karriere_2218_etterretningsanalytikarriere_2218_etterretningsanalytihttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21818/media/PubImages/Lendevurdering.jpg

Etterretningsanalytiker

En etterretningsanalytiker er en fagekspert som jobber systematisk med informasjon, utvikler kunnskap og setter hendelser inn i en større kontekst.

  • Liker du å søke etter å forstå det store bildet?
  • Finner du det spennende å vurdere fremtidige utviklingstrekk?
  • Motiveres du av å være rådgivende deltaker i viktige beslutningsfora?
Søknadsfristen gikk ut 10. januar 2020

Som etterretningsanalytiker mottar du informasjon fra ulike kilder og innhentingsdisipliner og bidrar til å skape oversikt i omgivelser preget av usikkerhet. Du søker alltid etter å se utviklingstrekk ved å sette hendelser og aktiviteter i sammenheng og setter sammen det store bildet til støtte for beslutningstakere. Informasjonsgrunnlaget har ofte mangler, og data som analyseres kan ofte fremstå som motstridende.

Du må jobbe systematisk og metodisk for å håndtere store informasjonsmengder og kunne levere produkter innenfor absolutte tidsfrister. Som etterretningsanalytiker holder du presentasjoner for forsamlinger, og deltar som rådgiver i militære plan- og beslutningsprosesser. Jobben krever teoretisk og praktisk forståelse innenfor fagfelt som militære operasjoner, samfunnsvitenskapelig forskningsmetode, kulturforståelse og områdekunnskap.

 Les om jobben som etterretningsanalytiker

 

 

karriere_2218_etterretningsanalytiaktuelt_2211_etterretningsanalyti/analytiker-ida/media/PubImages/ASIC.jpgÅ sette sammen puslespilletHun analyserer hemmeligstemplet informasjon. Slik hjelper «Ida» militære sjefer med å ta riktige beslutninger. karriere_2218_etterretningsanalytihttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=8053


 

 

