Artillerijegere fra Artilleribataljonen i tilbaketrekning, under en skarpskytingsdemo. / Artillery rangers, from Artillery Battalion, falls back after directing artillery fire towards the enemy.Artillerijegere fra Artilleribataljonen i tilbaketrekning, under en skarpskytingsdemo. / Artillery rangers, from Artillery Battalion, falls back after directing artillery fire towards the enemy.http://forsvaret.no/media/PubImages/113.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=153Artillerijegere fra Artilleribataljonen i tilbaketrekning under en skarpskytingsøvelse.
Soldater fra Batteri Nils i Artilleribataljonen etablerer stilling med m109 panserhaubitser skyts.Soldiers from the Arty Battalion with the m109 self-propelled howitzer.Soldater fra Batteri Nils i Artilleribataljonen etablerer stilling med m109 panserhaubitser skyts.Soldiers from the Arty Battalion with the m109 self-propelled howitzer.http://forsvaret.no/media/PubImages/lmh-cr09-013.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=152Soldater fra Batteri Nils i Artilleribataljonen etablerer stilling med M109 panserhaubitser-skyts.

Artilleribataljonen

Artilleribataljonen er den norske Hærens artillerikapasitet. Hovedvåpenet til bataljonen er artillerivogn M109 (kanon), det største våpenet i Hæren per i dag.

Artilleribataljonen står til enhver tid på nasjonal beredskap til krisehåndtering, og leverer ansatte (offiserer, befal og vervede grenaderer), elementer og avdelinger til operasjoner i utlandet. Bataljonens hovedoppgave er å utdanne soldater og mannskaper til Brigade Nord, og bistå med ildstøtte til landoperasjoner. Bataljonen består av ca. 550 befal, vervede og soldater i førstegangstjeneste, fordelt på fem underavdelinger (batterier): 

 • Kanonbatteri Petter (Piraya)/HRS (artilleri, ildledere, JTAC og stab)
 • Kanonbatteri Nils (artilleri, ildledere og stab) 
 • Kanonbatteri Olga (artilleri, ildledere, JTAC og stab) 
 • Lokaliseringsbatteri (artillerijegere, JTAC, radar og stab) 
 • Stabsbatteri (garnison, kommandoplass, ammunisjon/forsyning, reparasjon, sanitet, vakt og sikring og stab) 
 • Bataljonsstab 

«Gjør ret​t, Frykt ingen» 

Valgspråket «Gjør rett, Frykt ingen» kan tolkes i veldig mange positive retninger. Opprinnelsen er noe usikker, men første gang man hører det i forbindelse med artilleriet er et sitat fra keiser Napoleon, som var utdannet artillerist. Han sa følgende i en av sine taler til sine troppeførere «Gjør som artilleristene – gjør rett, frykt ingen». 

Kanonbat​​teriene

Kanonbatteriene er bygd opp likt og har som hovedoppgave å levere artilleriild for Brigade Nord. I tillegg stiller de ildledertropper til manøveravdelingene Panserbataljonen, Telemark bataljon og 2.bataljon. Batteri Petter er en helprofesjonalisert avdeling man kan søke seg til etter førstegangstjenesten og de er en del av Hærens Hurtige Reaksjonsstyrke (HRS). Batteri Nils og Olga er vernepliktsavdelinger med innrykk i henholdsvis august og januar, men unntak av ildledertroppen i Olga som har innrykk i august.

 

