http://forsvaret.no/media/PubImages/tkhvR2983.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1999
http://forsvaret.no/media/PubImages/oslofjord-thumbnail@2x.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2491

Informasjon til øvende

​​​​​​​​​​​​​​​​​

ALARMSENTRALEN

Ved å lære av nesten-uhellene søker vi å unngå fremtidige og kanskje verre ulykker. Det er derfor viktig å rapportere nesten-uhell, skader og ulykker til Forsvarets Felles Alarmsentral. Blir du påført skade under militær aktivitet er det viktig at dette registreres av Alarmsentralen, slik at dine rettigheter i forhold til NAV ivaretas.
 
SHV-personell ringer: 55 50 22 22
Personell fra land-HV ringer (grønt nr): 800 20 113
(Numrene går til den samme Alarmsentralen, men prosedyrene for sjø og land er noe forskjellige.)
 
Prosedyre
Øyeblikkelig hjelp:
  1. Ring 113
  2. Ring deretter Alarmsentralen som da vil gi militær bistand
 
Mindre kritisk skade, materiellskade:
  1. Ring Alarmsentralen direkte for bistand…
  2. eller bruk den nye mobil-appen «FORSVARET RAPP»
 
Mistenkelig aktivitet (mulig etterretning)
  1. Ta gjerne bilde av kjøretøy / fartøy / personer hvis ikke fare for eget liv og helse. Noter ned registreringsnummer på kjøretøy / fartøy.
  2. Ring Alarmsentralen
  3. Varsle øvingsledelsen​


Sikkerhet​

Bakgrunn:
All militær aktivitet medfører en form for risiko i varierende grad, og kan medføre alvorlige konsekvenser for mennesker, materiell og miljø. Enhver skal derfor ha kjennskap til enkle metoder for a vurdere og å redusere risiko. Gode risikovurderinger bidrar til å redusere risikoen til et akseptabelt nivå og avdekke om forebyggende tiltak må settes inn for man kan gjennomføre en aktivitet eller en operasjon. Da vil sannsynligheten for at uønskede hendelser inntreffer eller at skadeomfanget uteblir eller reduseres vesentlig.
 
Heinrich-modellen forteller oss at 600 nesten-uhell fører til 30 materiellskader, 10 mindre ulykker og 1 dødsfall/kvestelse. Målet er derfor å redusere antall nesten-ulykker.
​​​​​

​​​​Figur: Heinrich-modellen viser forholdet mellom nesten-uhell, materiellskader og alvorlige ulykker.​

Risikovurderinger:
For all aktivitet som man vurderer som risikofylt, skal det fylles ut et «risikovurderingsskjema» på forhånd av aktiviteten. Risikovurdering skal avdekke farer for personell, materiell og miljøet som vi kan utsettes for om bord og på land. Det betyr at alle viktige øvingssoperasjoner må gjennomgås på forhånd – enten muntlig eller skriftlig. Muntlig gjennomføres som en tidskritisk «der-og-da» gjennomgang. Skriftlig gjøres primært før hver aktivitet der man har litt bedre tid til rådighet.

​​​​

​​​

De 5 sikkerhetsområdene:​

Miljøsikkerhet:
Miljøsikkerhet er tiltak vi gjør for å unngå at det oppstår skade på naturressurser eller naturmiljøet. Det kan også være tiltak som forebygger skader som naturmiljøet påfører militære aktiviteter (eksempelvis frostskader)​.

Personlig sikkerhet:
Personlig sikkerhet går på vanlige HMS-tiltak for å unngå uhell og personskader, eksempelvis hjelm, hørselvern, beskyttelsesbriller og bekledning.

Security (forebyggende sikkerhet):
Forebyggende sikkerhet går på å hindre fremmede i å skade eller å spionere på oss. Derfor gjennomfører vi vakthold på viktige objekter og har portvakt ved militære avdelinger. Dette betyr også at vi unnlater å skrive om militær aktivitet eller publisere bilder med militært tilsnitt på eksempelvis Facebook og Instagram. (Husk fotoforbudet!) Samtaler og tekstmeldinger fra mobiltelefon er meget lett å avlytte for andre.
HUSK: Du snakker! – Hvem lytter?

Teknisk sikkerhet:
Teknisk sikkerhet går på at materiellet vi bruker er konstruert og tilpasset slik at personell er vernet mot skader ved bruk, herunder ulykker og belastningsskader. Bremser på en bil eller at sikringen på et våpen fungerer er teknisk sikkerhet.

Operativ sikkerhet:
Operativ sikkerhet er alt systematisk arbeid nevnt ovenfor sammen med regelverk og prosedyrer for å ivareta sikkerheten ved gjennomføring av operasjoner.


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Lurer du på hvordan håndtere presse eller ønsker å si ifra om miljøskader, ring Ellen ​C. Eriksen, Ola Christensen eller Trond Sakshaug​​.​​