aktuelt_2616_sammenomforsvar2aktuelt_2616_sammenomforsvar2http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=22354/media/PubImages/20200611MKT__U7A6461.jpg

Sammen om forsvar

Luftforsvaret og Heimevernet har et godt samarbeid på flere nøkkelområder. De drar i tillegg god nytte av hverandres unike kompetanse og erfaring.

– Samarbeid er viktig, og spesielt når vi har felles interesser og felles oppgaver. Samarbeid om planer, trening og øvinger bidrar til at vi utvikler oss og blir bedre. Å gjøre mest mulig felles gjør oss bedre, sier generalmajor Elisabeth Michelsen, sjef Heimevernet.

Drar nytte av hverandre
Luftforsvaret og Heimevernet har flere kryssende interesser, og samarbeider blant annet innenfor operasjoner og styrkeproduksjon knyttet til sikring og forsvar av kritiske objekter. Dette er to avgjørende sider ved oppdragene til henholdsvis Heimevernet og Luftforsvaret, og steder der begge ser positivt på å kunne dra nytte av forskjellig erfaring, kunnskap og kapasitet hos den andre.

Samarbeidet med HV går dermed også ut på styrkeproduksjon av soldater og hvordan vi best fordeler og drar nytte av dette personellet. Det er i tillegg en målsetning at utdanning og trening samkjøres, der det er naturlig,  i enda større grad i tiden som kommer.
Sammen om forsvar av luftforsvarsbaser
Objektsikring inngår som en del av hovedoppdraget til Heimevernet. Dette betyr bl.a. vakthold og sikring av viktige militære og sivile objekter. Herunder finner vi objektsikring knyttet til flere av Luftforsvarets installasjoner, som bl.a. omfatter flybaser og  kommando- og kontrollinfrastruktur. 

Heimevernet har en desentralisert organisasjons- og områdestruktur, og er tilstedeværende over hele landet. 

– Heimevernet har et særlig oppdrag med å beskytte områdene rundt våre baser samtidig som Luftforsvaret selv ivaretar sikring og beskyttelse internt på basene våre. Vi har derfor mye samarbeid lokalt som er helt avgjørende for vår felles kampkraft. Vi forsvarer luftforsvarsbasene sammen, sier generalmajor Tonje Skinnarland, sjef Luftforsvaret.

I tillegg er Heimevernet til stede på mange av de samme basene som Luftforsvaret og drar stor nytte av samarbeid og samtrening. På Rygge er samarbeidet mellom 134 luftving og HV-01 svært tett og godt. Værnes Garnison er en av basene der både HV og Luftforsvaret skal ha betydelig aktivitet i framtiden og potensialet for ytterligere samarbeid er stort. 

– Heimevernet er over hele landet og har det territorielle ansvaret for alle de viktige stedene. Luftforsvaret med dets baser og installasjoner er viktig for Forsvaret, og dersom det kreves er Heimevernet klare til å bidra til forsvaret av dem. HV står i ytre linje, sier sjef Heimevernet Michelsen.


 

 

aktuelt_2616_sammenomforsvar2aktuelt_2616_sammenomforsvar2http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=22353/media/PubImages/20200611MKT__U7A6467.jpg
aktuelt_2616_sammenomforsvar2aktuelt_2616_sammenomforsvar2http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=22351/media/PubImages/20200611MKT__U7A6528.jpg
aktuelt_2616_sammenomforsvar2aktuelt_2616_sammenomforsvar2http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=22357/media/PubImages/20200611MKT__U7A6537.jpgFAKTA: SAMARBEID MELLOM LUFTFORSVARET OG HEIMEVERNET


  • Heimevernet og Luftforsvaret samarbeider om flere forsvarsaspekter, der ressurser, kapasitet og kompetanse fra begge utnyttes.
  • Luftforsvaret har ansvaret for å produsere og levere luftmakt til fellesoperasjoner og forsvar av Norge.
  • Heimevernet har det territorielle ansvaret i Norge, og er satt til å forsvare en rekke viktige militære og sivile objekter, herunder Luftforsvarets baser og installasjoner.
  • Samarbeidet tar sikte på å utnytte styrkene og kapasitetene i Luftforsvaret og Heimevernet til det beste for begge.

Publisert 11. juni 2020 21:55. av Tekst: Eskil Borge Saksvik Foto: Maria Tetlie. Sist oppdatert 11. juni 2020 21:56.