 

karriere_115_artilleribataljonenKanontroppen<p> Kanontroppen består av 4 kanonlag som operer kanonene som betegnes M109. Kanonen er et krumbanevåpen med flere mils rekkevidde og brukes til å bekjempe fienden på avstand. </br> </br> Med sin 155mm er M109 Hærens kraftigste våpen og det krever 5-6 mann for å operere en kanon. Tjenesten i kanontroppen er preget av tett samhold i lagene og fysisk aktiv tjeneste. Én kan tjenestegjøre som vognfører eller kanonmannskap.karriere_115_artilleribataljonen
karriere_115_artilleribataljonenIldledertroppen<p> Ildledertroppene er artilleriets øyne i fremste linje. De opererer sammen med kampstyrkene i Tmbn, Pbn og 2. bn, der de anbefaler bruken av artilleriild samt leder skytingene. Ildledertroppene i batteri Petter og Nils er oppsatt på pansrede ildledervogner som benytter avansert optikk (termisk og laser) for å lokalisere mål på lang avstand og deretter sende info om målet til kanonene. </br> </br> Ildledertroppen i Olga støtter lett-infanteriet til 2.Bn og er oppsatt på '6-hjuling' og snøscooter. I tillegg operer de ofte til fots med bærbar optikk for mållokalisering. Tjenesten i ildledertroppene er ofte intensiv og fysisk krevende og man opplever tett samhold og å komme tett på striden i fremste linjer. karriere_115_artilleribataljonen
karriere_115_artilleribataljonenStabstroppen<p> Stabstroppen er en allsidig tropp, ansvarlig for oppsett og drift av batteriets kommandoplass, rekognosering av stillinger og etterforsyning av batteriet i felt. Kommandoplassens primærfunksjon er å ta imot Ildledertroppens måldata, regne disse om til skytedata og sende de ut til kanontroppen. </br> </br> Rekognoseringslagets oppdrag er å rekognosere og lede kanonene og kommandoplassen inn i sine stillingsområder. Troppens forsyningselement er ansvarlig for etterforsyning av batteriets behov for proviant, ammunisjon, drivstoff og forbruksartikler. </br> </br> Stabstroppen er oppsatt med lettpansret kommandovogn (NM198), beltevogn (BV206DN6), feltvogn (MB240) og lastevogn Scania (P93). Tjenestestillinger i stabstroppen er vognfører, ildledningssoldat, forsyningssoldat eller rekognoseringssoldat. Tjenesten i stabstroppen preges av godt samhold og en allsidig tjeneste hvor man får god forståelse for striden.karriere_115_artilleribataljonen

Lokaliseringsbatteriet

Lokaliseringsbatteriet er Forsvarets største sensoravdeling med ildledelse som primæroppdrag, og er spesialisert for å kunne planlegge, koordinere og integrere indirekte ild fra alle typer sjø-, luft- og landbaserte plattformer i støtte til landoperasjoner.

Batteriet består av tre tropper, hhv. artillerijegertroppene Alfa og Bravo, samt artillerilokaliseringstroppen Charlie. De enkelte underenhetene i Lokaliseringsbatteriet jobber primært alene, men øver også på samvirke med andre enheter i Hæren og Forsvaret for øvrig. Batteriet utgjør også en vesentlig bidragsyter til brigadens etterretninger, ved å fremskaffe detaljert informasjon om fiendens lokalisering, styrker, kapasiteter, bevegelser og moral. Lokaliseringsbatteriet har vært involvert i flere utenlands operasjoner både på Balkan og i Afghanistan. Avdelingen har også vært på beredskap for NATO Response Force i 2015 (NRF 15), og utgjør Hærens bidrag til Very High Readiness Joint Task Force 2017, VJTF (L) – 17. 

 

 

