aktuelt_2484_tiltak_mostaktuelt_2484_tiltak_mosthttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21086/media/PubImages/20191201MSP_9480.jpg

Klare tiltak mot mobbing og trakassering

Etter at resultatet fra undersøkelsen om mobbing og seksuell trakassering (MOST) i Forsvaret ble lagt frem, har en kjernegruppe arbeidet med ni konkrete tiltak.

Se tiltakslisten nederst i saken. 

Tiltakene omhandler regelverk, varsling, kultur, kompetanseheving og utdanning, ledelse, etablering av en egen intranettside, ny MOST-undersøkelse, og kommunikasjon. Det siste tiltaket var ansettelsen av en prosjektoffiser som skal koordinere og implementere tiltakene i Forsvaret. Den jobben fikk Jarle Heggelund. 

Ett sett av regler

– Vi skal nå få på plass ett sett av regler og varslingsrutiner som skal gjelde for hele Forsvaret. Videre skal vi se på organiseringen av varslingstjenesten. Resultatet av dette arbeidet håper jeg å ha på plass i løpet av første halvår 2020, forklarer Jarle Heggelund.

– Jeg er redd for at vi ikke er flinke nok til å varsle, og jeg antar at det er mørketall her. Det kan blant annet skyldes at varslene ikke blir tatt alvorlig nok, mener Heggelund, noe som underbygges av funn gjort i medarbeiderundersøkelsen for 2019. 

 

 

aktuelt_2484_tiltak_mostaktuelt_2484_tiltak_mosthttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21087Kommandørkaptein Jarle Heggelund, prosjektoffiser MOST./media/PubImages/20190521th_ 8217.jpg

Målet er at alle varsler skal bli håndtert på en god og profesjonell måte, der de som varsler, og de det blir varslet på, skal ivaretas i henhold til gjeldende lovverk.

– Det gjøres et meget godt arbeid ute i DIF-ene. De rapporterer inn hvilke tiltak de har iverksatt i egen organisasjon, og det er betryggende å se at problemstillingen tas tak i, forteller Heggelund. 

Respekt, ansvar og mot

Han viser blant annet til sjef Hæren som har kjerneverdiene respekt, ansvar og mot, som ett av sine faste møtepunkter når han gjennomfører sine ledergruppemøter.

– For fokuset på arbeidet med mobbing og seksuell trakassering er dette meget positivt, da det bidrar til å sette temaet på agendaen i hele organisasjonen.

Et av tiltakene handler om kommunikasjon, der en informasjons- og holdningskampanje pågår, og vil pågå ut over i 2020. Et annet tiltak er å gi ledere et godt verktøy i det forebyggende arbeidet. Derfor arbeides det med å etablere en egen intranettside som skal kunne bidra som et verktøy for ledere og ansatte i dette arbeidet.

– Så har vi begynt forberedelsene til neste MOST-undersøkelse, som er planlagt gjennomført i september 2020. Her vil vernepliktige fra januar- og april-kontingentene være blant respondentene, så det skal bli spennende å se om de tiltakene vi har iverksatt, har hatt noen effekt til den kommende undersøkelsen, forklarer Heggelund.

Interesse utenfra

Heggelund sier at flere etater og organisasjoner utenfor Forsvaret er interessert i arbeidet som gjøres i Forsvaret.

– Vi er en av få organisasjoner som har gjennomført denne typen undersøkelse. Hvis vi håndterer det videre arbeidet på en god måte, der de iverksatte tiltakene får den nødvendige effekten, kan vi oppleve at andre organisasjoner ønsker å se hvordan vi har jobbet med dette. Men, det vil kreve et kontinuerlig fokus på problemstillingen, der vi sørger for å bygge tilstrekkelig med kompetanse hos lederen, da det er lederen som både skal bidra i det forebyggende arbeidet, samt ivareta og håndtere de kritikkverdige forholdene når de oppstår, avslutter Heggelund. 

Her er listen med tiltak:

  1. Holdnings- og informasjonskampanje(r) som skal tydeliggjøre at MOST ikke er i henhold til Forsvarets verdier og samtidig informere om hvordan uønskede hendelser varsles.
  2. Nedsette en arbeidsgruppe med hensikt å utarbeide et direktiv fra forsvarssjefen som omhandler retningslinjer og regelverk vedrørende mobbing og seksuell trakassering. Direktivet bør blant annet regulere forhold som for eksempel seksuell omgang mellom vernepliktige på militært område, forbud mot kjønns- og sexrelaterte huskeregler, seksualiserte vitser o.I. Direktivet bør også presisere alle ansattes, og især sjefers, plikt til å gripe inn når upassende oppførsel observeres.
  3. Gjennomgå Forsvarets system for varsling, og vurdere hvordan dette kan synliggjøres bedre enn i dag. 
  4. Sette søkelyset på Forsvarets organisasjonskultur relatert til mobbing og seksuell trakassering. Arbeidsgruppen foreslår at forsvarssjefen og hans sjefsgruppe gjennomfører et eget seminar med dette som prioritet, og at det derigjennom legges en strategi for det videre arbeidet. Det anbefales at det nyttes ekstern kompetanse til dette arbeidet innledningsvis.
  5. Utdanning og kompetansebygging innenfor holdning, etikk og ledelse (HEL) bør kvalitetssikres slik at ledere på alle nivåer i Forsvaret informerer og følger opp dette i den daglige tjenesten.
  6. Tydeliggjøre at det er et lederansvar å sikre at Forsvarets systemer for varsling fungerer i praksis. Oppfølgingen av varslingssakene må derfor håndteres profesjonelt, og uten at det er en «fryktkultur» der ansatte ikke tør varsle på grunn av frykt for konsekvenser for egen karriere.
  7. Etablere en intranettside som inneholder all nødvendig informasjon som kan fungere som en verktøykasse for ledere og ansatte i Forsvaret. Siden bør som et minimum inneholde informasjon om varsling, veiledning for sjefer, informasjon om ivaretagelse og Forsvarets policyer relatert til emnet.
  8. Det anbefales at MOST-undersøkelsen valideres og utvikles slik at den kan gjennomføres jevnlig. Dette vil bidra til økt kunnskap om temaet og vise om iverksatte tiltak har effekt. Det bør også iverksette ytterligere forskning innenfor temaer eller avdelinger som en ønsker mer informasjon rundt.
  9. Opprett en prosjektstilling for å følge opp og implementere tiltakene relatert til mobbing og seksuell trakasseri ng. Stillingen bør innledningsvis ha en tidshorisont på to år.
Publisert 13. desember 2019 10:43. av Lars Hallingstorp. Sist oppdatert 13. desember 2019 13:57.