Organisasjon

Forsvarets organisasjo​n består av 14 driftsenheter med ulike arbeidsoppgaver.
Forsvarssjefen
Sjef Militær­misjonen Brussel

Ketil Olsen

Viseadmiral Sjef Militærmisjonen i Brussel CV
Sjef Forsvars­staben

Erik Gustav­son

Generalløytnant Sjef Forsvarsstaben CV
Forsvarets drifts­enheter
Forsvars­staben

Rune Jakobsen

Generalløytnant Sjef Forsvarets operative hovedkvarter CV

Morten Haga Lunde

Generalløytnant Sjef Etterretnings-tjenesten CV

Odin Johannessen

Generalmajor Sjef Hæren CV

Nils Andreas Stensønes

Kontreadmiral Sjef Sjøforsvaret CV

Tonje Skinnarland

Generalmajor Sjef Luftforsvaret CV

Eirik Kristoffersen

Generalmajor Sjef Heimevernet CV

Petter Jansen

Adm. direktør Sjef Forsvarets logistikk­organisasjon CV

Torgeir Gråtrud

Generalmajor Sjef Forsvarets spesialstyrker CV

Jan Sommerfelt-Pettersen

Kontreadmiral Sjef Forsvarets sanitet CV

Louise Kathrine Dedichen

Kontreadmiral Sjef Forsvarets høgskole CV

Jan Erik Thoresen

Brigader Sjef Forsvarets personell- og vernepliktssenter CV

Ole-Asbjørn Fauske

Brigader Sjef Forsvarets fellestjenester CV

Inge Kampenes

Generalmajor Sjef Cyberforsvaret CV

Elisabeth Natvig

Kontreadmiral Sjef planavdelingen

Aril Brandvik

Brigader Sjef styringsavdelingen

Yngve Odlo

Generalmajor Sjef operasjonsavdelingen CV

Tom Simonsen

Direktør Sjef personellavdelingen CV

Rolf Erik Bjerk

Generalmajor Sjef økonomiavdelingen CV

 Forsvarets organisasjon

 

 

Forsvarsstaben<img alt="" src="/media/PubImages/Sjefsskifte_FST5of9.jpg" style="BORDER:0px solid;" />ForsvarsstabenForsvarsstaben er Forsvarets etatsleiing. Hovudoppgåva til staben er å støtte forsvarssjefen i den daglege drifta av Forsvaret. http://forsvaret.no/fakta/organisasjon/ledelse/Forsvarsstaben
Forsvarets operative hovedkvarter<img alt="" src="/media/PubImages/Joc%20ny%20redigert.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarets operative hovedkvarterForsvarets operative hovudkvarter vernar norske interesser ved å planleggje og utføre norske militære operasjonar heime og i utlandet.http://forsvaret.no/foh
Etterretningstjenesten<img alt="" src="/media/PubImages/Lutvann.jpg" style="BORDER:0px solid;" />EtterretningstjenestenEtterretningstjenesten er ​Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste.http://forsvaret.no/etjenesten
Hæren<img alt="" src="/media/PubImages/2%20stk%20leopard-2%20stridsvogner%20på%20setermoen%20skytefelt%20under%20cold%20response%202014.jpg" style="BORDER:0px solid;" />HærenIkke noe forsvar kan greie seg uten styrker på bakken. I Norge er det Hæren som er den viktigste forsvarsgrenen for å beholde suvereniteten over norske landområder. Oppgavene er mange også i fredstid.http://forsvaret.no/haren
Sjøforsvaret<img alt="KNM Skjold er en korvett i MTB-klassen." src="/media/PubImages/KNM%20Skjold.jpg" style="BORDER:0px solid;" />SjøforsvaretFå land har en like stor handelsflåte eller like store ressurser i havet. Sjøforsvaret spiller en nøkkelrolle i å ivareta norsk suverenitet, og har i tillegg fått et spesielt ansvar for å kontrollere fiskeri og annen ressursutnyttelse.http://forsvaret.no/sjoforsvaret
Luftforsvaret<img alt="" src="/media/PubImages/f-35A%20luftforsvaret.jpg" style="BORDER:0px solid;" />LuftforsvaretDet er konstant aktivitet over landet vårt. Det er Luftforsvarets oppgave å overvåke og hevde suverenitet i norsk lufttom.http://forsvaret.no/luftforsvaret
Heimevernet<img alt="" src="/media/PubImages/SHV_KYP_Bundle_Brendefur140513_01.JPG" style="BORDER:0px solid;" />HeimevernetHeimevernet (HV) utgjør i dag summen av utdanning i Forsvaret. Hvert år overføres 4 500 soldater til beredskapsorganisasjonen vår.http://forsvaret.no/heimevernet
Cyberforsvaret<img alt="" src="/media/PubImages/A027_C027_0206YQ.0001125.jpg" style="BORDER:0px solid;" />CyberforsvaretCyberforsvaret er en militær organisasjon som drifter, sikrer og forsvarer Forsvarets datasystemer, nettverk, og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet.http://forsvaret.no/cyberforsvaret
Forsvarets logistikkorganisasjon<img alt="" src="/media/PubImages/osh_jointviking_globec17-2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarets logistikkorganisasjonForsvarets logistikkorganisasjon (FLO) fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk – det gir Forsvaret raskere reaksjonsevne, høyere beredskap og lengre utholdenhet. http://forsvaret.no/flo
Forsvarets spesialstyrker<img alt="" src="/media/PubImages/tkfskC8391.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarets spesialstyrkerForsvarets spesialstyrker er én felles stab med ansvar for overordnet ledelse og videreutvikling av Forsvarets to spesialavdelinger, Forsvarets spesialkommando (FSK) og Marinejegerkommandoen (MJK). http://forsvaret.no/organisasjon/forsvarets-spesialstyrker
Forsvarets sanitet<img alt="" src="/media/PubImages/20130313_PTM_015.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarets sanitetForsvarets sanitet utvikler og vedlikeholder en fullverdig sanitets- og veterinærtjeneste i fred, krise og krig, både nasjonalt og internasjonalt. http://forsvaret.no/fsan
Forsvarets fellestjenester<img alt="" src="/media/PubImages/Akershus-festning.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarets fellestjenesterhttp://forsvaret.no/organisasjon/forsvarets-fellestjenester
Forsvarets høgskole<img alt="" src="/media/PubImages/20110923th_%20071.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarets høgskoleForsvarets høgskole tilbyr den høyeste fagmilitære utdanningen i Norge og har et overordnet faglig ansvar for akkreditert og profesjonsrettet utdanning i Forsvaret.​http://forsvaret.no/organisasjon/forsvarets-høgskole
Forsvarets personell- og vernepliktssenter<img alt="" src="/media/PubImages/20120917th_%204530.jpg" width="695" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarets personell- og vernepliktssenterHar ansvar for verneplikta i Forsvaret, som omfattar sesjon, fordeling og innkalling til førstegongsteneste og repetisjonsøving, rulleføring og mobilisering.http://forsvaret.no/organisasjon/forsvarets-personell-og-vernepliktssenter