Ledige stillinger som etterretningsanalytiker

Som etterretningsanalytiker i Hæren vil du jobbe med å bearbeide, analysere og presentere informasjon innsamlet fra ulike kilder. Søknadsfrist 2. januar 2019.

En etterretningsanalytiker er en fagekspert som jobber systematisk med informasjon, utvikler kunnskap og setter hendelser inn i en større kontekst. Hovedoppgaven til en etterretningsanalytiker er å lage etterretningsrapporter basert på informasjon fra ulike informasjonskilder. Disse analysene blir til etterretningsinformasjon som benyttes til beslutningsstøtte for militære sjefer.

Informasjonstilfanget til en etterretningsanalytiker kommer primært fra forskjellige etterretningsdisipliner. Alle disiplinene har egne analytikere som sammenstiller data og utvikler produkter på bakgrunn av disiplinens innhenting. Rapportene blir så levert til en flerdisiplinanalytiker som utarbeider de overordnede etterretningsproduktene og presenterer disse for beslutningstakerne. 

Arbeidshverdagen preges av høyt tempo, store informasjonsmengder og spennende arbeidsoppgaver. Det hviler et stort ansvar på deg som etterretningsanalytiker, og det stilles høye krav til personlige evner og egenskaper. Som analytiker må du være forberedt på å tjenestegjøre i konfliktområder rundt om i verden, for å produsere etterretninger til støtte for nasjonale og internasjonale beslutningstakere.

Vi søker PERSONELL TIL FØLGENDE STILLINGER

Alle som ønsker å jobbe som etterretningsanalytiker i Hæren, vil måtte gjennomgå en grunnutdanning før man tiltrer i en stilling som analytiker. Hvilken spesialisering og etterretningsdisiplin du får jobbe med, vil være basert på en helhetsvurdering av deg som person, dine ønsker og Etterretningsbataljonens behov. De ulike stillingene varierer i innhold og hvilke krav som stilles til bakgrunn. Trykk deg inn på de ulike overskriftene under for å lese mer om den enkelte stilling.

LIKER DU Å SE DET STORE BILDET OG JOBBE MED ETTERRETNING PÅ ET OVERORDNET NIVÅ MED NÆRHET TIL BESLUTNINGSTAKERE?

 

 