karriere_115_artilleribataljonenAlfratroppen<p> Alfatroppen er en artillerijegertropp bestående av vernepliktige soldater. Troppen er spesielt trent og utrustet for å utføre bekjempning og overvåkningsoppdrag bak fiendens linjer. </br> </br> Soldatene selekteres gjennom et opptak i begynnelsen av verneplikten. De som blir valgt ut til å tjenestegjøre i jegertroppen gjennomgår et intensivt utdanningsprogram som omhandler alt fra patruljetjeneste, overlevelse, vintertrening og ikke minst fagutdanning innen ildledelse, samband og sanitet. karriere_115_artilleribataljonen
karriere_115_artilleribataljonenBravotroppen<p> Bravotroppen består av vervede soldater, som operer som profesjonelle artillerijegere. De vervede patruljene har også kapasitet for å lede ild fra fly gjennom sertifiserte Joint Terminal Attack Controllers (JTAC). </br> </br> For å kunne bli en del av Bravotroppen må du ha gjennomført førstegangstjeneste. En stor andel av dette personellet er soldater som blir funnet egnet etter å ha gjennomført sin førstegangstjeneste i den vernepliktige artillerijegertroppen. Personell rekrutteres også fra andre avdelinger, og vil da måtte bestå et eget opptak tilpasset for å selektere til nettopp denne troppen. karriere_115_artilleribataljonen
karriere_115_artilleribataljonenCharlie-troppen<p> Charlie-troppen består av fire såkalte WLR (Weapon Locating Radar) av typen ARTHUR (Artillery Hunting Radar) hvor oppdraget er å lokalisere og kontrabeskyte fiendens artilleri. Radarene opererer som del av troppen, i et system. </br> </br> Alle enheter er oppsatt på BV206. Troppen er preget av teknologisk avansert materiell, og består nå av både vervede og vernepliktige lag. Tjenestestillinger i troppen er vognførere, radaroperatør og ildledningssoldat. Tjenesten krever at lagene operer selvstendig, noe som gir godt samhold og stiller krav til selvstendighet og individuelle ferdigheter.karriere_115_artilleribataljonen

stabsbatteriet

Stabsbatteriet har som hovedoppgave å understøtte kanonbatteriene med essensiell spesialkompetanse innenfor forsyning og lederstøtte. Batteriet er organisert med tropper som har hvert sitt unike fagansvar og batteriet har derfor innrykk både august og januar slik at man alltid har noen klare til å støtte artilleriets øvrige avdelinger. De stridende troppene innbefatter kommandoplasstroppen, ammunisjons- og forsyningstroppen, reparasjonstroppen og sanitetstroppen. 

 

 

