Irak2Irak2http://forsvaret.no/media/PubImages/Irak2.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1942
irak4irak4http://forsvaret.no/media/PubImages/irak4.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1944
Irak3Irak3http://forsvaret.no/media/PubImages/Irak3.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1943
Irak 1Irak 1http://forsvaret.no/media/PubImages/Irak 1.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1941

Irak

Noreg er med i den internasjonale koalisjonen av statar som hjelper til med å nedkjempe ISIL i Irak.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

KONFLIKTEN

Den ekstremistiske terrorgrupperinga Den islamske staten i Irak og Levanten (ISIL) har gradvis vakse fram som ein trussel m ot global tryggleik. Grupperinga er også kjend under namnet al-Dawla al-Islamiya fi Iraq wa al-Sham (Daesh), arabisk for «den islamske stat i Irak og al-Sham».

Gruppa hadde tidlegare nære band til al-Qaida, men al-Qaida har sidan teke avstand frå ISIL, visstnok fordi dei meinte ISL var for brutale. ISIL er ei av fleire militante islamistgrupperingar som kjempar mot regjeringsstyrkane i Syria og Irak.

ISIL har teke kontroll over store område i Irak og Syria. Dei er ein alvorleg trussel mot tryggleik og stabilitet i heile regionen og påverkar trusselbiletet i resten av verda. ISIL er ekstremt brutale og valdelege, og irakiske styresmakta har bede verdssamfunnet om hjelp til å nedkjempe terrorgrupperinga. ISIL har gjort det klart at dei er parate til å angripe vestlege mål.

Verda reagerer

15. august 2014 fatta eit samla tryggingsråd i FN, resolusjon 2170 etter kapittel VII i FN-pakta. Resolusjonen fordømmer på det sterkaste ISILs massive, syste matiske og grove brot på menneskerettane. Han slår òg fast at ISIL sine åtak mot sivile – på bakgrunn av etnisk eller religiøs tilknyting – kan utgjere eit brotsverk mot verdas menneske. ISIL er mot demokrati og vil nedkjempe alle som ikkje er såkalla rettruande, også muslimar som ikkje har «den rette trua».

Målet t il ISIL er å opprette eit radikalt sunnimuslimsk kalifat i Levanten – ein region som omfattar Syria, Libanon, Israel, Jordan, Kypros og Tyrkia. Leiaren for terrorgrupperinga, irakaren Abu Bakr al-Baghdadi, har oppmoda muslimar verda over om å ta til våpen og strøyme til eit sjølvoppnemnt kalifat. Al-Baghdadi hevdar kalifatet er oppretta i okkuperte delar av Syria og Irak, og han omtalar seg sjølv som kalif.

Etter at ISIL sjølve etablerte det dei kallar eit kalifat i området, starta gruppa å omtale seg for Den islamske stat (IS). Namneskiftet skal signalisere at ISIL meiner dei har kome nærare ein overnasjonal autoritet innanfor ramma av islamsk statsdanning. Forsvaret nyttar konsekvent «ISIL» når vi omtalar gruppa.

OPERASJONEN

Irak har bede USA om å bidra militært i kampen mot ISIL. USA har samla ein koalisjon av over 60 land og organisasjonar som skal stoppe terrorgrupperinga. I koalisjonen er det oppretta ei kjernegruppe på rundt 20 land, Noreg er eit av landa i kjernegruppa. Amerikanarane kallar operasjonen Inherent Resolve, og dette er namnet Forsvaret også nyttar.

Koalisjonen hjelper den irakiske regjeringa på fem område: nedkjempe ISIL militært, stanse rekrutteringa av framandkrigarar, bremse ISILs ideologi, stogge finansieringa av ISIL, og stabilisere område som blir frie frå ISILs kontroll. Noreg bidrar aktivt på alle områda.

Noregs bidrag


Stabsoffiserar

Regjeringa vedtok 26. august 2014 ein kongeleg resolusjon som opna for norsk deltaking i den internasjonale koalisjonen. Resolusjonen gav forsvarsministeren fullmakt til å sende om lag fem stabsoffiserar til relevante hovudkvarter. Sidan november 2014 har Noreg hatt stabsoffiserar i Erbil, Bagdad og Kuwait. Offiserane bidrar i planlegginga og leiinga av den internasjonale innsatsen mot ISIL i Irak. Dei norske stabsoffiserane i Erbil avsluttar sitt bidrag den 10. juni 2017, medan stabsoffiserane i Bagdad og Kuwait fortsettar sine oppdrag. Noreg har frå 19.mai 2017 også deltatt med stabsoffiserar ved Ain al-Asad flybase i Anbar provins.