karriere_2218_etterretningsanalytiÅpne kilder (OSINT)<p> <li>Er du interessert i å grave etter informasjon og kunnskap på internett?</li> <li>Evner du å navigere i et komplekst informasjonsmiljø?</li> </p> <p>Som OSINT-analytiker jobber du både med innhenting og analyse av informasjon fra åpent tilgjengelige kilder. Åpne kilder innebefatter alt av publisert og offentlig tilgjengelig informasjon, hvor internett er en særlig viktig kilde. Informasjonsdomenet er preget av store mengder feilinformasjon, aktiv villedning og propaganda. Det vil være din jobb å hjelpe beslutningstakere med å navigere i dette miljøet. For å finne frem til etterretningsrelevant informasjon kreves det evne til kreativ tenkning, tålmodighet og en kritisk sans. Relevant språkkompetanse verdsettes.</p> karriere_2218_etterretningsanalyti
karriere_2218_etterretningsanalytiBildeanalytiker (IMINT)<p> <li>Har du evne til å holde fokus over tid? </li> <li>Har du øye for detaljer og evne til å se sammenhenger?</li> </p> <p>IMINT-analytikere jobber med informasjon fra bilder og film fra forskjellige typer sensorer. «Et bilde sier mer enn tusen ord» og kan gi mye etterretningsrelevant informasjon om det tolkes riktig. Dette gjøres gjennom å beskrive og vurdere betydningen av objekter og aktiviteter som blir observert. Evnen til å finne og gjenkjenne mønstre og militært materiell er sentralt i IMINT. En IMINT-analytiker bidrar til å identifisere og vurdere militære avdelinger, troppeforflytninger og stillingsområder. Arbeidet er detaljfokusert og stiller krav til god hukommelse og evnen til å gjenkjenne mønstre i komplekse omgivelser.</p> <p>Gode analytikere med lederpotensiale vil bli prioritert til lederutdanning og videre inn i lederposisjoner. Kandidater med befalsskole og krigsskole med fullført plikttjeneste oppfordres til å søke.</p> karriere_2218_etterretningsanalyti
karriere_2218_etterretningsanalytiElektronisk krigføring analytiker<p> <li>Er du interessert i teknologi og etterretning?</li> <li>Trives du med varierende arbeidsoppgaver?</li> </p> <p>Elektronisk krigføring (EK) innebærer å fange opp informasjon om fienden i et elektronisk og komplekst stridsmiljø. En EK-analytiker systematiserer, analyserer og leter etter mønstre i innhentet informasjon for å støtte ulike beslutningstakere, og må derfor jobbe systematisk, være tålmodig og inneha kritisk sans. Siden moderne teknologi er i stadig utvikling må en EK-analytiker også evne å sette seg inn i nye temaer og arbeidsmetoder. Det er derfor avgjørende å være kreativ og nytenkende for å lykkes. Som EK-analytiker blir man en del av et ungt og dynamisk arbeidsmiljø med stor variasjon i arbeidsoppgaver. Relevant språkkompetanse ønskes</p> karriere_2218_etterretningsanalyti
karriere_2218_etterretningsanalytiFeltanalytiker<p> <li>Evner du å jobbe selvstendig, og som en del av et team?</li> <li>Ønsker du å være en del av et fleksibelt, hektisk og sosialt miljø?</li> </p> <p>Som feltanalytiker jobber du med å bearbeide og sette sammen informasjon hentet inn av fjernoppklaringspatruljer. Dette innebærer sammenstilling av rapporter for å dekke et informasjonsbehov. En feltanalytiker kjennetegnes ved at man trives med å jobbe i høyt tempo i et til tider hektisk miljø. For å lykkes som feltanalytiker er det også en fordel at man evner å jobbe kritisk og systematisk for å skaffe helhetsoversikt, slik at man kan støtte sine beslutningstakere under operasjoner i inn- og utland. </p> karriere_2218_etterretningsanalyti
karriere_2218_etterretningsanalytiKrav til søkere<p> Søkere må tilfredsstille alle kravene som er listet under <br> <li>Norsk statsborgerskap</li> <li>Kunne sikkerhetsklareres for høyeste nivå</li> <li>Tilfredsstille krav til medisinsk skikkethet for internasjonale operasjoner</li> <li>Bestå fysiske minstekrav til karakter 5 for å starte utdanningen</li> <li>Ha gode norsk- og engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig</li> <li>Være villig til å tjenestegjøre i internasjonale operasjoner</li> <li>Fullført førstegangstjeneste</li> </p>karriere_2218_etterretningsanalyti
karriere_2218_etterretningsanalytiSeleksjonsprosessen<p>Etterretningsbataljonen gjennomfører en grundig seleksjon av søkere til stillingen. Det er imidlertid viktig at du ikke lar deg avskrekke av beskrivelsene, eller hvorvidt du mener at jobben ikke vil passe for deg. Tilfredsstiller du formalkravene til stillingen, oppfordrer vi deg til å sende en søknad. </p> <p>Leverte søknader vil først behandles objektivt opp mot minimumskravene til stillingen du har søkt på. Dersom du ikke består kravene til din førsteprioritet, vil du vurderes opp mot dine øvrige prioriteringer. Din helseprofil i Forsvaret er også en del av det som vurderes (fra sesjon eller tidligere tjenestegjøring). Det kan derfor være lurt å få den oppdatert den dersom du mistenker helseprofilen din for å være utdatert. </p> <p>Hvis du består alle må kravene, vil du bli sendt videre til vurdering hos avdelingen du har søkt. Da vil det bli tatt en helhetsvurdering på om du vil bli kalt inn til videre tester. Her konkurrerer du med de andre søkerne som også har bestått minimumskravene. Det er veldig viktig å levere søknaden komplett, slik at denne vurderingen blir så riktig som mulig. </p> karriere_2218_etterretningsanalyti

Publisert 18. september 2018 12:14.. Sist oppdatert 25. mars 2020 12:46.