karriere_2218_etterretningsanalytiFlerdisiplinanalytiker<p> <ul> <li>Liker du å søke etter å forstå det store bildet?</li> <li>Liker du å ha oversikt over komplekse problemstillinger?</li> <br/> <p> Som flerdisiplinanalytiker mottar du strukturert og ustrukturert informasjon fra ulike kilder og innhentingsdisipliner og setter sammen det store bildet til støtte for beslutningstakere. Du bidrar til å skape oversikt i en uoversiktlig situasjon ved å sette hendelser og aktiviteter i sammenheng. Informasjonstilfanget er ofte mangelfullt og data som analyseres kan ofte fremstå som motstridende. Du må jobbe systematisk og metodisk for å håndtere store informasjonsmengder innenfor tidsfrister. Som flerdisiplinanalytiker holder du presentasjoner for forsamlinger og deltar som rådgiver i militære plan- og beslutningsprosesser. <br/> <br/> Gode analytikere med lederpotensiale vil bli prioritert til lederutdanning og videre inn i lederposisjoner. Kandidater med befalsskole og krigsskole med fullført plikttjeneste oppfordres til å søke. <br/> <br/> <b>Søkere må tilfredsstille alle kravene som er listet under, samt eventuelle tilleggskrav som kan gjelde for enkelte stillinger:</b> <br/> <li>Norsk statsborgerskap</li> <li>Kunne sikkerhetsklareres for høyeste nivå</li> <li>Tilfredsstille krav til medisinsk skikkethet for internasjonale operasjoner</li> <li>Bestå <a href="/karriere/krav/fysiske-krav" class="link_light">fysi​ske minstekrav</a> til karakter 5 for å starte utdanningen</li> <li>Ha gode norsk- og engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig</li> <li>Være villig til å tjenestegjøre i internasjonale operasjoner</li> <br/> <br/> <b>For denne stillingen gjelder følgende tilleggskrav:</b> <br/> <br/> <li>Fullført bachelor før ansettelse eller fullført førstegangstjeneste</li> <br/> <br/> <b>Det er også ønskelig med:</b> <br/> <br/> <li>Militær tjenesteerfaring ut over førstegangstjeneste</li> <li>Bachelor eller relevant yrkeserfaring</li> <br/>karriere_2218_etterretningsanalyti
karriere_2218_etterretningsanalytiAnalytiker av informasjon fra åpne kilder<p> <ul> <li>Er du interessert i å grave etter informasjon og kunnskap på internett?</li> <li>Motiveres du av å finne og formidle kjernen i tilgjengelig informasjon?</li> <li>Motivers du å være rådgivende deltaker i viktige beslutningsfora?</li> <br/> <p> Som del av Etterretningsbataljonens Open Source Intelligence-miljø (OSINT) jobber du både med innhenting og analyse av informasjon fra åpne kilder. Du vil i tillegg bidra til utvikling av fagfeltet i Forsvaret. Åpne kilder innebefatter alt av publisert og offentlig tilgjengelig informasjon, og det er først og fremst internett som er hovedkilde til informasjon for en OSINT-analytiker. For å finne frem til etterretningsrelevant informasjon, kreves det evne til kreativ tenkning, tålmodighet og en kritisk sans. <br/> <br/> <b>Søkere må tilfredsstille alle kravene som er listet under, samt eventuelle tilleggskrav som kan gjelde for enkelte