karriere_115_artilleribataljonenKommandoplasstroppen<p> Kommandoplasstroppen er ledelsesstøtte for Artilleribataljonen. Troppen består av en kommandoplass seksjon og en reléseksjon Fra bataljonens kommandoplass ledes alle operasjoner i artilleriet og viktigst av disse er selve artilleriskytingene. </br> </br> Troppen har fire ansatte og 40 vernepliktige, som opererer fire ledelsespanservogner, syv beltevogner, en lastebil, og en rekke feltvogner. Mulige tjenestestillinger innbefatter ildledningssoldat og vognfører. Tjenesten er preget god innsikt i bataljonens operasjoner, en variert hverdag og et tett troppssamhold. </br> </br> Relelagene operer som selvstendig enheter og har til oppgave å sørge for radiosamband over lange strekninger. Flere av lagene har vernepliktige lagførere i tillegg til vognførere og releoperatører. Tjenesten ved rele er derfor både krevende og givende og man får oppleve å jobbe selvstendig langt fra andre egne. karriere_115_artilleribataljonen
karriere_115_artilleribataljonenAmmunisjons- og forsyningstroppen<p> Ammunisjons- og forsyningstroppen er avdelingen som sørger for logistikk støtte til bataljonen. Den har 4 ansatte og 26 vernepliktige, og har tre feltvogner, tre hjullastere, seks kroklastebiler og seks lastebiler. </br> </br> Nært på alle soldatene i troppen får både sivil og militær lastebilutdanning som del av førstegangstjenesten. Troppen sørger for at kanonene og de andre troppene til enhver tid har nok mat, drivstoff og ammunisjon til å drive striden. </br> </br> Tjenesten her preges av lang kursing for å lære seg alle kjøretøy og systemer og deretter en givende hverdag med hyppig oppdragsløsning og tett samhold. Samtidig er serviceinnstilling en verdsatt egenskap da troppens viktigste oppgave er å gjøre andre gode. karriere_115_artilleribataljonen
karriere_115_artilleribataljonenReparasjonstroppen<p> Reparasjonstroppen reparerer alle typer kjøretøy og annet materiell i bataljonen. De fleste i troppen har fagbrev og det jobber både vervede og vernepliktige i troppen. Alle stillinger for vernepliktige er som mekaniker av forskjellige slag. Troppen består av 6 ansatte og 6 vernepliktige og har tre typer reparasjonslag: tårnreparasjon, skrogreparasjon og kombireparasjon. </br> </br> Tårnreparasjon fokuserer på selve kanonen og sørger for at den til enhver tid virker. Skrogreparasjon består i å holde alle de pansrede kjøretøyene i bataljonen i god stand, mens kombireparasjonslaget reparer alle mindre kjøretøy og annet småmateriell. </br> </br> Tjenesten krever soldater som er praktisk anlagt og glade i utfordringer. Med høy bruk og høy slitasje har troppen alltid nok å gjøre, så for folk som liker å «mekke» er denne troppen midt i blinken. karriere_115_artilleribataljonen
karriere_115_artilleribataljonenSanitetstroppen<p> Sanitetstroppen driver bataljonens hjelpeplass samt at de har ambulanser som sørger for evakuering av syke og sårede. Troppen har fire ansatte og 15 soldater, og en feltvogn, en beltevogn og to ambulanser. </br> </br> Alle soldatene får tung utdanning innen sanitetsfaget med hovedvekt på skadebehandling. Mye av utdannelsen kan brukes innen helsefag senere, f.eks. ambulansefag og de veileder også alt personell i bataljonen innenfor sanitetsfaget. </br> </br> Tjenestestillinger i troppen er hovedsakelig sanitetssoldat (medic) og vognfører. Tjenesten krever at du klarer å holde hodet kaldt i stressede situasjoner og at du er glad i å hjelpe andre. Troppen støtter med sanitetskapasitet til all tjeneste og man får derfor oppleve mye variert gjennom året. karriere_115_artilleribataljonen
karriere_115_artilleribataljonenGarnisonstroppen<p> Garnisonstroppen ivaretar garnisonelle tjenester for hele Setermoen leir, Hærens største garnison. Troppen består av en troppsstab, vaktlag og service lag. Den har to ansatte, to UB korporaler og 50 soldater, og en feltvogn og to vaktbiler. Lærlinger i garnisonen vil også være i denne troppen. </br> </br> Troppsstaben leder tjenesten i troppen og ivaretar soldatutdanningen. Servicelaget bemanner velferden, brannstasjonen, skytebaneadministrasjonen, idrettskontoret og presten med vernepliktige assistenter. Vaktlaget stiller vernepliktige vaktkommandører, avløsningsførere og vaktbilsjåfører til leirvakta som leder tjenesten i vakta etter føringer fra daghavende offiser. </br> </br> Soldatene i service laget får nødvendige kurs for å støtte seksjonen de assisterer, for eksemepel velferdskurs, vognførerkurs feltvogn og brann- og røykdykkerkurs. Soldatene i vaktlaget får vakt- og sikringskurs.karriere_115_artilleribataljonen

Bli artillerijeger i lokaliseringsbatteriet

Artillerijegertroppene er en del av Lokaliseringsbatteriet i Artilleribataljonen.
Artillerijegerne er selektert og utdannet for å gjennomføre operasjoner bak fiendens linjer. Patruljenes primæroppgave er å lokalisere og engasjere fiendtlige mål ved hjelp av alle typer indirekte ildstøtte fra land luft og sjøbaserte ildstøtteplattformer. Dette vil si at de leder og koordinerer ildgivning fra blant annet artilleri og skipsartilleri, samt utnytter jagerfly, bombefly og kamphelikoptre i integrerte angrep for å bekjempe høyverdige mål. En annen viktig funksjon for artillerijegerne er oppklaring, overvåking og rapportering for å bidra til å bygge brigadens etterretningsbilde. Artillerijegerne opererer hovedsakelig til fots, men er også trent i bruk av flere typer patruljekjøretøy. Patruljene er trent og utrustet for å kunne samvirke med andre egne og allierte avdelinger.

