Irak2Irak2http://forsvaret.no/media/PubImages/Irak2.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1942
irak4irak4http://forsvaret.no/media/PubImages/irak4.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1944
Irak3Irak3http://forsvaret.no/media/PubImages/Irak3.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1943
Irak 1Irak 1http://forsvaret.no/media/PubImages/Irak 1.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1941

Irak

Noreg er med i den internasjonale koalisjonen av statar som hjelper til med å nedkjempe ISIL i Irak.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​KONFLIKT​EN

Den ekstremistiske terrorgrupperinga Den islamske staten i Irak og Levanten (ISIL) har gradvis vakse fram som ein trussel m​ot global tryggleik. Grupperinga er også kjend under namnet al-Dawla al-Islamiya fi Iraq wa al-Sham (Daesh), arabisk for «den islamske stat i Irak og al-Sham».​​

Gruppa hadde tidlegare nære band til al-Qaida, men al-Qaida har sidan teke avstand frå ISIL, visstnok fordi dei meinte ISL var for brutale. ISIL er ei av fleire militante islamistgrupperingar som kjempar mot regjeringsstyrkane i Syria og Irak.

ISIL har teke kontroll over store område i Irak og Syria. Dei er ein alvorleg trussel mot tryggleik og stabilitet i heile regionen og påverkar trusselbiletet i resten av verda. ISIL er ekstremt brutale og valdelege, og irakiske styresmakta har bede verdssamfunnet om hjelp til å nedkjempe terrorgrupperinga. ISIL har gjort det klart at dei er parate til å angripe vestlege mål.

Verda reagerer

15. august 2014 fatta eit samla tryggingsråd i FN, resolusjon 2170 etter kapittel VII i FN-pakta. Resolusjonen fordømmer på det sterkaste ISILs massive, syste​matiske og grove brot på menneskerettane. Han slår òg fast at ISIL sine åtak mot sivile – på bakgrunn av etnisk eller religiøs tilknyting – kan utgjere eit brotsverk mot verdas menneske. ISIL er mot demokrati og vil nedkjempe alle som ikkje er såkalla rettruande, også muslimar som ikkje har «den rette trua».

Målet t​il ISIL er å opprette eit radikalt sunnimuslimsk kalifat i Levanten – ein region som omfattar Syria, Libanon, Israel, Jordan, Kypros og Tyrkia. Leiaren for terrorgrupperinga, irakaren Abu Bakr al-Baghdadi, har oppmoda muslimar verda over om å ta til våpen og strøyme til eit sjølvoppnemnt kalifat. Al-Baghdadi hevdar kalifatet er oppretta i okkuperte delar av Syria og Irak, og han omtalar seg sjølv som kalif.

Etter at ISIL sjølve etablerte det dei kallar eit kalifat i området, starta gruppa å omtale seg for Den islamske stat (IS). Namneskiftet skal signalisere at ISIL meiner dei har kome nærare ein overnasjonal autoritet innanfor ramma av islamsk statsdanning. Forsvaret nyttar konsekvent «ISIL» når vi omtalar gruppa.

Operasjonen

Irak har bede USA om å bidra militært i kampen mot ISIL. USA har samla ein koalisjon av over 60 land og organisasjonar som skal stoppe terrorgrupperinga. I koalisjonen er det oppretta ei kjernegruppe på rundt 20 land, Noreg er eit av landa i kjernegruppa. Amerikanarane kallar operasjonen Inherent Resolve, og dette er namnet Forsvaret også nyttar.

Koalisjonen hjelper den irakiske regjeringa på fem område: nedkjempe ISIL militært, stanse rekrutteringa av framandkrigarar, bremse ISILs ideologi, stogge finansieringa av ISIL, og stabilisere område som blir frie frå ISILs kontroll. Noreg skal bidra aktivt på alle områda.

Noregs bidrag

Regjeringa vedtok 26. august 2014 ein kongeleg resolusjon som opnar for norsk deltaking i den internasjonale koalisjonen. Resolusjonen gav forsvarsministeren fullmakt til å sende om lag fem stabsoffiserar til relevante hovudkvarter. Oppdraget har ei varigheit på tolv månadar, og offiserane skal bidra i planlegginga og leiinga den internasjonale innsatsen mot ISIL i Irak. Sidan november 2014 har Noreg hatt stabsoffiserar i Erbil, Bagdad og Kuwait.

