Forsvaret styrker logistikkberedskapen

Forsvaret har signert en svært viktig beredskaps- og logistikkontrakt med den norskeide Wilh. Wilhemsen-gruppen. Kontrakten vil gi Forsvaret høyere beredskap, raskere reaksjonsevne og større utholdenhet.

– Sikkerhetssituasjonen har endret seg og vi må tenke helt nytt. Beredskapskontrakten vil styrke Forsvarets reaksjonsevne og Wilhelmsens logistikkleveranser vil ha en vesentlig betydning for vår forsvarsevne, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.​

Kontrakten gir Forsvaret anledning til å trekke på ressurser fra en solid sivil logistikkaktør, som blant annet eier om lag 30 prosent av verdens flåte for frakt av store kjøretøy.

Norsk næringsliv har ressurser, bemanning og infrastruktur som gjør dem til en viktig strategisk samarbeidspartner for Forsvaret i nasjonal krisehåndtering. Dette er første gang Forsvaret inngår en så viktig og omfattende beredskapskontrakt med en sivil næringslivsaktør.

– Ved å bygge videre på et nært samarbeid med det amerikanske forsvaret fra andre verdens krig, da vi transporterte tropper og tyngre utstyr i forbindelse med Stillehavskrigen, har vi også de senere årene vært tungt involvert i transport for amerikanerne blant annet til Midt-Østen. Vi har også flere vellykkede samarbeid med det norske Forsvaret, herunder støtte til fregatt Fridtjof Nansen på patrulje i Adenbukta, MV Taikos bidrag til å fjerne kjemiske stridsmidler ut av Syria samt støtte til vinterøvelsen Cold Response i 2014, sier Thomas Wilhelmsen, konsernsjef i Wilh. Wilhelmsen-gruppen.

– Det er gledelig å kunne bruke kompetansen vi har opparbeidet til å støtte det norske Forsvaret og de strenge nasjonale kravene de setter til beredskap og sikkerhet, sier Thomas Wilhelmsen.

NorSea Group, som eies 40% av Wilh. Wilhelmsen-gruppen, har en solid infrastruktur med forsyningsbaser langs hele norskekysten og lang erfaring med å lede store logistikkoperasjoner.

– Vi ser frem til å samarbeide med  Forsvaret om viktige oppgaver fremover. NorSea Groups erfaring og kompetanse innen logistikkunderstøttelse er meget høy, sier John Stangeland, administrerende direktør i NorSea Group.

Mer relevant Heimevern

Heimevernets landsdekkende oppgaver ved nasjonal krisehåndtering er kanskje viktigere enn på lang tid. Beredskaps- og logistikkontrakten innebærer at NorSea Group blir ansvarlig for oppsetting og forsyning av Heimevernet ved nasjonal krisehåndtering. Dette betyr i praksis at HV-soldater slipper å reise for egen maskin, gjerne over lengre avstander, til HV-distriktets lager/depot for å gjøre seg klar til strid. Dette ble øvet flere ganger i 2014, og skal ytterligere øves og evalueres i tiden som kommer.

– Beredskapskontrakten vil gjøre Heimevernet klar til å løse oppdrag raskere enn før, og styrker dermed Heimevernet sin relevans, sier forsvarssjefen.

Kontrakten gir Forsvaret anledning til å benytte infrastrukturen Wilhelmsens underleverandør NorSea Group besitter. Kontrakten, som har en varighet på syv år, vil derfor bety en kraftig beredskapsøkning og besparelser for Forsvaret.

– Det er vanskelig å gi et konkret tall på dette, men Forsvaret sparer det det koster å bygge opp den infrastrukturen og kapasiteten Wilh. Wilhelmsen-gruppen lar oss dra nytte av, sier forsvarssjefen.


Kontaktpersoner

FLO:
Informasjonsdirektør Marianne Øiahals, 400 29 632
Kommunikasjonsrådgiver Simen Rudi, 959 05 875

Wilh. Wilhelmsen:
Kommunikasjonsdirektør Benedicte Teigen Gude, 959 07 951

NorSea Group:
Chief Operation Officer Lars Haug +47 913 76 769

FAKTA SIVIL-MILITÆR L​OGISTIKKBEREDSKAP

Forsvarsministeren sa i januar at Forsvaret har behov for høyere beredskap, evne til raskere styrkeoppbygging, med større utholdenhet og et sterkere sivilt-militært samspill. Beredskapskontrakten er første skritt i denne retning og vil utgjøre en direkte betydning for Norges forsvarsevne.

Kontrakten innebærer logistikkunderstøttelse av Heimevernet, vertslandstøtte og mottak av allierte. I tillegg skal sikkerhetsklarert personell fra leverandøren inngå i Nasjonal Logistikkommando for koordinering, planlegging og gjennomføring av logistikkoperasjoner. 

Kontrakten gir en markant besparelse for Forsvaret sett i forhold til om skulle etablert, driftet og evt. bygd ned den samme infrastrukturen Wilhelmsens underleverandør NorSea Group allerede besitter.

FAKTA JURIDISKE FORHOLD

Beredskapskontrakten er vurdert å være påkrevd for å kunne ivareta nødvendig logistikkstøtte til Forsvarets avdelinger og Norges allierte styrker – og har således en direkte betydning for Norges forsvarsevne. Forsvaret har behov for en nasjonal leverandør underlagt norsk lovgivning, med norsk forankret eierskap. 

Kontrakten innebærer tilgang til høyere gradert informasjon om Norges forsvarsevne og operative planverk. På dette grunnlag er avtalen unntatt anskaffelsesregelverket med hjemmel i EØS-avtalens artikkel 123.

FAKTA FORSVARETS LOGISTIKKORGANI​SASJON

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) anskaffer alt materiell til Forsvaret, er teknisk ansvarlig, og sørger for vedlikehold og forsyning i fred, krise og krig. FLO disponerer rundt 50% av forsvarsbudsjettet. FLO har snaut 3000 ansatte, hvor ca. 70% er sivile.

FAKTA  WILHELMSEN GRUPPEn

Wilh. Wilhelmsen (WW) er en global, maritim industrigruppe innen shipping og integrerte logistikktjenester.

WW tilbyr ulike typer logistikktjenester på land, herunder terminaltjenester, tekniske tjenester, innlandstransport og styring av transporttjenester for kjøretøy.

I tillegg har WW verdens mest omfattende maritime nettverk som tilbyr ulike produkter og tjenester til verdens handelsflåte, herunder agenturtjenester, kjemikalier, sikkerhetsutstyr, ship manage​ment mm.

FAKTA NORSEA GROUP

Ledende leverandør av base- og logistikktjenester til olje- og gassindustrien industrien siden 1965. Selskapet har eierinteresser i ni strategisk plasserte forsyningsbaser langs norskekysten og er Norges største eier av baseinfrastruktur.

Leverer maritime tjenester gjennom datterselskapet Maritim Logistics Services og NSG Maritime. I porteføljen inngår også logistikk- og håndteringstjenester i forbindelse med større internasjonale rørleggingsprosjekter. 

Publisert 20. mars 2015 13:08.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:21.