Styrkebidrag

6. mars 2015 gav regjeringa sitt samtykkje til å sende eit norsk styrkebidrag til Irak. Oppdraget til dei norske styrkane er å rettleie og trene kurdisk personell, kurdiske avdelingar og irakiske tryggingsstyrkar. Dette skal gjere dei irakiske styrkane betre rusta til å stanse ISILs frammarsj og på sikt nedkjempe ISIL i Irak. 

Den første kontingenten med norske instruktørar frå Telemark bataljon var på plass i Nord-Irak i mai 2015. Panserbataljonen overtok dette oppdraget i januar 2017. Nordmennene lærde dei lokale styrkane opp i enkeltmannsferdigheiter og i avdelingsforband. Opplæringa skjedde i treningsleirar i området.  18.november 2016 ble det norske instruktørbidraget i Erbil redusert noe ettersom behovet for opplæring i grunnleggande militære ferdigheter på treningssenteret i Erbil vart mindre. Den norske treningsstyrken i Nord-Irak avslutta i mars 2017 sitt treningsoppdrag i Erbil.

10. mars 2017 vedtok regjeringa at det norske militære bidraget skulle flyttast frå Erbil til Anbar-provinsen i Vest-Irak. Et forparti med ei lita gruppa offiserar var 19.mai til stades ved Al Asad. I juli dro ein Theatre Enabling Force beståande av ingeniørsoldatar frå Hæren og sambandssoldatar frå Cyberforsvaret til Ain al-Asad flybase for å sette opp det norske styrkebidraget sine fasilitetar.

Frå medio august 2017 stilte Noreg med ein rådgjevingsstyrke på omtrent 60 personar. Dei trena og gav råd til leiinga for irakiske tryggingsstyrkar på brigade- og divisjonsnivå i Anbar-provinsen. Norske styrker deltok framleis ikkje i kamphandlingar.

Frå mars 2018 vil Noreg føre vidare eit styrkebidrag frå Hæren og Forsvarets spesialstyrkar. I tillegg stiller Noreg med ei kirurgisk eining i kampen mot ISIL i Irak. Bidraget skal drive kapasitetsbygging av irakiske tryggingsstyrkar som skal sikre og stabilisere område i Irak gjenerobra frå ISIL.

Det blir lagt opp til ei nedtrapping av det norske styrkebidraget i løpet av året, avhengig av behovet til koalisjonen og endringar i tryggingssituasjonen.


Kirurgiske team

I september 2016 var eit norsk kirurgisk team beståande av tre leger og tre sjukepleiarar på plass i eit amerikansk feltsjukehus i nærleiken av den norske leiren. Oppdraget deira gjekk først og fremst ut på å behandle allierte soldatar, ettersom Erbil har eit vel fungerande helsevesen som Peshmerga-soldatane og sivile nyttar seg av.

Personellet bestod av erfarne leger og sjukepleiarar frå Forsvarets sanitet, Sjøforsvaret og Hæren, som rullerte på oppdraget. Oppdraget varte i seks månader. 1.mars 2017 tok eit tysk kirurgisk team over oppdraget. 

Frå juni til september 2017 deltar Noreg med eit kirurgisk team på Role 2 feltsjukehuset ved Ain al- Asad flybase i Anbar provins.

Spesialstyrkar

Styrkar frå Forsvarets spesialstyrkar var på plass i Bagdad våren 2015. Dei inngjekk i den amerikanskleidde verksemda for kapasitetsbygging i Bagdad. Spesialstyrkebidraget i Bagdad ble avslutta våren 2016.

 Andre internasjonale operasjonar

 

 

Afghanistan<img alt="" src="/media/PubImages/PRT_14_LARS_KROKEN-133.jpg" style="BORDER:0px solid;" />AfghanistanNorges hovedbidrag i Afghanistan består av soldater fra Forsvarets spesialstyrker som lærer opp det afghanske spesialpolitiet i Kabul. http://forsvaret.no/fakta/aktivitet/internasjonale-operasjoner/Afghanistan
Mali<img alt="" src="/media/PubImages/22032017_inm0115.JPG" style="BORDER:0px solid;" />MaliNorge støtter myndighetene i Mali gjennom operasjon MINUSMA.http://forsvaret.no/fakta/aktivitet/internasjonale-operasjoner/Mali
Sør-Sudan<img alt="" src="/media/PubImages/tkunR0858.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Sør-SudanSiden 2011 har Norge bidratt med militært personell i Sør-Sudan gjennom FN-styrken United Nations Mission in South Sudan.http://forsvaret.no/fakta/aktivitet/internasjonale-operasjoner/Soer-Sudan

Publisert 7. april 2015 12:58.. Sist oppdatert 28. februar 2018 16:16.