MenneskeverdMenneskeverdhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Menneskeverd.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2313

​​​​​​Alle mennesker har en iboende verdi, uavhengig av bakgrunn, egenskaper og prestasjoner. Forsvaret skal gjenspeile samfunnets mangfold. I et moderne forsvar har mangfold en egenverdi. Etnisk eller religiøs bakgrunn, alder, kjønn eller seksuell orientering er uten betydning for menneskeverdet. Tillit og respekt for den enkelte bygger på hans eller hennes lojalitet til sine medsoldater, til avdelingen og til Forsvarets oppgaver. Forsvaret skal reflektere både menn og kvinners perspektiver og verdier. Den samme grunnholdningen bør komme til uttrykk i møte med andres kultur og religion. Respekt for andre bygger på kunnskap og bevissthet om egne kulturelle og religiøse røtter.

Stridshandlinger innebærer en fare for brutalisering der respekten for enkeltmennesket kan bli satt på den sterkeste prøve. Også under slike forhold er det viktig å beskytte menneskeverdet, i særdeleshet den enkeltes liv, frihet og sikkerhet.

I stridshandlinger oppstår det situasjoner der vi blir stilt overfor svært vanskelige valg mellom mer eller mindre uetiske alternativer. Likevel må vi velge, med en bevissthet om konsekvensene av valgene. De tyngste etiske dilemmaene for militært personell ligger nettopp her. Samfunnsverdier og menneskeverdet skal beskyttes, men i ytterste konsekvens må man ta andres liv, og risikere eller ofre seg selv eller livene til sine undergitte.

Tanken om menneskeverdet skal legge føringer på den konkrete anvendelsen av militære maktmidler. Dette kommer til uttrykk ved å behandle alle parter i en konflikt med respekt, ved å skjelne mellom sivile og militære mål, og ved at maktanvendelsen står i samsvar med det målet som skal nås.

Publisert 22. mai 2015 13:34.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:54.