Våre ni oppdrag

Forsvaret skal ikkje berre verne Noreg mot åtak utanfrå. Politikarane har bedd Forsvaret løyse ni ulike oppdrag på vegner av samfunnet.

​​​​​​1) Førebyggje krig

Gjennom eigen styrke og Nato-medlemskap skal Forsvaret kunne handle effektivt mot press, åtak eller angrep utanfrå. Forsvarsevna skal vere på eit nivå som bidreg til å hindre krig.

2) F​​ors​​​​vare Noreg og allierte mot truslar og åtak​

Saman med Nato skal Noreg kunne forsvare seg sjølv og våre allierte mot aggresjon utanfrå som truar vår tryggleik. Dette omfattar alle typar åtak frå aktørar som skapar – eller truar med å skape – så store skadar at artiklane 5 og 6 i Atlanterhavspakta vil kunne setjast i kraft.

3) Hindre og handtere mindre kriser

​​Forsvaret skal ha sjølvstendig evne til å handtere militære truslar mot Noreg når denne trusselen ikkje er av ein slik karakter at Nato skal setjast inn.

​4) Skaffe ko​rrekt og viktig informasjon

Gjennom overvaking og etterretning skal Forsvaret sikre at politiske styresmakter og Forsvaret si ope​​rative leiing har eit best mogleg situasjonsbilete før avgjerder blir tekne. Etterretningstenesta skal operasjonelt og taktisk støtte operasjonar heime og ute.


5) Hevde og sikre norsk suverenitet

Forsvaret skal – om det trengst – med militærmakt kunne hevde norsk suverenitet og suverene rettar mot andre statar som utfordrar dei. Sikring av norske ambassadar og norsk skipsfart inngår også i oppgåva.


6) Vere myndigheit på havet og langs grensa mot Russland

Norske styresmaktar har gitt Forsvaret ansvaret med å kontrollere og handheve norsk lov på to hovudområde: halde tilsyn med den norsk-russiske grensa og kontrollere ressursar og vere myndigheit til havs.​


​7) Styrkje fleirnasjonal krisehandtering

Forsvaret skal kunne delta i fleirnasjonal krisehandtering og fredsstøttande operasjonar forankra i FN-pakta. Normalt vil deltaking skje i eit multilateralt rammeverk med FN og Nato som dei viktigaste samarbeidspartnarane. Deltaking vil tidvis også kunne skje i operasjonar leia av EU.


8) Bidra til internasjonalt samarbeid

Forsvaret skal støtte internasjonalt samarbeid innan forsvars- og tryggingspolitikk. I oppgåva inngår støtte til militært samarbeid for ​å skape fred og stabilitet. Vi skal også arbeide for å hindre at aktørar som trugar global tryggleik, får tilgang på masseøydeleggingsvåpen.


9) Støtte det sivile samfunn når det trengst​

Som ein del av totalforsvarsordninga skal Forsvaret ved oppmoding støtte det sivile samfunnet ved ulykker, naturkatastrofar, alvorleg kriminalitet, terroråtak og andre kriser. ​
Publisert 21. desember 2014 15:36.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:54.