aktuelt_2390_loefterspesialstyrkeaktuelt_2390_loefterspesialstyrkehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20171Styrker styrkene. Fra venstre: Torgeir Gråtrud, Ole Jørgen Rolness-Ødegård, Tonje Skinnarland og Kristian Lyssand. Foto: Onar D. Aase, Forsvaret/media/PubImages/20190822_ODA_2979.jpg

Løfter spesialstyrkene

Forsvarets spesialstyrker styrkes gjennom en dedikert helikopterkapasitet i Luftforsvaret.

​Spesialoperasjoner og spesialstyrkeaktivitet kjennetegnes ved at de er fellesoperasjoner. Spesialstyrkene har derfor behov for å ha kapasiteter på land, på sjøen og ikke minst i luften for å kunne løse sine oppdrag.

Komplekst trusselbilde

– Trusselbildet, den krevende og komplekse situasjonen vi har i dag, viser med tydelighet at spesialoperasjoner er helt avhengige av luftressurser, sier sjef Forsvarets spesialstyrker, generalmajor Torgeir Gråtrud.

Forsvarets spesialstyrker (FS) skal utvikles som et integrert kampsystem, og 339 skvadron er nå en del av dette. Skvadronen er overført fra 139 luftving Bardufoss til 134 luftving Rygge, og med det er SOAS (Special Operation Aviation Squadron), en dedikert helikopterkapasitet til støtte for spesialstyrkene, etablert.

Sjef FS kan utøve taktisk kommando over 339 SOAS.

– Det er viktig å gi sjef FS taktisk kommando, sier sjef Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland.

– Det vil forenkle kommandolinjene og sikre effektive spesialoperasjoner. Hurtig reaksjonsevne og innsetting ligger i slike operasjoners natur.

– FS har allerede en plass i 1. divisjon i det internasjonale spesialstyrkemiljøet, og det å få en integrert helikopteravdeling i vår organisasjon blir lagt merke til av våre allierte. Luftdimensjonen vil gi oss langt større muligheter innen utførelse av spesialoperasjoner enn tidligere, og vil ta oss inn i elitedivisjonen, sier generalmajor Gråtrud.

 

 

aktuelt_2390_loefterspesialstyrkeaktuelt_2390_loefterspesialstyrkehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20171Styrker styrkene. Fra venstre: Torgeir Gråtrud, Ole Jørgen Rolness-Ødegård, Tonje Skinnarland og Kristian Lyssand. Foto: Onar D. Aase, Forsvaret/media/PubImages/20190822_ODA_2979.jpg


Høye mål

– Forsvarssjefens og min ambisjon er at vi skal være en spesialstyrke i verdensklasse. Vi skal være fleksible, endringsvillige og innovative. Dette er ambisiøse målsettinger, hvor vi trenger de beste folkene som er villige til å gå den ekstra mila. Personellet vil alltid være vår viktigste ressurs som må ivaretas, sier spesialstyrkesjefen.

Styrkesjefene er samstemte om at for å nå disse målene må man både ha de riktige menneskene, og det riktige materiellet.

– Vår anbefaling er derfor å anskaffe et nytt spesialstyrkehelikopter, og skape forutsigbare rammer for den videre utviklingen og styrkingen av SOAS. Bell 412 må på sikt erstattes med et bedre egnet helikopter hvis vi skal kunne støtte FS i alle sine roller fullt ut, sier generalmajor Skinnarland.

Hun presiserer likevel at det nå er Bell 412 som er arbeidsverktøyet, og at både Luftforsvaret og FS sammen skal sørge for at kapasiteten utnyttes på best mulig måte.

Støtte til Hæren

Etableringen har konsekvenser for støtten som 339 skvadron har gitt til Hærens styrker.

De to styrkesjefene er likevel enige om at beslutningen om å samle Bell-helikoptrene er riktig, og at det på sikt vil øke Forsvarets operative evne – både i nasjonalt forsvar, i internasjonal innsats og innenfor kontraterror.

– En begrenset flåte av Bell-helikoptre er ikke nok til å dekke to oppgaver tilfredsstillende. Det har derfor vært nødvendig å prioritere, sier sjef Luftforsvaret.

Det vil fortsatt være noen få helikoptre igjen på Bardufoss i en utdanningsavdeling som fortsatt kan samtrene med Hæren og andre avdelinger i nord, og drive begrenset oppdragsløsning i henhold til Forsvarets operative hovedkvarters prioriteringer.

– Det er bestemt at det skal komme en sivil løsning for helikopterberedskap på Bardufoss. Luftforsvaret vil opprettholde beredskapen til en slik løsning er på plass, sier Skinnarland.

Hun skryter av personellet som har gjennomført en krevende omstilling, samtidig som de har løst pålagte oppgaver på en forbilledlig måte under prosessen med etableringen av SOAS.

Per nå er målet at den dedikerte helikopterkapasiteten til spesialstyrkene skal være fullt operativ medio 2021.

 

 

SOAS – Special Operation Aviation SquadronSOAS – Special Operation Aviation Squadron<ul><li>SOAS er en dedikert helikopterkapasitet til støtte for spesialstyrkene </li><li>SOAS er en skvadron underlagt 134 luftving Rygge, men Sjef Forsvarets spesialstyrker har taktisk kommando over skvadronen</li><li>SOATG står for Special Operations Air Task Group og er en organisatorisk enhet og funksjon som er definert av NATO</li><li>SOATG skal ivareta taktisk understøttelse av FS og politi ved å dekke luftrelaterte stabsfunksjoner som ikke finnes i de støttede avdelinger. Til daglig koordinerer og tilrettelegger SOATG for Luftforsvarets trening, øving og operasjoner til støtte for FS og politiet, og bidrar med taktisk stabsstøtte og ledelse i planlegging og gjennomføring av slike aktiviteter.</li><li>SOATG skal ved større operasjoner og øvelser vokse gjennom tilførsel av utpekt og trent personell, for så å styre og koordinere nødvendig støtte fra hele spekteret av luftstyrker for spesialstyrkene i deres oppdragsløsning.</li><li><h2 class="forsvaretElement-H2">Helikopterkapasiteter</h2></li></ul><ul><li>339 skvadron opererer i dag 18 Bell 412-helikoptre fordelt på to avdelinger på Bardufoss og Rygge</li><li>Hovedsetet til skvadronen skal flyttes til Rygge</li><li>Avdelingen på Rygge yter helikopterstøtte til spesialstyrkene i tillegg til å stå på kontinuerlig beredskap for håndhevelsesbistand i samarbeid med politiets beredskapstropp</li><li>Skvadronen er nå spesielt tilpasset og innrettet støtte til militære spesialstyrker og politiets beredskapstropp, og er en dedikert og styrket helikopterstyrke til spesialstyrkene<br></li></ul>http://forsvaret.no/aktuelt_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=94

Publisert 22. august 2019 19:28. av Onar Digernes Aase, Luftforsvaret. Sist oppdatert 29. januar 2020 15:23.