Vernepliktig og profesjonell tropp
Artillerijeger er delt inn i to tropper. En vernepliktig tropp for soldater som er inne til førstegangstjeneste, og en profesjonell tropp bestående vervede og befal. Vernepliktige artillerijegere som anses som egnet kan tilbys kontrakt til den vervede troppen etter endt førstegangstjeneste.

Internasjonale operasjoner
Artillerijegerpatruljer har siden 1990-tallet løst skarpe oppdrag på Balkan og i Afghanistan, både som selvstendige jegerpatruljer og til støtte for andre nasjonale og internasjonale avdelinger.

Internasjonalt samarbeid
Avdelingen trener og øver regelmessig med tilsvarende enheter fra US Marines og andre allierte avdelinger, både i Norge og utlandet. Spesialister i avdelingen gjennomfører også kurs og utdanning i utlandet.

 

 

karriere_115_artilleribataljonenHva kjennetegner en artillerijeger?<p> Patruljene opererer alene over lang tid uten mulighet for støtte fra andre egne styrker. Dette stiller store krav til selvstendighet og ferdigheter, da alle utfordringer må løses av patruljen selv. Artillerijegere er like forskjellige som folk flest, men alle kjennetegnes av jegerånden. <br/> <br/> Artillerijegeren er: <ul> <li>Fysisk og psykisk robust</li> <li>Tålmodig og ydmyk</li> <li>Selvstendig lagspiller</li> <li>Sterk vilje til å bli best</li> <li>Har glimt i øyet og ser mulighetene også i tøffe situasjoner</li> <li>Brenner for jobben sin</li> karriere_115_artilleribataljonen
karriere_115_artilleribataljonenKrav til søkere uten førstegangstjeneste<p> <ul> <li>Norsk statsborger</li> <li>Fylt 18 år før opptaket starter</li> <li>Bestått sesjon del 1 og 2</li> <li>Karakter 5 på allmenn evnetest</li> <li>Karakter 6 på fargesyn</li> <li>Karakter 9 på psykisk helse</li> <li>God vandel, uten alvorlige bemerkninger</li> <li>Kunne sikkerhetsklareres til «hemmelig»</li> <li>Bestå fysiske minstekrav til opptak og seleksjon</li>karriere_115_artilleribataljonen
karriere_115_artilleribataljonenKrav til søkere som vervet eller befal<p> <ul> <li>Fullført førstegangstjeneste eller grunnleggende befalsutdanning</li> <li>Befal må ha bestått seleksjon for Joint Terminal Attack Controller ved Hærens våpenskole</li> <li>Tilfredsstille krav til medisinsk skikkethet for internasjonale operasjoner</li> <li>Være villig til å tjenestegjøre i Forsvarets operasjoner</li> <li>Karakter 5 på allmenn evnetest</li> <li>Karakter 6 på fargesyn</li> <li>Karakter 9 på psykisk helse</li> <li>God vandel, uten alvorlige bemerkninger</li> <li>Kunne sikkerhetsklareres til «hemmelig»</li> <li>Bestå fysiske minstekrav til opptak og seleksjon</li> <li>Bør inneha førerkort klasse B</li>karriere_115_artilleribataljonen
karriere_115_artilleribataljonenFysiske minstekrav <div class="responsiveTable"> <table class="forsvaretTable-default"> <tbody> <tr class="forsvaretTableHeaderRow-default"> <th class="forsvaretTableHeaderEvenCol-default">ØVELSE<br/></th> <th class="forsvaretTableHeaderOddCol-default" colspan="1">KRAV<br/></th> <th class="forsvaretTableHeaderEvenCol-default">FORKLARING<br/></th> </tr> <tr class="forsvaretTableOddRow-default"> <td class="forsvaretTableEvenCol-default">Sit ups<br/></td> <td class="forsvaretTableOddCol-default" colspan="1">​30 stk<br/></td> <td class="forsvaretTableEvenCol-default">90 grader i kne, føttene i bakken. Maks antall på 2 minutter<br/></td> </tr> <tr class="forsvaretTableEvenRow-default"> <td class="forsvaretTableEvenCol-default">Push ups<br/></td> <td class="forsvaretTableOddCol-default" colspan="1">​30 stk<br/></td> <td class="forsvaretTableEvenCol-default">Skulderbredde på armer. Brystet skal berøre hånden til kontrollør<br/></td> </tr> <tr class="forsvaretTableOddRow-default"> <td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="1">​Hang ups<br/></td> <td class="forsvaretTableOddCol-default" colspan="1" rowspan="1">​5 