stillinger:</b> <br/> <li>Norsk statsborgerskap</li> <li>Kunne sikkerhetsklareres for høyeste nivå</li> <li>Tilfredsstille krav til medisinsk skikkethet for internasjonale operasjoner</li> <li>Bestå <a href="/karriere/krav/fysiske-krav" class="link_light">fysi​ske minstekrav</a> til karakter 5 for å starte utdanningen</li> <li>Ha gode norsk- og engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig</li> <li>Være villig til å tjenestegjøre i internasjonale operasjoner</li> <br/> <br/> <b>For denne stillingen gjelder følgende tilleggskrav:</b> <br/> <br/> <li>Fullført bachelor før ansettelse eller fullført førstegangstjeneste</li> <br/> <br/> <b>Det er også ønskelig med:</b> <br/> <br/> <li>Militær tjenesteerfaring ut over førstegangstjeneste</li> <li>Bachelor eller relevant yrkeserfaring. Eksempelvis innen språk, IT eller cybersikkerhet</li> <br/>karriere_2218_etterretningsanalyti
karriere_2218_etterretningsanalytiBildeanalytiker<p> <ul> <li>Har du evne til å fokusere over tid?</li> <li>Har du øye for detaljer og evne til å se sammenhenger?</li> <br/> <p> Som bildeanalytiker (IMINT) jobber du med informasjon fra bilder og video. Arbeidet er nøyaktig, detaljfokusert og stiller krav til analytiske ferdigheter, god hukommelse og evnen til å gjenkjenne mønstre i komplekse situasjoner. Et bilde kan gi mye informasjon om det tolkes riktig. Din oppgave som IMINT-analytiker er å produsere etterretninger til støtte for beslutningstakere basert på å analysere bilder. Dette gjøres gjennom å beskrive og vurdere betydningen av aktivitet som blir observert. Evnen til å finne mønstre, samt gjenkjenne figurer, former og militært materiell der andre bare ser skygger, er noe som kjennetegner en god IMINT-analytiker. En IMINT-analytiker bidrar til å identifisere og beskrive blant annet militære troppeforflytninger, utgrupperinger eller stillingsområder. En IMINT-analytiker gis omfattende utdanning i inn- og utland. <br/> <br/> <b>Søkere må tilfredsstille alle kravene som er listet under, samt eventuelle tilleggskrav som kan gjelde for enkelte stillinger:</b> <br/> <li>Norsk statsborgerskap</li> <li>Kunne sikkerhetsklareres for høyeste nivå</li> <li>Tilfredsstille krav til medisinsk skikkethet for internasjonale operasjoner</li> <li>Bestå <a href="/karriere/krav/fysiske-krav" class="link_light">fysi​ske minstekrav</a> til karakter 5 for å starte utdanningen</li> <li>Ha gode norsk- og engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig</li> <li>Være villig til å tjenestegjøre i internasjonale operasjoner</li> <br/> <br/> <b>For denne stillingen gjelder følgende tilleggskrav:</b> <br/> <br/> <li>Fullført bachelor før ansettelse eller fullført førstegangstjeneste</li> <br/> <br/> <b>Det er også ønskelig med:</b> <br/> <br/> <li>Militær tjenesteerfaring ut over førstegangstjeneste</li> <li>Bachelor eller relevant yrkeserfaring. Eksempelvis innen GIS-systemer, programmering, databaser eller remote sensing</li> <br/> karriere_2218_etterretningsanalyti

