CJ3A3769-2CJ3A3769-2http://forsvaret.no/media/PubImages/CJ3A3769-2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2599

Klarsignal for ny militær ordning

Stortinget satte fredag rammene for hvordan fremtidens forsvar skal rekruttere, utvikle og beholde rett personell med rett kompetanse.

​​​​​​​– Forsvarets personell er kompetente, har gode holdninger og høy etisk bevissthet, sa forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i en tale til Stortinget 12. juni.

Ny ordning for militært tilsatte skal tilrettelegge for mer spesialisert og erfaringsbasert kompetanse. Dette kan gi mer kontinuitet og faglige karrieremuligheter for personellet. Målsettingen er å øke antallet som arbeider innen Forsvarets kjernevirksomhet for å øke Forsvarets operative evne.

Motvirker topptung organ​isasjon

– Den nye ordningen gir grunnlag for et meget godt system, både for Forsvarets militære ansatte og for å styrke vår operative evne, sier sjefen for Forsvarsstaben, generalløytnant Erik Gustavson.

En bedre balanse mellom dyktige spesialister som kan stå lengre i stilling, og generalister som skal kvalifisere seg til lederstillinger, kan motvirke en topptung organisasjon. Denne ordningen kan også være et verktøy for å bidra til at flere jobber i operative avdelinger og færre jobber i staber.

– Vi vil at ordningen skal bidra til å møte de økte kravene til dagens forsvar og behovet for spesialisert kompetanse. Innføringen av to likeverdige karrieresystemer for offiserer og spesialister skal ivareta Forsvarets behov for bredde- og dybdekompetanse, understreker Gustavson.

Innføring av or​dningen

Nå som Stortinget har vedtatt at ny ordning for militært tilsatte skal gjelde fra 1. januar 2016, er det forventet at Forsvarsdepartementet i løpet av kort tid gir et oppdrag til Forsvaret om å implementere ordningen.

I løpet av høsten vil Forsvaret jobbe videre med innføring og bruk av ordningen innenfor de fire hovedområdene: tilsetting, disponering, avansement og utdanning. Dette arbeidet involverer hele Forsvaret og arbeidstakerorganisasjonene. I tillegg jobbes det med andre tilpasn​​inger for best mulig å kunne understøtte ordningen.

Samtidig jobber Forsvarsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å få på plass nye lønnsplaner og lønnsrammer som skal støtte den nye ordningen.​

 

 

Slik blir den nye ordningenSlik blir den nye ordningen<p>​​Det opprettes et spesialistkorps med egne kompetanseutviklingsplaner og et eget karrieresystem i et livslangt perspektiv. Spesialistkorpset (OR) består av grenaderer, konstabler og befal. Opprettelsen av en tilpasset karrierevei for spesialistene medfører en harmonisering med andre Nato-lands personellstruktur.<br> <br>Den nye ordningen gjør at Forsvaret går bort fra begrepet befalsordning. Forsvaret skal ha to militære tilsettingsforhold: T-35 (innebærer tilsetting til 35 år) og T-60 (tilsetting til 60 år), men den nye ordningen stiller ikke lenger krav om befals- eller offisersutdanning for å bli tilsatt på T-60. De som tar krigsskole skal, som i dag, tilsettes til pensjonsalder.<br> <br>Grenaderer og konstabler (vervede) får med dette mer forutsigbarhet gjennom lengre tilsettingsforhold. Grenaderer og konstabler vil i ny ordning bli tilbudt fast tilsetting frem til 35 år (T-35) eller 60 år (T-60) ut ifra kompetanse og Forsvarets behov.<br> <br>Dagens praksiskandidatordning (som gir fagbrev) blir styrket for at spesialistene skal få sivilt meritterende utdanning og anerkjennelse. For å utnytte kompetansen fra lærlingene skal disse rekrutteres til en karriere som spesialist i Forsvaret.<br> <br>De sivilt tilsatte er ikke en del av den militære ordningen, men er en viktig personellgruppe med stort kompetansemangfold.​</p>http://forsvaret.no/aktuelt/faktaboks-spesialistkorps

Publisert 12. juni 2015 14:17. av Forsvarsstabens personellavdeling og Forsvarets mediesenter. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:23.