stk<br/></td> <td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="1">​Overtak, hake skal være over stangen<br/></td> </tr> <tr class="forsvaretTableEvenRow-default"> <td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="1">​Utfall<br/></td> <td class="forsvaretTableOddCol-default" colspan="1" rowspan="1">​45 stk<br/></td> <td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="1">22 kg i sekk. Armer i kryss over brystet. Annethvert kne i bakken. Tidskrav 2 minutter<br/></td> </tr> <tr class="forsvaretTableOddRow-default"> <td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="1">​Rygghev<br/></td> <td class="forsvaretTableOddCol-default" colspan="1" rowspan="1">​20 stk<br/></td> <td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="1">​Sakte opp på 5 sekunder<br/></td> </tr> <tr class="forsvaretTableEvenRow-default"> <td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="1">​8 km pakningsløp<br/></td> <td class="forsvaretTableOddCol-default" colspan="1" rowspan="1">​52 min<br/></td> <td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="1">​22 kg i sekk. Lett feltuniform og marsjstøvler<br/></td> </tr> <tr class="forsvaretTableOddRow-default"> <td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="1">​3000 meter<br/></td> <td class="forsvaretTableOddCol-default" colspan="1" rowspan="1">​12:30 min<br/></td> <td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="1">​Idrettsantrekk<br/></td> </tr> <tr class="forsvaretTableEvenRow-default"> <td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="1">​Svømming<br/></td> <td class="forsvaretTableOddCol-default" colspan="1" rowspan="1">​Bestått<br/></td> <td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="1">​Fri teknikk. Avstand 200 meter. Ingen tidskrav.<br/></td> </tr> <tr class="forsvaretTableOddRow-default"> <td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="1">​Stuping<br/></td> <td class="forsvaretTableOddCol-default" colspan="1" rowspan="1">​Bestått<br/></td> <td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="1">​Hopp fra 5 meter<br/></td> </tr> <tr class="forsvaretTableEvenRow-default"> <td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="1">​Undervannssvømming<br/></td> <td class="forsvaretTableOddCol-default" colspan="1" rowspan="1">​Bestått<br/></td> <td class="forsvaretTableEvenCol-default" rowspan="1">​<br/>Fobitest<br/></td> </tr> </tbody> </table> </div>karriere_115_artilleribataljonen
karriere_115_artilleribataljonenOpptak og seleksjon<p> For å møte på opptaket til artillerijeger i den vernepliktige troppen må du søke deg til Artilleribataljonen og spesifisere at du vil på opptak i søknad og ved oppmøte. <br/> <br/> Alle som ønsker å bli artillerijeger må gjennomføre opptak. Dette gjøres for å sikre at avdelingen får de soldatene som egner seg for tjenesten, både med tanke på fysisk og psykisk grunnlag, men også de personlige egenskapene som kreves av den enkelte jeger. <br/> <br/> Seleksjonsprosessen starter med et grovopptak der fysiske og medisinske tester, samt intervju blir gjennomført. Videre vil opptaket i stor grad foregå under feltmessige forhold der ulike personlige egenskaper kontinuerlig vil være under vurdering. karriere_115_artilleribataljonen
karriere_115_artilleribataljonenForberedelser<p> Du må forberede deg godt og bestå de fysiske minimumskrav i god tid før du møter på opptak. De fysiske kravene er minimumskrav som vil bli testet tidlig i opptaksfasen. De som ikke består disse vil ikke få mulighet til å fortsette opptaket. <br/> <br/> Det er ingen hemmelighet at store deler av opptaket foregår med sekk på ryggen, og du bør derfor gå mye med sekk i god tid før du møter på opptaket. Vi anbefaler at treningen foregår i terreng, da mye gåing på hardt underlag lett kan føre til belastningskader. Det er viktig at du ikke er skadet når du starter seleksjon og utdanning. Ta det med ro i starten