 Les om jobben som flerkildeanalytiker

 

 

karriere_2218_etterretningsanalytiaktuelt_1924_flerdisiplinanalytik/aktuelt/flerdisiplinanalytiker/media/PubImages/_MG_7682.jpgSer det store bildetSom flerdisiplinanalytiker i Etterretningsbataljonen analyserer «Magnus» informasjon og opplysninger fra mange kilder. Bildet han setter sammen, kan få stor betydning for norske styrker i utlandet.karriere_2218_etterretningsanalytihttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=6454


ØNSKER DU Å DELTA FYSISK 
I ETTERRETNINGSOPERASJONER HVOR DU MÅ FUNGERE SELVSTENDIG I SAMSPILL MED ETTERRETNINGSOPERATØRER?

 

 

Analytiker innen menneskebasert innhentingAnalytiker innen menneskebasert innhenting<ul> <br> <li>Er du nysgjerrig på å forstå sammenhenger i komplekse sosiale miljøer?<br></li><li>Har du høy integritet men er åpen for andre synspunkter?<br></li></ul><p class="forsvaretElement-p">Som analytiker innen menneskebasert innhenting (MI) bearbeider og analyserer du informasjon fra menneskelige kilder. Jobben som MI-analytiker er kompleks og krevende, da informasjon fra mennesker følges av ulike motiver, filtre og bias. En MI-analytiker skaper orden i kaos og ser helhet og sammenheng i fragmenterte virkeligheter.<br></p><p class="forsvaretElement-p">MI-analytikeren validerer og kvalitetssikrer informasjon før den kan sammenstilles med informasjon fra andre etterretningsdisipliner. Fagområdet er komplekst og krevende, og det er analytikeren som skaper orden i kaos. Som analytiker har du også ansvar for at MI-operatørene fanger opp så mange relevante perspektiver av et tema som mulig når informasjonen hentes inn. Å se helhet og sammenheng i fragmenterte virkeligheter er kjernen i arbeidet. <br></p><p class="forsvaretElement-p">Fagfeltet og arbeidet som MI-analytiker er sensitivt, noe som gjør at man må forberede seg på å skjerme eget arbeidsliv ut over det som er normalt. MI-analytikeren jobber sammen med etterretningsoperatører i konfliktområdene disse oppholder seg i. Hyppige utenlandsopphold må derfor påregnes.</p><p class="forsvaretElement-p"> <strong>Søkere må tilfredsstille alle kravene som er listet under, samt eventuelle tilleggskrav som kan gjelde for enkelte stillinger:</strong><br></p><ul class="forsvaretElement-p"><li>Norsk statsborgerskap</li><li>Kunne sikkerhetsklareres for høyeste nivå</li><li>Tilfredsstille krav til medisinsk skikkethet for internasjonale operasjoner</li><li>Bestå <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=5e4f8313-a916-4cb8-8728-5e12fcefdcf3">fysi​ske minstekrav</a> til karakter 5 for å starte utdanningen</li><li>Ha gode norsk- og engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig</li><li>Være villig til å tjenestegjøre i internasjonale operasjoner<br></li></ul><p class="forsvaretElement-p"> <strong>For denne stillingen gjelder følgende tilleggskrav:</strong><br></p><ul class="forsvaretElement-p"><li>Fullført bachelor eller førstegangstjeneste før ansettelse</li><li>Fylt 25 år i løpet av ansettelsesåret</li><li>Førerkort klasse B<br></li></ul>
Analytiker innen elektronisk krigføringAnalytiker innen elektronisk krigføring<ul class="forsvaretElement-p"> <br> <li>Finner du det spennende å lete etter mønstre og sammenhenger?<br></li><li>Liker du av tanken om å ta del i elektroniske krigføringsoperasjoner?<br></li></ul><p class="forsvaretElement-p">Elektronisk krigføring (EK) innebærer å ta i bruk elektroniske hjelpemidler til og fordekt fange opp informasjon om fienden som kan brukes til egen fordel. Dette anses som en viktig del av militære operasjoner og har siden radioens opprinnelse påvirket utfallet av kriger og konflikter.<br></p><p class="forsvaretElement-p">En EK-analytiker systematiserer og sammenstiller innhentet informasjon om fiendens bruk av samband. Analysene EK-analytikeren utvikler bidrar til å gi militære sjefer plan- og beslutningsstøtte. Analyseseksjonen i Elektronisk krigføringskompani består av et ungt og dynamisk arbeidsmiljø med stor variasjon i arbeidsoppgaver.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Den teknologiske utviklingen gjør at man stadig må håndtere større datamengder. Dette stiller krav til EK-analytikerens evne til å lære seg komplekse dataverktøy samt utvikle nye løsninger innenfor fagfeltet. EK-analytikere jobber ofte i grupper, men må også være i stand til å jobbe selvstendig. Arbeidsoppgavene stiller krav til god helhetsforståelse, initiativ, og formidlingsevne.