6. mars 2015 gav regjeringa sitt samtykkje til å sende eit norsk styrkebidrag til Irak. Oppdraget til dei norske styrkane er å rettleie og trene kurdisk personell, kurdiske avdelingar og irakiske tryggingsstyrkar. Dette skal gjere dei irakiske styrkane betre rusta til å stanse ISILs frammarsj og på sikt nedkjempe ISIL i Irak. Dei norske styrkane​ følgjer ikkje dei irakiske styrkane ut i kamp.

Den første kontingenten med norske instruktørar frå Telemark bataljon var på plass i Nord-Irak i mai 2015. Nordmennene lærer dei lokale styrkane opp i enkeltmannsferdigheiter og i avdelingsforband. Opplæringa skjer i treningsleirar i området.​ 

18.november 2016 ble det norske instruktørbidraget i Erbil redusert noe ettersom behovet for opplæring i grunnleggande militære ferdigheter på treningssenteret i Erbil er nå mindre.

Styrkar frå Forsvarets spesialstyrkar var på plass i Bagdad våren 2015. Dei inngjekk i den amerikanskleidde verksemda for kapasitetsbygging i Bagdad.

I januar 2016 vedtok regjeringa å forlengje det norske bidraget til mars 2017, men bidraget i Bagdad ble avslutta våren 2016. I staden blir Noregs militærbidrag konsentrert til Nord-Irak.

I september 2016 var eit norsk kirurgisk team beståande av tre leger og tre sjukepleiarar på plass i eit amerikansk feltsjukehus i nærleiken av den norske leiren. Oppdraget deira gjekk først og fremst ut på å behandle allierte soldatar, ettersom Erbil har eit velfungerande helsevesen som Peshmerga-soldatane og sivile nyttar seg av.

Personellet bestod av erfarne leger og sjukepleiarar frå Forsvarets sanitet, Sjøforsvaret og Hæren, som rullerte på oppdraget. Oppdraget varte i seks månader. 1.mars 2017 tok eit tysk kirurgisk team over oppdraget. 

Nytt bidrag i Jordan

Regjeringa vedtok mai 2016 at Noreg stiller med eit nytt militært bidrag til Operation Inherent Resolve. Ifølge Regjeringa vil styrken på omlag 60 soldatar bidra med trening, rådgjeving og operativ støtte til lokale syriske grupper som sjølv kjemper mot ISIL. Det norske bidraget vil inkludere norske spesialstyrker som vil ha base i Jordan. 

​Meir informasjon kjem snart.​​  Les meir om oppdraget på Regjeringa sine nettsider.

 Andre internasjonale operasjonar

 

 

Mali<img alt="" src="/media/PubImages/2013-07-27%20-%20557568%20-%20Peacekeeping%20-%20MINUSMA%20-%2029_07_2013%20-%2016.42.03.jpg" style="BORDER:0px solid;" />MaliNorge støtter myndighetene i Mali gjennom operasjon MINUSMA.http://forsvaret.no/fakta/aktivitet/internasjonale-operasjoner/Mali
Afghanistan<img alt="" src="/media/PubImages/PRT_14_LARS_KROKEN-133.jpg" style="BORDER:0px solid;" />AfghanistanNorge har bidratt i Afghanistan siden 2002, og omtrent 9000 norske kvinner og menn har tjenestegjort i landet.http://forsvaret.no/fakta/aktivitet/internasjonale-operasjoner/Afghanistan
Sør-Sudan<img alt="" src="/media/PubImages/tkunR0858.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Sør-SudanSiden 2011 har Norge bidratt med militært personell i Sør-Sudan gjennom FN-styrken United Nations Mission in South Sudan.http://forsvaret.no/fakta/aktivitet/internasjonale-operasjoner/Soer-Sudan

Publisert 7. april 2015 12:58.. Sist oppdatert 3. mars 2017 09:33.