, sender vi et tydelig budskap om at denne type adferd er uakseptabel i Forsvaret.

Forsvarssjefen er også klar på at det ikke holder at toppledelsen i organisasjonen er oppmerksomme på problemene, det må også tas tak i på alle nivåer.

– Særlig skal vi prioritere de yngste lederne våre, som er tett på de unge. De skal følge opp soldater og ansatte, og være tydelige på at dette ikke er greit.

TAR GREP

Forsvaret har allerede et tydelig regelverk mot mobbing og seksuell trakassering, men forsvarssjefen mener resultatene i undersøkelsen viser at det må mer til.

– Vi har en rekke tiltak allerede, men de har ikke gitt god nok effekt. Derfor skal vi se på både oppfølgingen av eksisterende tiltak og implementering av nye.

Han mener det viktigste er å informere ansatte og vernepliktige og å tydeliggjøre både regelverk og konsekvenser.

– Vi har nok regler på dette. De er også klare. Men de må gjøres kjent for alle, og dette er noe av det første vi skal gjøre: sørge for at vernepliktige og alle andre kjenner godt til regelverket mot mobbing og seksuell trakassering, og konsekvensene ved å bryte disse. 

– Det er nødvendig å gi informasjon til alle for å gjøre alle klar over hvor alvorlig denne typen handlinger og atferd er, og hvor alvorlig Forsvaret tar dette.

Slik kan du si fra

Hvis du tjenestegjør i Forsvaret og har opplevd mobbing eller trakassering, vil Forsvaret at du sier fra. Helst skal du si fra til din nærmeste leder, men hvis det er noe du ikke ønsker, finnes det flere muligheter:

I Forsvaret kan du si fra til:

 • Verneombud
 • Tillitsvalgt
 • HMS-registrering i FIF
 • Militært helsepersonell (sykestua, bedriftshelsetjenesten eller Institutt for militær psykiatri og stressmestring)
 • Varslingskanalen
Utenfor Forsvaret kan du si fra til:

 • Grønn linje 800 30 445 (24 timer) – Forsvarets krisetelefon (driftes av Kirkens SOS)
 • Sivilt helsevesen (legevakt for øyeblikkelig hjelp, fastlege)

TILTAK

Under er noen av tiltakene som skal gjennomføres den nærmeste tiden:

 1. gjennomføre en holdningskampanje til bruk i rekrutteringssammenheng eksternt og en informasjonskampanje internt
 2. revidere interne regelverk og samle dette i ett overordnet direktiv
 3. gjennomgå Forsvarets system for varsling og forbedre dette
 4. gjennomføre et eget seminar om organisasjonskultur for forsvarssjefens ledergruppe med mål om at dette skal ende i en strategi for det videre arbeidet
 5. kvalitetssikre utdanning og kompetansebygging innenfor holdning, etikk og ledelse på alle ledernivåer i Forsvaret
 6. tydeliggjøre lederansvaret i varslingssaker
 7. etablere en intranettside for ledere og ansatte i Forsvaret med relevant informasjon (som en verktøykasse både for ledere og ansatte)
 8. gjennomføre MOST‐undersøkelsen hvert andre år for kontinuerlig å jobbe med tiltak og evaluering av disse
 9. opprette en prosjektstilling for å følge opp og implementere tiltakene relatert til mobbing og seksuell trakassering

Forsvaret skal i enda tydeligere grad informere ansatte om varslingsrutinene for alle som har vært utsatt for mobbing eller seksuell trakassering. De som har opplevd mobbing eller seksuell trakassering, skal få informasjon om hvor de kan henvende seg for å få hjelp.

Ovenstående er et utvalg av tiltak som skal gjennomføres. Forsvaret vil også iverksette andre tiltak både på kort sikt og på lang sikt. 
Hver driftsenhet (avdeling) i Forsvaret har sin egenart som stiller særskilte krav i egen organisasjon. Avdelingene skal derfor involveres aktivt i arbeidet med å nå nullvisjonen for mobbing og seksuell trakassering. 