</p><p class="forsvaretElement-p"> <strong style="font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Søkere må tilfredsstille alle kravene som er listet under, samt eventuelle tilleggskrav som kan gjelde for enkelte stillinger:</strong><br></p><ul class="forsvaretElement-p" style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;margin:0px 0px 1.875em;padding-left:0px;list-style:none;"><li style="padding-left:70px;line-height:2.5;">Norsk statsborgerskap</li><li style="padding-left:70px;line-height:2.5;">Kunne sikkerhetsklareres for høyeste nivå</li><li style="padding-left:70px;line-height:2.5;">Tilfredsstille krav til medisinsk skikkethet for internasjonale operasjoner</li><li style="padding-left:70px;line-height:2.5;">Bestå <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=5e4f8313-a916-4cb8-8728-5e12fcefdcf3" style="text-decoration-line:underline;">fysi​ske minstekrav</a> til karakter 5 for å starte utdanningen</li><li style="padding-left:70px;line-height:2.5;">Ha gode norsk- og engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig</li><li style="padding-left:70px;line-height:2.5;">Være villig til å tjenestegjøre i internasjonale operasjoner<br></li></ul><p class="forsvaretElement-p" style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"> <strong>For denne stillingen gjelder følgende tilleggskrav:</strong></p><ul><li> <span style="font-size:16px;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Fullført førstegangstjeneste før ansettelse</span><br></li></ul>
Analytiker innen fjernoppklaringAnalytiker innen fjernoppklaring<ul class="forsvaretElement-p"> <br> <li>Liker du tanken på etterretningsoperasjoner bak fiendens linjer?</li><li>Er du en som aldri gir opp, selv når situasjonen fremstår som håpløs?<br></li></ul><p class="forsvaretElement-p">Å jobbe som analytiker innen fjernoppklaring, innebærer analyse av informasjon hentet inn av feltoperatører som løser oppdrag i små patruljer langt inne på fiendtlig territorium. Oppdragene løses i små enheter som holder seg skjult, ofte til fots over lange avstander. Tjenesten som analytiker krever robusthet og en god del selvstendighet. Din hovedrolle er å bidra med kvalitet i produkter fra patruljene. Det gjøres gjennom å oppdatere patruljene slik at de har et mest mulig riktig situasjonsbilde, samt sørge for kvalitet og etterrettelighet i disiplinens produkter til flerdisiplinanalytikerne eller beslutningstakerne direkte.<br></p><p class="forsvaretElement-p">Selv om tjenesten ikke krever den samme fysiske og mentale robustheten som hos en feltoperatør, må en analytiker allikevel ha evne til å operere i fiendtlig territorium over tid, som innebærer evnen til å ta vare på egen sikkerhet. En analytiker innen fjernoppklaring må også kunne bidra til opprette og vedlikeholde viktige sambandsforbindelser til patruljer på oppdrag.<br></p><p class="forsvaretElement-p"><strong>Viktig informasjon til søkere:<br></strong><br>I tillegg til den ordinære søknadsfristen 2. januar 2019 er det mulig å bli vurdert til <span style="font-size:1rem;"><strong>ansettelse fra 1. januar 2019</strong></span> med søknadsfrist <strong style="font-size:1rem;">senest 26. november 2018</strong>.  Dersom dette er aktuelt for deg, må du sette analytiker fjernoppklaring som førsteprioritet i søknadsmodulen, og presisere i søknadsteksten at du ønsker å bli vurdert til ansettelse 1. januar. Du kan fortsatt legge inn prioriteringer på andre stillinger du også ønsker å bli vurdert til på den <strong>opprinnelige søknadsfristen 2. januar 2019</strong>. Disse vil da bli gjeldende dersom du ikke får tilbud om tilsetting fra 1. januar 2019.</p><p class="forsvaretElement-p"><strong style="font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Søkere må tilfredsstille alle kravene som er listet under, samt eventuelle tilleggskrav som kan gjelde for enkelte stillinger:</strong></p><ul class="forsvaretElement-p" style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;margin:0px 0px 1.875em;padding-left:0px;list-style:none;"><li style="padding-left:70px;line-height:2.5;">Norsk statsborgerskap</li><li style="padding-left:70px;line-height:2.5;">Kunne sikkerhetsklareres for høyeste nivå</li><li style="padding-left:70px;line-height:2.5;">Tilfredsstille krav til medisinsk skikkethet for internasjonale operasjoner</li><li style="padding-left:70px;line-height:2.5;">Bestå <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=43a4d28e-fa33-4cd8-8cd4-6b9b23fa35c6&TermSetId=c596c3f3-d867-47f0-9cd6-e496b09e0600&TermId=5e4f8313-a916-4cb8-8728-5e12fcefdcf3" style="text-decoration-line:underline;">fysi​ske minstekrav</a> til karakter 5 for å starte utdanningen</li><li style="padding-left:70px;line-height:2.5;">Ha gode norsk- og engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig</li><li style="padding-left:70px;line-height:2.5;">Være villig til å tjenestegjøre i internasjonale operasjoner<br></li></ul><p class="forsvaretElement-p" style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"> <strong>For denne stillingen gjelder følgende tilleggskrav:</strong></p><p></p><ul><li>Fullført førstegangstjeneste før ansettelse​<br></li></ul><p></p>


