aktuelt_1776_viktigforebyggingmedaktuelt_1776_viktigforebyggingmedhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=682/media/PubImages/hovedbildenarko.jpg
aktuelt_1776_viktigforebyggingmedaktuelt_1776_viktigforebyggingmedhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=683/media/PubImages/_S0A3728.jpg
aktuelt_1776_viktigforebyggingmedaktuelt_1776_viktigforebyggingmedhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=684/media/PubImages/_S0A3795.jpg
aktuelt_1776_viktigforebyggingmedaktuelt_1776_viktigforebyggingmedhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=685/media/PubImages/_S0A3909.jpg
aktuelt_1776_viktigforebyggingmedaktuelt_1776_viktigforebyggingmedhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=686/media/PubImages/_S0A3802.jpg

Viktig forebygging med hunden Ola

Her snuser hunden Ola ekstra godt i en sko på en forlegning i Setermoen leir. Ikke fordi Ola er så glad i lukten av fotsvette, men fordi han er på jobb for Forsvarets narkotikagruppe Nord.

​Et av områdene til Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt (HV-16) var nylig inne til sin årlige trening, denne gangen i Setermoen leir. Underveis i øvelsen kom Forsvarets narkotikagruppe Nord (FNG) på besøk.

– Hovedoppgaven vår er å drive med rusforebyggende arbeid gjennom undervisning, inspeksjoner og kontroller samt drive etterretning for å hindre overtredelser av narkotika- og dopinglovgivningen i Forsvaret og blant Forsvarets personell, sier etterforsker Vegard Bruvoll Nygård.

– Bruk og befatning med narkotika og doping er straffbart ved sivil straffelov, også på militært område. Etterforskerne i FNG er politiutdannet og har politimyndighet. Vi har et tett samarbeid med sivilt politi og fungerer som et slags bindeledd mellom det militære og sivile, fortsetter etterforskeren.

Han har bakgrunn både fra Forsvaret og politiet, og har jobbet i politidistrikter flere steder i landet.

Godt samarbeid

Gruppas hovedfokus er å drive rusforebyggende arbeid gjennom hele året.

– Dette gjør vi med inspeksjoner og undervisninger, og med jevnlig rustesting av Forsvarets personell. Vi gjennomfører kontroller ved innrykk, tilfeldige kontroller rundt om i avdelingene innenlands og utenlands, er til stede ved ulike arrangementer og driver kurs- og undervisningsvirksomhet. Vi er opptatt av å ha et tett og godt samarbeid med alle i Forsvaret, sier Nygård.

I HV-16 er de godt fornøyde med samarbeidet.

– Vi sender FNG forespørsel i god tid om de kan komme til all vår aktivitet. Samarbeidet med dem er veldig bra. De er profesjonelle og prøver å støtte oss så langt det er mulig. Vi får ikke støtte på alt vi ber om, men man vet aldri når de kommer, sier førstekonsulent Kenneth Brustad, som er assisterende G3, personell i HV-16. Han mener det er viktig å bruke FNG på øvelser.

– Det er dessverre noen som blir tatt for bruk, de fleste i forbindelse med nytilføring til Heimevernet.

Veldig viktig jobb

Jobben som gjøres, er viktig for Forsvaret. Forsvaret har nulltoleranse for narkotika og dopingmidler. Mange i etaten har sikkerhetskritiske stillinger og får tilgang på sensitiv informasjon, skytevåpen og ulike kjøretøy. Det er helt vesentlig at man kan stole på personen som ligger ved siden av seg på skytebanen, personen som kjører stridsvognen, analytikeren som skal levere beslutningsgrunnlag med mer.

– Narkotika og dopingmidler påvirker kroppen og psyken på mange ulike måter som ruspåvirkning, fysiologiske påvirkninger og bivirkninger som ikke er forenelig med tjeneste i en organisasjon som Forsvaret. Det å ha en kontrollinstans internt på dette feltet har vist seg både nyttig og nødvendig, og det er et viktig poeng at Politidirektoratet har omtalt  narkotikagruppen som en suksess, forteller Bruvoll Nygård.

Gruppa opprettet godt over hundre sivile straffesaker i 2016. I tillegg ble et relativt høyt antall personer dimittert etter såkalte vernepliktssaker utenfor straffesak, som følge av mistanke, befatning med eller positive eller liberale holdninger til narkotika/doping.

– Vi er helt avhengige av tips. Vi har døgnvakt hele året og tar i mot alle typer henvendelser, også anonymt.

Konsekvenser

Blir det avdekket en overtredelse vil alltid avdelingen, Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA) og FPVS bli varslet. Er det skjellig grunn til mistanke om bruk eller befatning, kan det opprettes straffesak. Da blir det gjennomført nødvendige etterforskingsskritt, som bevissikring, avhør med mer. 

– I andre tilfeller jobber vi tett med avdelingene og FPVS og gjennomfører samtaler og undersøkelser som blir grunnlag for deres beslutning. Dersom man beviselig har hatt befatning med narkotika og/eller dopingmidler vil man med bakgrunn i Forsvarets nulltoleranse få en reaksjon. Dette kan være tap av sikkerhetsklarering og dimisjon/fratredelse eller andre tiltak. Man risikerer også sivile reaksjoner.

– Hvor mye samarbeider dere med Heimevernet? 

– Vi har et svært tett og godt samarbeid med HV, og prøver å være til stede så ofte som mulig. HV har mye aktivitet gjennom hele året på ulike steder, og det er viktig for oss å kunne bidra så mye som mulig, som alle andre steder i Forsvaret.

 

 

Forsvarets narkotikagruppe (FNG)Forsvarets narkotikagruppe (FNG)<ul><li>Er underlagt Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS). FNG har to avdelinger: en i sør (Oslo) og en i nord (Bardufoss). Begge avdelingene er likevel til stede over hele Norge. </li><li>Politifaglig er gruppen underlagt politimestrene i Oslo og Troms.</li><li>Gruppen består av både politiutdannede etterforskere, hunder og hundeførere fra Forsvarets hundeskole, polititjenestemenn avgitt fra politidistriktene, sivilt og militært tilsatte.</li><li>Hundene trenes hver dag og bor hjemme med hundeføreren. Både hundene og hundeførerne er utdannet ved Forsvarets hundeskole, og det er strenge krav til godkjenning av både hund og hundefører hver for seg, og godkjenning av ekvipasjen som enhet. Ekvipasjene samtrener med og bistår fra tid til annen politi og tollvesen.</li></ul>http://forsvaret.no/aktuelt_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=72

Publisert 12. juni 2017 12:24. av Jonny Karlsen, presse- og informasjonsoffiser i Heimevernet (tekst og foto).