aktuelt_1739_viktigsamspillomlandaktuelt_1739_viktigsamspillomlandhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=282Fra det tredje møtet med referansegruppa for landmakturedningen. Fra venstre: John-Mikal Størdal, adm.dir FFI, Knut Smedsrud, beredskapsdirektør politiet, forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og brigader/media/PubImages/LMU HNK 1.jpg

Viktig samspill om landmakt og samfunnssikkerhet

Denne uken hadde forsvarssjefen sitt tredje møte med referansegruppen for landmaktutredningen (LMU). Gruppen støtter landmaktutredningen som sparringspartnere for forsvarssjefen og utredningsleder, brigader Aril Brandvik.

Referansegruppen fikk en oppdatering og status for arbeidet i landmaktutredningen.

– Nå har vi vært gjennom en grundig innledende prosess, med vurderinger rundt ulike konsepter og teknologiske løsninger. Det er gjennomført en rekke simuleringer, spill og table tops på Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og ved Hærens våpenskole. Nå gjenstår det en del vurderinger i syntesefasen hvor alt til slutt skal inn i en større helhet og kostnadsberegnes, sier Brandvik.

Hovedtema for dagens møte for referansegruppen var samfunnssikkerhet.

– Vi har diskutert hvordan samarbeid og bistand til og fra det sivile vil påvirke dette arbeidet, både struktur og løsninger. Vi har fått betydelige innspill fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) på dette området, og i dag orienterer også politiet med sine perspektiver. Det er viktig at det tas høyde for samfunnssikkerheten inn i vårt arbeide.  FFI orienterte om den teknologiske utviklingen og autonome systemer, her ligger det muligheter for fremtiden, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Viktig arena

Referansegruppen for landmaktutredningen bidrar til å belyse et bredere perspektiv og gruppen er en viktig sparringspartner for forsvarssjefen og arbeidsgruppens leder. I dag ble det tredje møtet i referansegruppen gjennomført, og det legges opp et nytt møte i juni.

– Denne arenaen er viktig fordi politiet og Forsvaret har et utstrakt samarbeid på mange områder. Endringer i Forsvaret har konsekvenser for dette og derfor er jeg glad for at vi får delta på dette stadiet i Landmaktutredningen, sier beredskapsdirektør i politiet, Knut Smedsrud.

– Særlig Heimevernet er viktig for politiet og HVs utvikling er derfor viktig for oss å følge og komme med innspill til.

– Må tørre å tenke nytt

Landmaktutredningen skal utforme fremtiden til både Hæren og Heimevernet, og ser på ulike konsepter for disse.

– Landmakten er viktig for både Forsvaret og forsvarssektoren, men også utover disse. Vi har jo sett en revitalisering av totalforsvarstankegangen og derfor er det svært nyttig å inkludere andre aktører enn bare Forsvaret. Det er bra at både eksperter, fagmiljøer, andre etater og industrien er med på dette, sier direktør for Forsvarets Forskningsinstitutt John-Mikal Størdal.

– Vår oppgave her er blant annet å se på teknologien og hvilke utfordringer og muligheter denne gir oss i fremtiden. Vel vitende om at teknologi bare er ett komponent i tillegg til mennesker og organisasjonen, tilføyer han.

Størdal mener det er viktig ikke å låse seg i gammelt tankegods.

– Vi må tenke nytt, det gjør alle rundt oss. Også motstanderne våre vet å benytte teknologien og samspillet menneske og maskin blir derfor viktig å ha med seg videre.

 

 

aktuelt_1739_viktigsamspillomlandaktuelt_1739_viktigsamspillomlandhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=283John-Mikal Størdal, adm.dir. FFI, og Knut Smedsrud, beredskapsdirektør i politiet. Foto: Forsvaret /media/PubImages/LMU HNK 2.jpg

Den videre prosessen

Landmaktutredningen gjennomføres som en integrert prosess i Forsvarsdepartementet. Forsvarssjefen skal ta stilling til en lang rekke problemstillinger som arbeidsgruppa planlegger å presentere helhetlig og samlet i løpet av sommeren. Forsvarssjefens anbefalinger vil på sensommeren og høsten fortløpende gjøres til gjenstand for politisk behandling inntil det hele legges fram for Stortinget i forbindelse med budsjettet i oktober.

Arbeidsgruppen vil publisere en ugradert statusrapport før sommeren, som gir offentligheten et grunnlag for å fortsette en opplyst debatt om landmaktens videre utvikling. Rapporten vil synliggjøre dilemmaer og problemstillinger som vurderes, og den vil drøfte ulike løsninger. I forbindelse med publisering av rapporten planlegges det å gjennomføre et større åpent informasjonsmøte hvor innholdet kan diskuteres og debatteres offentlig.

Deltakerne i referansegruppen:

  • Morten Brandtzæg, konsernsjef i NAMMOCecilie Daae, direktør DSB
  • Odd Reidar Humlegård, politidirektør
  • Knut Smedsrud, beredskapsdirektør politidirektoratet
  • Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen
  • Kjetil Nilsen, direktør NSM
  • Ketil Olsen, viseadmiral/sjef MMB
  • John-Mikal Størdal, administrerende direktør FFI
  • Are Tomasgard, leder av Landsrådet for Heimevernet
Publisert 5. mai 2017 14:28. av Harald Nygaard Kvam, Forsvarets mediesenter. Sist oppdatert 17. mai 2017 11:54.