Søknad og opptak

For å finne de best kvalifiserte kandidatene må alle søkere gjennom en grundig seleksjonsprosess. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Denne foregår gjennom ulike faser, hvor egnede kandidater får tilbud om å starte grunnutdanningen som kreves for å jobbe som etterretningsanalytiker i Hæren.

 

 

karriere_2218_etterretningsanalytiKrav til søkere<p> Søkere må tilfredsstille alle kravene som er listet under, samt eventuelle tilleggskrav som kan gjelde for enkelte stillinger. <br/> <ul> <li>Norsk statsborgerskap</li> <li>Kunne sikkerhetsklareres for høyeste nivå</li> <li>Tilfredsstille krav til medisinsk skikkethet for internasjonale operasjoner</li> <li>Bestå <a href="/karriere/krav/fysiske-krav" class="link_light">fysi​ske minstekrav</a> til karakter 5 for å starte utdanningen</li> <li>Ha gode norsk- og engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig</li> <li>Være villig til å tjenestegjøre i internasjonale operasjoner</li> karriere_2218_etterretningsanalyti
karriere_2218_etterretningsanalytiSeleksjonsprosessen<p> Etterretningsbataljonen gjennomfører en grundig seleksjon av søkere til stillingen. Det er imidlertid viktig at du ikke lar deg avskrekke av beskrivelsene, eller hvorvidt du mener at jobben ikke vil passe for deg. Tilfredsstiller du formalkravene til stillingen, oppfordrer vi deg til å sende en søknad. <br/> <br/> Leverte søknader vil først behandles objektivt opp mot minimumskravene til stillingen du har søkt på. Dersom du ikke består kravene til din førsteprioritet, vil du vurderes opp mot dine øvrige prioriteringer. Din helseprofil i Forsvaret er også en del av det som vurderes (fra sesjon eller tidligere tjenestegjøring). Det kan derfor være lurt å få den oppdatert den dersom du mistenker helseprofilen din for å være utdatert. <br/> <br/> Hvis du består alle må kravene, vil du bli sendt videre til vurdering hos avdelingen du har søkt. Da vil det bli tatt en helhetsvurdering på om du vil bli kalt inn til videre tester. Her konkurrerer du med de andre søkerne som også har bestått minimumskravene. Det er veldig viktig å levere søknaden komplett, slik at denne vurderingen blir så riktig som mulig. <br/> <br/> Dersom du når opp i konkurransen, vil du kalles inn til en testdag. Denne testdagen gjennomføres en dag i uke 5 eller 6. De som kommer videre etter testene vil bli innkalt til jobbintervju i uke 9 eller 10. Siste del av seleksjonen er en jobbsimulering på fire dager. Denne jobbsimuleringen vil bli gjennomført i midten av april. <br/> <br/> <b>Vedtak om jobbtilbud sendes ut mot slutten av april./b> karriere_2218_etterretningsanalyti
karriere_2218_etterretningsanalytiInnledende opplæring og sertifisering<p> Alle søkere som mottar jobbtilbud, vil starte på en grunnutdanning i begynnelsen av august. Denne grunnutdanningen vil variere etter etterretningsdisiplin og vil gi nye analytikere de nødvendige kunnskaper og ferdigheter som kreves for å jobbe som analytiker i Etterretningsbataljonen. Utdanningen består av kurs, klasseromsundervisning, gruppeoppgaver og øvelser tilpasset den enkelte analytikerstillingen. <br/> <br/> Fysisk aktivitet og militære ferdigheter er også en viktig del av den daglige tjenesten. Innhold og nivå på den fysiske og militærfaglige utdanningen varierer noe mellom de ulike analytikerstillingene. Utgangspunktet for de ulike tilpasningene er stillingenes behov for ferdigheter i utførelsen av jobben. Grunnutdanningen må bestås for å jobbe som analytiker. karriere_2218_etterretningsanalyti

Publisert 18. september 2018 12:14.. Sist oppdatert 9. januar 2019 09:33.