Cold Response 2016Cold Response 2016http://forsvaret.no/media/PubImages/Cold_Response_2016_landingsbilde.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4528

Cold Response 2016

Mijjieh haarjanibie dov jearsoesvoeten gaavhtan
Gïeh

Daelie haarjanimmiem Cold Response  2016 soejkesjeminie 15.000 dåaroenïerigujmie 14 nasjovnijste. Doh nasjovnh, mah lissine Nöörjese, dåaroenïerh haarjanimmesne utnieh leah Belgije, Canada, Danmaarhke, Frankrijhke, Latvije, Nederlaante, Polen, Sveerje, USA, Tysklaante jïh Stoerrebritannije.

Mij

Cold Response 2016 lea akte nöörjen haarjanimmie, gusnie mijjieh goh gåassoehtæjjanasjovne bööredibie ektieguejmieh meatan årrodh. Ulmie lea aaptsah haassehke neavroetsiehkine haarjanidh krïevije daelvievearaldisnie jïh daelviedaelhkine.

Man åvteste

Cold Response 2016 lea akte vihkeles haarjanimmie mij sjïehteladta ihke dåaroenïerh ovmessie nasjovnijste åadtjoeh aktene gaskenasjovnaale byjresisnie haarjanidh. Lissine dejtie krïevije veareldetsiehkide, dåaroenïerh ovmessie nasjovnijste åadtjoeh haarjanidh tjåenghkies gielem jïh vuekieh haalvedh. Naemhtie dovne Nöörje jïh laavenjostoelaanth sijhtieh buerebe reejrehtamme årrodh ektesne tjåadtjodh dastegh akte neavroetsiehkie sjædta.

Vihkeles daatovh

Haarjanimmie aalka goevten 29.b. jïh vaasa njoktjen 22.b. raajan, jïh lea golme bieline juakeme. Akte soejkesjimmieboelhke mij vaasa goevten 29.b. raejeste njoktjen 1.b. raajan. Jïjtjehke feeltedïenesjehaarjanimmie (åejviebielie) vaasa njoktjen 2.b. raejeste 9.b. raajan, jïh akte galhkuveboelhke mij vaasa njoktjen 10.b. raejeste njoktjen 22.b. raajan.​

Mijjieh dov viehkiem daarpesjibie

Mijjieh birrebe gaajhkesh dovnesh dejtie militæære darjoemidie jïh mïerhkide krööhkestidh mah sijhtieh våajnoes sjïdtedh geajnoej mietie. Jis dov leah gåetien kreekh mah leah ålkone byörh vuarjasjidh dejtie gåetien sisnie utnedh. Bïeljelh maaje dastegh dajvh mah gijjiem nåakelaakan tööllieh, tjaetsiegaaltiji, laategi jïh jeatjah prååsehke sijjiej bïjre. Gaskesadth dastegh earjoehtimmieh jïh loejhteladtemem eatnamisnie vueptesth haarjanimmien gaavhtan.

Publisert 8. januar 2016 15:35.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:34.