Forsvarets kjerneverdierForsvarets kjerneverdierhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forsvarets kjerneverdier.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2314

​​​​​​​Forsvarets kjerneverdier respekt, ansvar og mot skal ligge til grunn for all virksomhet og ha sentral betydning for hver og en av oss. En måte å etterleve kjerneverdiene på, er å vise respekt, ta ansvar og utvise mot. Verdier kan imidlertid ikke vedtas eller innføres gjennom direktiver. Verdier er nært knyttet til profesjonskultur, og kan bare innarbeides og rotfestes ved at de praktiseres av Forsvarets personell over tid.

Å etterleve disse verdiene er derfor ikke primært et spørsmål om å rette seg etter pålegg, men om å skape en profesjonsidentitet og -kultur der verdiene etterleves som en del av korpsånden. En sterk profesjons- kultur innebærer at den enkelte person og den enkelte avdeling ser seg som en del av en større sammenheng med felles mål. Dette gjelder uansett type tjeneste; om det er operativ virksomhet eller støttevirksomhet, eller om man er mannskap, befal eller sivil. En felles identitet innebærer å identifisere seg med organisasjonen og med hverandre, stille krav til hverandre og støtte hverandre.

Publisert 22. mai 2015 13:34.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:54.