RespektRespekthttp://forsvaret.no/media/PubImages/Respekt.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2315

​​​​​Respekt er ingen rettighet, men en moralsk plikt som skal komme til uttrykk i holdninger og handlinger. Grunnlaget for respekt er selvrespekt. Selvrespekt gir styrke til å stå oppreist i vanskelige situasjoner. Selvrespekten styrkes gjennom etisk bevisste handlingsmønstre – gjennom å streve etter å gjøre det riktige når man gjør sitt beste. I Forsvaret viser vi respekt for hverandre – mellom kolleger så vel som til over- og underordnede. I krevende situasjoner hvor vi lever tett på hverandre, vil respekten for andre bli satt på prøve. Den grunnleggende målestokken i alle situasjoner er å behandle andre slik man forventer å bli behandlet selv.

Respekt skal også komme til uttrykk i vårt møte med andre, slik som sivilbefolkning, parter og motstandere i militære operasjoner. Forsvaret aksepterer ikke rasistiske holdninger eller umenneskelig, nedverdigende eller respektløs behandling av andre. Uønsket seksuell oppmerksomhet skal heller ikke forekomme. Forsvarets personell skal vise respekt for samfunnets grunnverdier og kulturelle tradisjoner.

Forsvarets personell skal vise respekt for beslutninger og oppdrag. Når en beslutning er tatt og et oppdrag er gitt, forholder vi oss lojalt til beslutningen og utfører oppdraget etter beste evne. I beslutningsprosesser knyttet til virksomheten i fred, har vi en frihet til å gjøre vårt syn kjent innad i Forsvaret. Som samfunnsborgere har vi også rett til å delta i forsvars- og samfunnsdebatten. Når vi kommuniserer utad, er det imidlertid viktig at vi respekterer konfidensialitet av hensyn til sikkerheten og Forsvarets integritet. Respekten for beslutninger og oppdrag sikres også ved at overordnede aktivt lytter til råd og innspill som kommer fra underordnede og fra andre deler av organisasjonen.

Publisert 22. mai 2015 13:34.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:54.