aktuelt_2124_rampris2018aktuelt_2124_rampris2018http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=17558Hærsjef Odin Johannessen (til venstre) og Hærens sjefssersjant Rune Wenneberg (ytterst til høyre) delte ut RAM-prisen. Foto: Ole– Sverre Haugli/Forsvaret/media/PubImages/20180918ram-11.jpg

Pris til hverdagsheltene

Hærsjef Odin Johannessen delte ut pris til ansatte som har utmerket seg spesielt ved å vise mot, ansvar og respekt i tjenesten.

RAM-prisen deles ut til folk som har utmerket seg som rollemodeller ved å etterleve Forsvarets kjerneverdier; respekt, ansvar og mot.

Tirsdag 18. September ble RAM-prisene for 2017 og 2018 delt ut under hærkonferansen Army Summit.

Her er hverdagsheltene for 2017:RESPEKT 2017
Stabssersjant Åge Sommarset, Ingeniørbataljonen:

«Oversersjant Sommarset viser stor respekt for jobben gjennom særdeles gode holdninger. Han viser i tillegg stor respekt og omsorg i avdelingen gjennom ivaretakelse av alle kategorier personell. Sommarset viser stor respekt for beslutninger gjennom måten han gir råd, vurderer, iverksetter og følger opp fattede beslutninger. Han har vist stor respekt for oppdraget og beslutninger gjennom risikofylt tjeneste i internasjonale operasjoner.»

 
ANSVAR 2017
Kaptein Svein Kristoffer Grøvdal Solberg, Telemark bataljon:

«Kaptein Solberg har tatt et særskilt ansvar for innføring og oppfølging av ordningen «Leger i spesialisering». Han har tatt et stort ansvar for utarbeidelsen av nytt utdanningsløp for sanitetspersonell på lags-, tropps- og kompaninivå. Solberg har under en svært krevende materiellsituasjon tatt ekstra ansvar for utdanning av troppen på alternative plattformer for å løse oppgaver og oppdrag. Kaptein Solberg har under krevende forhold gjennom vurderinger, holdninger og med faglig dyktighet vist et stort ansvar som leder.»

 
MOT 2017
Kommandersersjant Gisle Totland, Krigsskolen

«Kommandersersjant Gisle Totland har i forbindelse med utvikling og etablering av videregående befalsutdanning ved Krigsskolen vist stor integritet og hverdagsmat i kontakt med instruktører og forelesere i det høyt kompetente akademiske læremiljøet. Kommandersersjant Totland har tydelig kommunisert, og stått fast ved, de krav Hæren setter til befalet, selv om det har vært sterke meninger og uenighet blant de svært erfarne elevene på befalskursene. Dette krever stort mot. Kommandersersjant Totland går selv uredd foran og viser på en tydelig og direkte måte hva som krever av sersjanter i Høres. Dette viser stort hverdagsmot.»

Disse fikk prisen for 2018:


RESPEKT 2018

Stabssersjant Ole Henry Alvestad, Forsvarets sanitet
For sin tjeneste i Telemark bataljon.


«Oversersjant Ole Henry Alvestad har vist stor respekt for jobben som soldat gjennom at han utrettelig har sloss for å skape de beste forutsetninger for å løse oppdrag både hjemme og ute. Han viser stor respekt for sine medmennesker, noe som er synlig gjennom måten han får mennesker til å spille på lag for at de skal oppnå gode resultater. Oversersjant Alvestad har vist stor respekt for oppdraget og beslutninger under risikofylt tjeneste i internasjonale operasjoner. Han har vist stor respekt for partene i konflikten, lokal kultur og tatt hensyn til egne styrker og allierte under oppdragsløsningen. Denne form for respekt er svært vanskelig å balansere i et komplisert og uoversiktlig operasjonsmiljø der forutsetningene for oppdragsløsning og beslutninger endres fort.
Oversersjant Alvestad har vært en rollemodell for sine medsoldater og har etterlevd Hærens kjerneverdi RESPEKT på en fremragende måte.»


ANSVAR 2018
Konsulent Gry Elin Sponberg,Hærens befalsskole, Krigsskolen/Forsvarets høgskole

«Konsulent Gry Elin Sponberg har tatt et utvidet og særlig ansvar for forsvarlig forvaltning av menneskene og ressursene ved Hærens befalsskole. Under omstilling og vanskelige forhold har hun vært særdeles ansvarsfull og har fremstått som en tydelig rollemodell for sine kollegaer.
Hun har tatt et utvidet ansvar for å spille nye medarbeidere gode og sette dem opp for suksess. I en svært krevende omstilling av befalsskolen har hun vært avgjørende for at prosessen med omorganisering og nedleggelse har vært en suksess, og at etablering av ny lagførerskole har lyktes.
Med stort pågangsmot og iver har hun tatt et utvidet ansvar for mange av skolens krevende prosesser samtidig som hun har gjennomført egenutvikling for å holde seg faglig oppdatert og relevant for skolen.
Konsulent Sponberg har etterlevd Hærens kjerneverdi ANSVAR langt utover det som forventes.»


MOT 2018
Kaptein Eirik Øverland Falch-Olsen, Stridstrenbataljon


«Kaptein Eirik Øverland Falch-Olsen har vist et utpreget hverdagsmot som avdelingssjef gjennom å gjennomføre store og upopulære endringer i kompaniet samtidig som han har motivert og ført avdelingen i en felles retning. Han beskrives som en leder som tar tak og som ikke ser en annen vei når han står overfor ubehagelige oppgaver.
Han har vist stort mot til å stå fjellstøtt i kritikk fra ansatte som har vært skeptisk til ny besluttet utdanningsplan. Til tross for dette har han gjennom godt lederskap gjennomført krevende endringer i tråd med Hærens intensjon, og samtidig oppnådd bred støtte fra personellet han er sendt til å lede. Han har tatt tak i den krevende oppgaven å endre og rydde opp i uønsket subkultur, i tillegg til å rydde opp i pågående personellsaker som andre har unngått å adressere.
Kaptein Falch-Olsen har mot til å sette klare føringer i hverdagen og mot til å følge dette opp der andre ser en annen vei. Han oppleves av sine medsoldater som en rollemodell og leder som etterlever Hærens kjerneverdi MOT hver dag samtidig som han skaper entusiasme i avdelingen.»

Publisert 21. september 2018 10:21..