fakta_719_globusfakta_719_globushttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=17704Oppgradering av Globus-systemetModerniseringen og oppgraderingen av GLOBUS sikrer fortsatt tilgang på viktig og relevant informasjon fra områder av stor nasjonal betydning./media/PubImages/Globus-byen-tint.jpg

Oppgradering av GLOBUS-systemet

Moderniseringen og oppgraderingen av GLOBUS sikrer fortsatt tilgang på viktig og relevant informasjon fra områder av stor nasjonal betydning.

Behov for modernisering

GLOBUS er et radarsystem lokalisert på Vårberget i Vardø. Norge og USA har samarbeidet om systemet siden 1950-tallet. 

GLOBUS I-radaren ble bygget på slutten av 1980-tallet og nærmer seg slutten av sin forventede levealder. Det er derfor satt i gang arbeid for å oppgradere og forlenge systemets levetid. GLOBUS I-radaren skal erstattes av en ny radar i et nytt bygg. Arbeidet med et nytt bygg begynte høsten 2016 og ble i hovedsak ferdigstilt sommeren 2018. 

Installasjon av radaren begynte høsten 2018. Moderniseringen av radarsystemet går i henhold til planen. Det vil være behov for å dekke til toppen av det nye radarbygget i en periode for å skjerme installasjoner for vær og vind. En midlertidig hall vil bli oppført sommeren 2019, og vil være montert frem til den permanente radomen blir installert.

Etter at radaren er installert vil systemet gjennomgå et omfattende testprogram. 

Det nye og moderniserte GLOBUS-systemet forventes operativt i 2022.Oppgavene til GLOBUS

Det er Etterretningstjenesten som drifter og opererer GLOBUS-systemet, som har som oppgave å:

  • Overvåke, følge og kategorisere objekter i verdensrommet
  • Overvåke vårt nasjonale interesseområde i nord
  • Gjennomføre innsamling til nasjonal bruk innen forskning og utvikling
GLOBUS-systemet har aldri vært en del av det amerikanske, eller noe annet lands, missilforsvarssystem. GLOBUS er ikke koblet til, eller formidler data i sanntid til, amerikanske, eller noe annet lands, missilforsvarssystem  noe som er nødvendig for at et missilforsvarssystem skal kunne fungere. Oppgraderingen av systemet vil ikke endre på dette. GLOBUS-systemet kan ikke brukes til å innhente informasjon om personer. 


 

 

fakta_719_globusfakta_719_globushttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=17702GLOBUS bidrar til å trygge Norge og sikre nasjonale interesser./media/PubImages/Globus_BakkenivaScreencap_flashy.jpg


Kontroll av GLOBUS

Bruk av radarer til overvåkning og datainnsamling til bruk i forskning er ikke i strid med noen internasjonal lov eller avtale. All operasjon av GLOBUS-systemet, herunder styring og kontroll med radarsystemet, utføres av norsk personell. Innsamlede data er under norsk kontroll og eventuell deling med samarbeidspartnere gjøres i henhold til eksisterende avtale. Det er også norsk personell som avgjør hvilke data som deles.

EOS-utvalget, eller Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåknings- og sikkerhetstjeneste er oppnevnt av Stortinget og utfører parlamentarisk forankret kontroll av Etterretningstjenestens virksomhet. Dette for å kontrollere at Etterretningstjenesten holder seg innenfor norsk lov og regelverk. 

EOS-utvalget har innsyn i all informasjon om GLOBUS-systemet og har gjennomført flere kontroller av GLOBUS-systemet. Resultatene fra inspeksjonene offentliggjøres i EOS-utvalgets årsmeldinger.

EOS-utvalget er orientert om den pågående moderniseringen og oppgraderingen av GLOBUS-systemet.

 

 

fakta_719_globusfakta_719_globushttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=17701Illustrasjon av modernisert stasjon./media/PubImages/Globu-mot-havet.jpgLokale forhold

Etterretningstjenesten er en av de største arbeidsplassene i Vardø og bidrar med skatteinntekter til kommunen. Modernisering av stasjonen innebærer at Etterretningstjenesten vil opprettholde virksomheten i Vardø i lang tid fremover. Det betyr stabile og gode arbeidsplasser. Det rekrutteres en rekke personer med lokal tilhørighet til arbeid på stasjonen. 

Det er også regelmessig besøk ved stasjonen. Dette er noe som kommer flere virksomheter og næringer til gode, eksempelvis hotell, spisesteder og flyplass. 


I moderniseringsarbeidet brukes flere lokale entreprenører. Det benyttes også lokale ressurser til ulike former for tjenesteyting. 

Etterretningstjenesten har bidratt til at kraftforsyningen til Vardø har blitt oppgradert, noe som kommer alle innbyggere i byen til gode. 

Etterretningstjenesten har også inngått avtale med Vardø kommune som gir husstander i Vardø mulighet til å koble seg til fibernett for TV og bredbånd. Gjennomføringen håndteres av Vardø kommune.

Arbeidene med radaren i Vardø har startet opp som planlagt etter vinterpausen. Dette gjøres i tett samarbeid med lokale myndigheter i Vardø.


Økt trafikk i byggeperioden

Det vil være økt trafikk i Vardø, spesielt ved Vårberget, i forbindelse med moderniseringsarbeidet. Anleggstrafikken, bestående av lastebiler og større kjøretøyer, vil etter planen avta høsten 2019.

Det tilstrebes å ha en tilfredsstillende trafikksikkerhetsmessig løsning til enhver tid og eventuelle tiltak vil bli diskutert med kommuneledelsen. Eksempler på tiltak kan være ekstra skilting, stenging av gater i perioder og dirigering av trafikk.

Det gis også regelmessig beskjed til besøkende og anleggspersonell om å vise hensyn i trafikken.


Stråling fra radar

Den elektromagnetiske strålingen fra GLOBUS-radarene i Vardø er innenfor grenseverdier satt av Statens strålevern. Disse er igjen i henhold til internasjonale anbefalinger fra International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Strålingen fra GLOBUS utgjør derfor ikke noen helsefare for de som jobber ved stasjonen eller for befolkningen i Vardø.

Det er gjennomført flere målekampanjer i regi av Statens strålevern og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og disse rapportene er offentlig tilgjengelig. I 2009 ble det gjort en omfattende måling av GLOBUS-radarene, inklusive andre militære og sivile strålingskilder.

Konklusjonen var: 

«I alle målepunktene var nivåene langt under grenseverdiene, både for gjennomsnittsverdier og for pulsverdier. Det er ikke grunnlag for å anta noen helserisiko forbundet med eksponering fra radarene eller fra de sivile systemene. Det er ikke grunnlag for å anbefale noen feltreduserende tiltak.»


Siste måling ble gjennomført i 2016, etter en mindre oppgradering av GLOBUS II. Konklusjonen var den samme som i 2009. Rapporter kan fås ved henvendelse til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. 

Nye målinger vil gjennomføres for det oppgraderte og moderniserte GLOBUS-systemet når dette står ferdig. 

Informasjon om helseeffekter og elektromagnetiske felt finnes på Statens strålevern sine hjemmesider, www.stralevernet.no. For informasjon om Nasjonal kommunikasjonsmyndighet sin rolle når det gjelder måling av feltstyrke, se www.nkom.no.


Sjefen for Etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde, kan siteres på innholdet i denne teksten.