og øk belastningen etter hvert. <br/> <br/> Noen mentale forberedelser vil også kunne bidra til at du i større grad klarer å takle utfordringene du vil møte på opptaket. Du må bestemme deg, og deretter forberede deg godt. Du kommer til å bli sliten og du vil gå lengre enn du trodde var mulig. Dette krever at du vet at du virkelig vil. <br/> <br/> Evnen til å ta vare på seg selv er svært viktig. Finn ut hvor du vanligvis pådrar deg gnagsår og finn ut hvilke steder som burde tapes opp for å holde beina dine friske. Egne inngåtte M77 marsjstøvler tillates medbrakt. For å holde deg skadefri igjennom opptaket bør du fokusere på å styrke kjernemuskulatur og ha god bevegelighet i muskler/ledd. Se forslag til treningsprogram. karriere_115_artilleribataljonen
karriere_115_artilleribataljonenGrunnutdanning (felles)<p> <ul> <li>Grunnleggende soldatutdanning nivå 1</li> <li>Patruljetjeneste sommer og vinter</li> <li>Skytekurs patruljenærstrid sommer og vinter</li> <li>Overlevelse og flukt (SERE)</li> <li>Observasjon og ildledelse for artilleri og annen krumbane</li> <li>Samband</li> <li>Sanitet (nivå 2 på alle, nivå 3 på medic)</li> <li>Innsettingsmetoder (båt, helikopter og patruljekjøretøy)</li> <li>Vintertjeneste – Godkjent Norsk vinterkurs</li> <li>Ferdsel i bratt lende </li> <li>Våpen- og stridsteknikktjeneste</li> <li>Nærkamp</li> <li>Offensiv strid</li>karriere_115_artilleribataljonen
karriere_115_artilleribataljonenVideregående utdanning (profesjonell tropp)<p> Prinsippet for artillerijegere er at alle skal kunne alt, men hver enkelt blir spesialisert i ett til to fagfelt som for eksempel sanitet og samband. <ul> <li>Videregående opplæring i soldatferdigheter, herunder forberedelser for internasjonale operasjoner (Grunnleggende soldatutdanning nivå 2)</li> <li>Videregående patruljetjeneste i forskjellige klimasoner</li> <li>Militære operasjoner i bebygd område (Close Quarter Battle), inkludert urban overvåking</li> <li>Kjøretøy utdanning, multikjøretøy, snøscooter og lett terreng kjøretøy</li> <li>Videregående sanitetsutdanning (nivå 3 på alle, videregående på medic)</li> <li>Skarpskyttertjeneste</li> <li>Vidergående opplæring i planlegging og utøvelse av ildledelse (land, luft og sjø plattformer)</li> <li>Videregående samband og datakommunikasjonsløsninger</li> <li>Tyngre våpen</li> <li>Diverse kurs på instruktørnivå</li>karriere_115_artilleribataljonen
karriere_115_artilleribataljonenHverdagen som artillerijeger<p> Etter gjennomført grunnutdanning består jobben i å bekle en stilling som artillerijeger i en av patruljene i den vervede troppen, og blir således en del av Artilleribataljonens styrkebidrag i Forsvarets operasjoner. Internasjonale oppdrag må påregnes. <br/> <br/> I hverdagen vedlikeholdes og videreutvikles grunnleggende ferdigheter hos den enkelte soldat. I tillegg vektlegges samtrening i patruljen for å holde avdelingen med sine kapasiteter klare. Utdanning, trening og øving av enkeltmann, patrulje og større enhet er kontinuerlig i fokus. <br/> <br/> Som profesjonell artillerijeger har man stor mulighet til å påvirke sin egen spesialisering, basert på interesser, evner og avdelingens behov. Grenaderer kan også søke grunnleggende befalskurs (GBK) og bli patruljefører. Den profesjonelle troppen blir lønnet ihht Statens tariffavtaler. Dette inkluderer tillegg for arbeid utover normal arbeidstid. De ansatte har også mulighet til å bo ved tjenestestedet i Forsvarets leiligheter/ hybler. <br/> <br/> Har du lyst på en utfordrende og spennende tjeneste som du vil huske og dra nytte av videre i livet, er tjenesten som Artillerijeger noe for deg. Du vil jobbe i små enheter ute i felten, og du får et nærmest søskenforhold til dine medsoldater. Det er høyt tempo i tjenesten, med fokus på utvikling av soldatferdigheter, samt ønske og stor vilje til å bli best mulig. karriere_115_artilleribataljonen

