aktuelt_1749_orientertearbeidstakaktuelt_1749_orientertearbeidstakhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=306Brigader Aril Brandvik (foran), leder for arbeidsgruppen i Landmaktutredningen, orienterer arbeidstakerorganisasjonene. Foto: Gro Kolstad Mortvedt / Forsvarsdepartementet/media/PubImages/LMU organisasjoner 1.jpg

Orienterte arbeidstakerorganisasjonene om landmaktutredningen

Torsdag 11. mai orienterte brigader Aril Brandvik om status i landmaktutredningen på forsvarsministerens årlige møte med arbeidstakerorganisasjonene.

Landmaktutredningen gjennomføres som en integrert prosess i Forsvarsdepartementet. Den etablerte samarbeidsmekanismen mellom Forsvarsdepartementet og arbeidstakerorganisasjonene er Kontaktforum, som er en uformell arena for informasjonsutveksling og dialog.

God informasjon og dialog med arbeidstakerorganisasjonene er sentralt for et best mulig samarbeid, og derfor en god arena for å presentere status i landmaktutredningen.

– Bidrar i debatten

Selv om ikke konklusjonene foreligger før i oktober har utredningsleder brigader Aril Brandvik jevnlig orientert om status i arbeidet.

– Det står i mandatet at offentligheten skal gis anledning til å følge med på fremdriften i arbeidet og få mulighet til å gi innspill på ulike tema. Det er jeg glad for, og derfor har vi lagt vekt på at relevant informasjon fortløpende legges ut på forsvaret.no og at vi bidrar mest mulig i den offentlige debatten, enten det er gjennom orienteringer som denne eller debattmøter, sier Brandvik.

På møtet ga Brandvik arbeidstakerorganisasjonene en grundig gjennomgang av status for arbeidet og prosessen videre. Han gikk igjennom tidslinjen og fremdriftsplan, orienterte om utfordringsbildet for landmakten og om funn fra krigsspillene. Videre orienterte han om prinsipper for utvikling av landmakten, en produksjonsmodell for førstegangstjeneste og tilslutt de to prinsipielt ulike retninger for ledelse av Hæren og Heimevernet. Det ble stilt mange spørsmål underveis, og diskusjonen ble god.

– Konstruktive møter

Brandvik roser engasjementet fra arbeidstakerorganisasjonene.

– Vi setter stor pris på gode og konstruktive innspill som i dag, og dette er definitivt en viktig arena for å orientere og diskutere, mener brigaderen.

Før sommeren vil arbeidsgruppen publisere en ugradert statusrapport fra landmaktutredningen.

Formålet er å gi offentligheten et grunnlag for den videre debatten, samt gi så mye innsyn i arbeidet som mulig. Rapporten vil synligjøre de dilemmaer og problemstillinger som vurderes og drøfte ulike løsninger, men den vil ikke inneholde konklusjoner. I samme forbindelse planlegges det å gjennomføre et større åpent informasjonsmøte hvor innholdet kan diskuteres og debatteres offentlig.

Endringer innenfor personellområdet er særlig viktig for arbeidstakerorganisasjonen, som kom med et ønske om et oppfølgingsmøte for gå å mer i dybden på personellrelatert tematikk som produksjonsmodell for førstegangstjeneste og bemanningssystem for landmakten.

Deltakere fra arbeidstakerorganisasjonene på Kontaktforum Leangkollen 2017:

  • Jens Jahren, leder BFO
  • Torbjørn Bongo, leder NOF
  • Kim Sabel, leder KOL
  • Johan Hovde, leder Personellforbundet
  • Lene Hagen, nestleder NTL Forsvaret
  • Tor Schwenke, Fellesforbundet

Fakta: Samarbeid mellom Forsvarsdepartementet og Forsvarets arbeidstakerorganisasjoner:

  • Kontaktforum er et uformelt samarbeidsorgan mellom departementet og arbeidstakerorganisasjonene.
  • Det avholdes tre møter i halvåret, samt et større seminar en gang i året på Leangkollen der politisk ledelse deltar.
  • I tillegg kan det avholdes ekstra møter når det er behov for det, eller det er store viktige prosesser som pågår som for eksempel landmaktutredningen.
  • Arbeidstakersiden representeres av de til enhver tid sju største arbeidstakerorganisasjoner i forsvarssektoren.
Publisert 12. mai 2017 14:40. av Gro Kolstad Mortvedt, Forsvarsdepartementet. Sist oppdatert 18. mai 2017 10:49.