Sjefsskifte_FST5of9Sjefsskifte_FST5of9http://forsvaret.no/media/PubImages/Sjefsskifte_FST5of9.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1217Viseadmiral Jan Eirik Finseth takket fredag 10 januar av som sjef for Forsvarsstaben. Hans etterfølger, Generalløytnant Erik Gustavson ble satt inn samme dag under en høytidelig seremoni på Akershus Festning

McKinseys rapport om effektivisering

17. mars ble McKinseys rapport om modernisering og effektivisering av stabs- og støttestrukturen i forsvarssektoren overlevert Forsvarsdepartementet. Rapporten skal også behandles i Forsvaret.
Forsvaret har gjennom de siste 15 årene effektivisert egen drift tilsvarende et beløp på rundt 60 milliarder kroner. Dette har muliggjort betydelige investeringer i nytt høyteknologisk materiell og har vært et viktig bidrag i moderniseringen av Forsvaret.

Det er fortsatt mulig å effektivisere Forsvaret, men det er mer krevende å identifisere områder der det er et potensial for innsparinger. Derfor ble det besluttet å få en ekstern gjennomgang for å sikre at vi klarer å identifisere og utnytte det gjenstående potensialet for effektivisering i Forsvaret og resten av forsvarssektoren.

Forsvarsdepartementet ga McKinsey i oppdrag å vurdere effektiviseringspotensialet innenfor utvalgte stabs-, støtte- og forvaltningsområder i forsvarssektoren, og anbefale flere tiltak.

– Rapporten er et velkomment bidrag i det pågående effektiviseringsarbeidet i Forsvaret, og jeg er i det store enig med de områdene McKinsey har pekt ut. Flere av disse er vi klar over, og de jobbes med blant annet som en del av arbeidet med forsvarssjefens fagmilitære råd, sier sjef for Forsvarsstaben, generalløytnant Erik Gustavson.

Vil kreve politiske beslutninger

Sjef for Forsvarstaben, Erik Gustavson. Foto Torgeir Haugaard, Forsvarets mediesenter

Enkelte av tiltakene krever større strukturelle grep og vil også kreve politiske beslutninger. Forsvaret vil nå gå gjennom rapporten for å vurdere om det er tiltak som kan implementeres på kortere sikt, samt sikre at de mer langsiktige tiltakene blir behandlet i det fagmilitære råd eller på egnet måte.

– I behandlingen av rapporten blir det viktig å sikre at de anbefalte tiltakene ikke svekker den operative evnen. Vi må i den sammenheng sikre at vi har en støttestruktur som fullt ut klarer å støtte den operative strukturen, sier generalløytnant Gustavson.

Når Forsvaret skal behandle rapporten er det viktig at en kommer fram til gode løsninger med effektiviseringsgevinster som ikke går på bekostning av den operative evnen.

– Det er også først etter en slik behandling vi kan si noe mer konkret om vår vurdering av innsparingspotensialet, avslutter Gustavson.

Publisert 17. mars 2015 14:31.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:21.