OM SETERMOEN LEIR 

Setermoen leir er en militærleir på Setermoen i Bardu kommune. Leiren huser Panserbataljonen, Sanitetsbataljonen, Artilleribataljonen og Etterretningsbataljonen. Forsvaret har siden 1898 hatt en omfattende virksomhet her og er kommunens største arbeidsgiver.  

OM BARDU KOMMUNE 

Bardu kommune ligger i Troms fylke. Bardu er den eneste kommunen i Troms som ikke har kystlinje. Kommunen har et typisk innlandsklima, men kalde vintre og relativt varme somre. Kommunevåpenet viser en svart jerv på gul bunn. Jerven er et symbol på de store skogene og det rike dyrelivet i kommunen. 

NOEN AV TILBUDENE I NÆROMRÅDET

 

 

karriere_115_artilleribataljonenPolar Park <p> Polar Park er en dyrepark i Bardu kommune og verdens nordligste dyrepark. Parken baserer seg på å vise fram dyr i sine naturlige omgivelser. Dette innebærer at hver art får mye plass å boltre seg på. Med 1100 mål fordelt på bare 12 innhegninger har parken verdens største areal per dyr. I parken finner du dyr som elg, bjørn, ulv, jerv, gaupe, fjellrever, hjort og andre dyr som tilhører omgivelsene rundt. karriere_115_artilleribataljonen
karriere_115_artilleribataljonen Polarbadet <p> Polarbadet er et eksotisk aktivitetsanlegg tilpasset alle aldersgrupper. Det ligger i Bardufoss, snaue 30 minutters kjøring fra Setermoen. Anlegget er åpent hele året og kan blant annet by på konkurransebasseng, terapibasseng, stupetårn, vannsklie, boblebad, kafé og mye mer. karriere_115_artilleribataljonen
karriere_115_artilleribataljonenSteilia Alpinbakke <p> Steilia alpinanlegg eies og drives av Bardu kommune. Anlegget har en bakke på ca. 1260 m med en fallhøyde på ca. 296 m. Bakken har T-heis og varmestue med kafeteria. Det er også mulig å låne utstyr. karriere_115_artilleribataljonenAntall tjenesteplasser for denne tjenesten

 • Medium
 • Mange

Fakta

 • Rekruttperiode (sted): Setermoen leir
 • Tjenestesteder: Setermoen leir
 • Oppmøtemåned: Januar og august
 • Varighet: 12 måneder 

 

 

Du kan bli sendt til en annen tjenesteDu kan bli sendt til en annen tjeneste<p>​​​​​​​​​​​​​​Selv om du blir innkalt til denne avdelingen, kan det hende at du blir sendt til en helt annen tjeneste eller avdeling etter rekruttperioden. Det er Forsvarets behov som til slutt avgjør hvilken tjeneste du får. Det er stillinger i andre avdelinger i Forsvaret som skal fylles. Du får informasjon om hvilke stillinger du kan søke på i løpet av rekruttperioden.</p>http://forsvaret.no/karriere_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=4

Publisert 17. desember 2014 11:47.. Sist oppdatert 29. juni 2018 10:49.