 

Forsvaret må rapportere alle anmeldelser og refselser til departementetForsvaret må rapportere alle anmeldelser og refselser til departementet
Fakta om MOSTFakta om MOST<p>​FAKTA OM MOST-UNDERSØKELSEN: </p><p><strong>Tiltak på bakgrunn av undersøkelsen</strong></p><p>Under er noen av tiltakene som skal gjennomføres den nærmeste tiden:</p><ol><li>gjennomføre en holdningskampanje til bruk i rekrutteringssammenheng eksternt og en informasjonskampanje internt</li><li>revidere interne regelverk og samle dette i ett overordnet direktiv</li><li>gjennomgå Forsvarets system for varsling og forbedre dette</li><li>gjennomføre et eget seminar om organisasjonskultur for forsvarssjefens ledergruppe med mål om at dette skal ende i en strategi for det videre arbeidet</li><li>kvalitetssikre utdanning og kompetansebygging innenfor holdning, etikk og ledelse på alle ledernivåer i Forsvaret</li><li>tydeliggjøre lederansvaret i varslingssaker</li><li>etablere en intranettside for ledere og ansatte i Forsvaret med relevant informasjon (som en verktøykasse både for ledere og ansatte)</li><li>gjennomføre MOST‐undersøkelsen hvert andre år for kontinuerlig å jobbe med tiltak og evaluering av disse</li><li>opprette en prosjektstilling for å følge opp og implementere tiltakene relatert til mobbing og seksuell trakassering</li></ol><p>Forsvaret skal i enda tydeligere grad informere ansatte om varslingsrutinene for alle som har vært utsatt for mobbing eller seksuell trakassering. De som har opplevd mobbing eller seksuell trakassering, skal få informasjon om hvor de kan henvende seg for å få hjelp. <br></p><p>Ovenstående er et utvalg av tiltak som skal gjennomføres. Forsvaret vil også iverksette andre tiltak både på kort sikt og på lang sikt. <br></p><p>Hver driftsenhet (avdeling) i Forsvaret har sin egenart som stiller særskilte krav i egen organisasjon. Avdelingene skal derfor involveres aktivt i arbeidet med å nå nullvisjonen for mobbing og seksuell trakassering.</p><p><strong>Fakta om Forsvarets undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering (MOST)</strong></p><p>Mellom 3. oktober og 21. november 2018 gjennomførte Forsvaret en spørreundersøkelse blant alle ansatte og vernepliktige for å kartlegge mobbing og seksuell trakassering (MOST). Siden 2015 har Forsvaret samarbeidet med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Forsvarsdepartementet (FD) for å utvikle undersøkelsen. <br></p><p>Svarprosenten for undersøkelsen var 48 prosent (8805 personer). Kvinneandelen av respondentene (24 prosent) er noe overrepresentert sammenliknet med kvinneandelen i Forsvaret som helhet (17,2 prosent). <br></p><p><strong>Bakgrunn for undersøkelsen</strong></p><p>Forsvaret gjennomfører regelmessig undersøkelser for å kartlegge blant annet arbeidsmiljø og trivsel. Forsvarets medarbeiderundersøkelse og Vernepliktsundersøkelsen har frem til nå vært de viktigste målemetodene for å kartlegge mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret. Begge undersøkelsene viser at Forsvarets personell (ansatte og soldater i førstegangstjeneste) stort sett trives godt. <br></p><p>Tall fra vernepliktsundersøkelsen 2017:</p><p>85 prosent kvinnelige soldater og 81 prosent av mannlige soldater i førstegangstjenesten</p><ul><li>trives godt i Forsvaret.</li><li>16 prosent kvinnelige og 1 prosent mannlige soldater i førstegangstjenesten har opplevd</li><li>seksuell trakassering fra medsoldater eller overordnede (1).</li></ul><p> </p><p>Tall fra medarbeiderundersøkelsen 2017:</p><ul><li>76 prosent av alle ansatte er motiverte og engasjerte i arbeidet sitt, og 74 prosent sier til sine venner at Forsvaret er en god organisasjon å arbeide.</li><li>5 prosent kvinner og 1 prosent menn svarte at de månedlig eller oftere ble utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, kommentarer eller liknende på arbeidsplassen (2).</li></ul><p> </p><p>Fordi Forsvaret ønsket mer konkret informasjon om graden av forekomst av mobbing og seksuell trakassering, ble MOST‐undersøkelsen utviklet og nå gjennomført for første gang. I motsetning til Forsvarets medarbeiderundersøkelse og Vernepliktsundersøkelsen, spør ikke MOST om respondentene har opplevd mobbing eller seksuell trakassering. <br></p><p><sup><em>(1):  Definisjonen av seksuell trakassering brukt i undersøkelsen og som respondentene har besvart ut fra: Med seksuell trakassering menes uønsket atferd av seksuell karakter, eller annen uønsket atferd basert på kjønn, som krenker din integritet i tjenesten.</em></sup></p><p><sup><em>(2): Sammenliknbare tall fra SSB levekårsundersøkelse (2016): 7 prosent kvinner og 2 prosent rapporterer at de månedlig eller oftere blir utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, kommentarer eller liknende på arbeidsplassen.</em></sup></p><p><br></p>


Publisert 19. februar 2019 12:21. av Harald Nygaard Kvam, Forsvarets mediesenter. Sist oppdatert 22. februar 2019 12:40.