– Forsvaret må tilpasses en ny verden, raskt

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen ferdigstiller i disse dager sitt fagmilitære råd til regjeringen: – Det haster med å styrke Forsvaret.

Forsvarssjefen pekte allerede tidlig i 2019 på sikkerhetssituasjonen rundt Norge, som han ser på som alvorlig og stadig forverret.

– Vi er en liten nasjon i den globale sammenhengen. Det er stormaktene som driver utvikling og vi har de siste årene drevet vekk fra en kjent og kjær verdensorden til en mer usikker verden, der sikkerhetssituasjonen er kraftig forverret.

 Les også

 

 

aktuelt_2401_forsvaretmaaraskttilaktuelt_2350_kjernegruppen/aktuelt/kjernegruppen/media/PubImages/20190603TA-5301.jpgSer en mer ustabil verden — Sikkerhetsbildet globalt er i endring. Det skaper også mer usikkerhet for Norge. Skal vi ha et avskrekkende Forsvar, både nasjonalt og som en troverdig NATO-alliert, må det styrkes. aktuelt_2401_forsvaretmaaraskttilhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7468


Må henge med i tiden

Forsvaret er derfor helt avhengige av å tilpasse seg den nye situasjonen rundt oss, og det raskt.

– Norge og Forsvaret må tilpasse oss så raskt som mulig, slik at ikke vi taper vår posisjon og påvirkningsmulighet på den internasjonale arenaen.

– Når maktforhold forandrer seg, forandrer også trusselbildet seg. Det har vi sett før og vi ser igjen konturene av dette. Da må vi kunne verne om Norges interesser og verdier.

Må jobbe sammen

Norges forsvar hviler fortsatt på NATO-alliansen: Én for alle, alle for én. Men det forplikter også.

– NATO blir ikke sterkere enn bidraget til hvert enkelt medlemsland. Og landene har forpliktet seg til å styrke forsvarsbudsjettene til to prosent av brutto nasjonalprodukt.  

– Fokuset i det fagmilitære rådet er derfor en styrking av Forsvaret, slik regjeringen har bedt om. Hvilke områder vi må styrke, for å få et Forsvar for fremtiden.

Forsvarssjefen peker på at det kun er Forsvaret som har kompetansen til å kunne utarbeide et helhetlig råd til regjeringen, på hva som trengs for å ha et stort nok forsvar i årene som kommer.

– Dette er erfaring fra generasjoner med forsvarsfolk som har drevet militære operasjoner, og derfor er det så viktig at dette rådet kommer nettopp fra Forsvaret og forsvarssjefen.

Inkluderende prosess

Bruun-Hanssen er opptatt av å peke på at selv om det er Forsvaret som kommer med rådet, er det forsvarssektoren som står bak.

– Vi har involvert en rekke aktører: Sjefene for våpengrenene, Forsvarsbygg, Forsvarets forskningsinstitutt, Forsvarsmateriell, arbeidstakerorganisasjonene, sekretariatet i departementet. Dermed er rådet godt forankret i bredden av Forsvaret og sektoren.

Han understreker viktigheten av at arbeidstakerorganisasjonene var tidlig inne i prosessen.

– De har kommet med en rekke gode innspill, som gjør at de ansatte også har tatt del i utviklingen av rådet.

Endring smerter

Men endring kan være vanskelig, også når man skal bygge opp noe igjen, etter tiår med nedskjæringer og kutt.

– Den omstillingen, hvis vi skal vokse, håper jeg oppfattes som positiv. Det skaper jo en positiv fremtid for de ansatte. Men det blir tøffe tak og vi er avhengige av at alle trekker i samme retning.

Bruun-Hanssen peker på at det å vokse er noe Forsvaret ikke er vant til lenger.

– Det går hurtig å bygge ned eller rive ned en virksomhet. Det å bygge opp igjen smerter og tar tid. Det er menge tiår siden Forsvaret var fokusert på å vokse på den måten vi nå snakker om.

– Vi vil måtte hente kompetanse på dette fra utsiden, fra etater eller organisasjoner med erfaring fra å vokse raskt.

FAKTA: Hva er fagmilitært råd (FMR)?

  • FMR er rådet forsvarssjefen gir til regjeringen og sier konkret hvordan han anbefaler at politikerne styrker Forsvaret.
  • Regjeringen ga forsvarssjefen dette mandatet for å kunne utarbeide det som heter «Langtidsplan for Forsvaret» (LTP).
  • I mandatet heter det at «Forsvarssektorens langtidsplaner skal sikre en langsiktig og bærekraftig utvikling av Forsvaret og forsvarssektoren som helhet.» og at «Forsvarssjefen bes gi råd om hvordan Forsvaret bør styrkes for å øke robustheten, tilpasse reaksjonsevnen, sikre tilstrekkelig utholdenhet, bedre situasjonsforståelsen og bedre beskyttelsen mot nye trusler.»
  • Det fagmilitære rådet skal tas inn i arbeidet med ny langtidsplan og er derfor ingen endelig fasit på hvordan Forsvaret i fremtiden blir.
  • Regjeringen tar sikte på å legge frem en ny langtidsplan for Stortinget våren 2020.

 Les mer om

 

 

aktuelt_2401_forsvaretmaaraskttilfakta_739_fagmilitartrad2019/fmr/media/PubImages/20190926tk_I6960.jpgFagmilitært råd 2019Tirsdag 8. oktober la forsvarssjefen frem sin anbefaling for hvordan Forsvaret bør se ut fremover. Her kan du lese rådet.aktuelt_2401_forsvaretmaaraskttilhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7467


Publisert 10. september 2019 14:30..