aktuelt_1965_utdanningsreformenifaktuelt_1965_utdanningsreformenifhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=9178/media/PubImages/20180216MAD_4347.jpg

Utdanningsreformen i Forsvaret

Grunnet endringen i personellstrukturen gjennom etableringen av ordning for militært tilsatte (OMT), blir også en endring av vårt utdanningssystem helt nødvendig.

​Offiseren og spesialistbefalet skal ha ulik erfaring og kompetanse. De skal jobbe sammen og utfylle hverandre. Dette er nytt for det norske Forsvaret, og mer i tråd med hvordan våre allierte jobber. Det er helt nødvendig at Forsvaret tilpasser utdanningen til denne endringen, og det etableres derfor to utdanningsløp, ett for offiserer og ett for spesialistbefal. 

Krigsskolene består

Utdanningsløpet for offiserer er i hovedsak innrettet som tidligere. Vi har i lang tid rekruttert elever til krigsskolene både direkte fra videregående skole og fra personell som er befal fra før. Nå legges det opp til i hovedsak å rekruttere elever direkte fra videregående skole og fra førstegangstjenesten. Krigsskoleutdanningen er på tre år og vil gi yngre offiserer et nødvendig grunnlag for sine første lederjobber. Dette skal videreutvikles gjennom tjenesten i nært samarbeid med øvrige offiserer og befal ved avdelingene.
 
Senere i karrieren følger et stabsstudie som nå er utvidet til å inkludere mastergrad for alle.

Samlet sett vil offiserskorpset få en tyngre akademisk utdanning enn spesialistene, men vi vil fortsette å kombinere all teori med praktisk arenaer. Nettopp denne kombinasjonen er noe av det unike med utdanningen i Forsvaret.

 
Befalsskolen

Utdanningsløpet for befalet endres til å bli erfaringsbasert med utgangspunkt i førstegangstjenesten og påfølgende tjeneste som spesialist. De fleste befalselevene vil derfor være erfarne soldater som har vært ansatt som spesialister i flere år. Dette vil gi Forsvaret mer erfarne sersjanter.
 
Forsvaret har allerede meget gode erfaringer med denne modellen. I tillegg til den kompetansen sersjantene tilegner seg gjennom tjenesten og nødvendig faglig kursing, legges det opp fire nivåer med befalsutdanning med hovedfokus på lederskap.
 
Denne omleggingen gjør at behovet for dagens befalsskoler bortfaller. Til gjengjeld bygger vi opp en ny befalsskole som blir en felles ressurs for hele etaten, samt at det videreutvikles utdanninger på grunnleggende nivå for grenaderer, konstabler og lagførere.
 
Utdanningen av våre offiserer, befal og spesialister tilpasses Forsvarets behov gjennom stadig kompetansepåfyll i en livslang læring. Det er fornuftig bruk av samfunnets ressurser.
 
Haakon Bruun-Hanssen
Admiral
Forsvarssjef
Publisert 7. mars 2018 15:44.. Sist oppdatert 7. mars 2018 15:47.