tjeneste_1688_hvabetyrdettetjeneste_1688_hvabetyrdettehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21712/media/PubImages/20160921tk_R8012.jpg

Koronaviruset – hva betyr dette for deg som jobber i Forsvaret?

Her følger oppdatert informasjon (27. mars 2020) til alle ansatte i Forsvaret om nye tiltak og oppfordringer som følge av koronaviruset.

VIKTIG INFORMASJON:

Endringer med tanke på karantene og hjemmeisolasjon skjer raskt og kommer fra overordnede myndigheter. Derfor er det viktig at alle ansatte og soldater holder seg oppdatert på helsemyndighetenes nettsider

Utbruddet av koronaviruset SARS-CoV-2 og den medfølgende luftveissykdommen Covid-19 sprer seg nå med full fart i Europa. Særlig er land som Nord-Italia, Spania, Østerrike, Frankrike og Norge rammet.

Viruset smitter ved kontakt- og dråpesmitte. Det gir som oftest mild sykdom, men kan også forårsake alvorlig nedre luftveisinfeksjon og i enkelte tilfeller, død.

Informasjon for ansatte på ugradert nett: 

Følg med på www.forsvaret.no/ansatt/korona

Hygienerutiner

Gode smittevernrutiner, god håndvask, bruk av håndsprit og god hostehygiene, er helt avgjørende for å begrense sykdomsspredning. Ikke ta deg i ansiktet, og hold minst 1–2 meters avstand til andre mennesker, unntatt dine nærmeste. Unngå reiser og ikke besøk eldre og syke personer.

Er du syk, forkjølet eller har feber – hold deg hjemme til minst ett døgn etter at symptomer har opphørt. Se oppdaterte råd fra FHI om sosial distansering her.

Vi anbefaler å jevnlig desinfisere overflater som mobiltelefoner, bilratt, girspake, tastatur og lignende. Generelle kontaktpunkter som knapper, vasker, dørhåndtak, kjøleskap, hvitevarer etc. må også desinfiseres jevnlig. Bruk overflatesprit som kan fås på apotek.

Status i Norge

Det er per 27. mars 3581 bekreftede tilfeller i Norge. Dette er kun bekreftede tilfeller, og de reelle tallene er langt høyere. Det er stor usikkerhet om hvordan epidemien vil utvikle seg videre i Norge, men tallet på smittede vil øke. I Forsvaret er det fortsatt en nedskalert karantene (i antall) i Skjold garnison.

Øvelse Cold Response 2020 ble avsluttet 11. mars på grunn av koronasituasjonen. Det jobbes per 17. mars fortsatt med å få eksterne deltakere og materiell ut av øvingsområdet på en forsvarlig måte. Forsvaret stiller også ressurser til disposisjon for sivile myndigheter.

Forsvarets opptak og seleksjon (FOS) fra 21. mars til 1. april er avlyst på Folkehelseinstituttets anbefaling. Mer informasjon om refusjon av bestilte billetter, etc. finner du her: www.forsvaret.no/fos

Aktive tiltak

Forsvarets sanitet har besluttet at det er nødvendig å innføre tiltak, særskilt ved å begrense oppmøte på sykestuene. Sykestuenes aktivitet må begrenses ut fra følgende føringer: 

  • Telefonkonsultasjon bør foretrekkes som første pasientkontakt.
  • Opphør av audiometri ved innrykk og dimisjon.
  • Opphør av alle unødvendige/rutinemessige helsekontroller og konsultasjoner (Unntak: alle helsekontroller for som sikrer operativ evne).
  • Innleggelse av pasienter skal kun gjøres der det er nødvendig. Der det er mulig bør andre tiltak vurderes som f.eks sykeperm.

Alle ansatte bes være bevisst på spørsmålene nedenfor, og avdelingssjefer, garnisoner og lokale koordinerende myndigheter oppfordres til å skjerpe innpassering i leirene, og stille følgende spørsmål ved innpassering:

  • Har du i løpet av de siste 14 dagene vært i utlandet?
  • Har du i løpet av de siste 14 dagene vært i kontakt med noen som nå er bekreftet smittet?
  • Er noen i din familie eller omgangskrets bekreftet smittet?

Hvis svaret på ett eller flere av disse spørsmålene er JA, må handlinger gjennomføres i tråd med 2020-03-27 (U) Flytskjema Covid-19.pdf (se pdf under).

2020-03-27 (U) Flytskjema Covid-19.pdf

Stenging av skoler/barnehager

Ved stenging av skoler og barnehager, vil mange av Forsvarets personell få behov for å være hjemme fra jobb for å ta vare på sine barn.

Barn som har behov for pass er definert som barn under 12 år i 2020. Ved fravær fra jobb på grunn av pass av eget barn, skal dette føres i FIF. Se tilsvarende sak på intranett for kodeføring og mer informasjon.

Fraværet skal avklares med linjeleder.

Føringer for reiser i Forsvaret

Korona smitter ved nærkontakt mellom mennesker. Reisevirksomhet som medfører stor grad av nærkontakt fremmer spredning av viruset.
Forsvarets personell skal følge alle pålegg som enhver tid er gitt av helsedirektoratet, se www.helsedirektoratet.no

For Forsvaret gjelder følgende presiseringer vedrørende reiser:

1. Tjenestereiser

Bare virksomhetskritiske tjenestereiser skal gjennomføres, innenlands som utenlands. Det skal under ingen omstendigheter gjennomføres reiser til områder med vedvarende spredning som angitt av Folkehelseinstituttet. Tjenestegjørende som har ankommet Norge etter 27. februar 2020 skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge. Dette gjelder også for tjenestegjørende som ankommer Norge fra Sverige eller Finland, og som har oppholdt seg i andre land i løpet av de siste 14 dagene.

Fra den 17. mars 2020 vil krav om karantene i 14 dager også gjelde for tjenestegjørende som ankommer Norge fra Sverige eller Finland. Krav om karantene for reisende fra Sverige og Finland settes ikke med tilbakevirkende kraft til den 27.02.20 slik det gjøres for reisende fra andre land.

2. Reiser mellom hjem og jobb

Reiser til og fra jobb, inkludert pendling, med offentlig kommunikasjon som fly, tog, buss, trikk eller båt skal unngås dersom dette ikke er strengt nødvendig. Det skal tilrettelegges for å tjenestegjøre hjemme, fra alternativ militær base eller bli ved tjenestegjørende avdeling.

Forsvaret følger situasjonen nøye og vil oppdatere nettsidene når ny og oppdatert informasjon foreligger, eller når det er innskjerpinger som berører Forsvarets aktivitet eller deg som ansatt. 

Publisert 13. mars 2020 10:59.. Sist oppdatert 30. mars 2020 15:25.