CyberforsvaretCyberforsvarethttp://forsvaret.no/media/PubImages/A027_C027_0206YQ.0001125.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=593Cyberforsvaret er Forsvarets avdeling for etablering, drift og beskyttelse av Forsvarets IKT-systemer og kommunikasjonsinfrastruktur.Cyberforsvaret er Forsvarets avdeling for etablering, drift og beskyttelse av Forsvarets IKT-systemer og kommunikasjonsinfrastruktur.

Sjef Cyberforsvaret har en særskilt rolle i å være pådriver for digitaliseringen av Forsvaret; både for å utnytte teknologi som kan øke Forsvarets operative evne, og for å høste økonomiske gevinster gjennom modernisering av Forsvaret.

Cyberforsvaret er ansvarlig for å etablere og opprettholde Forsvarets handlingsrom i cyberdomenet - det digitale rom - og for å beskytte Forsvarets IKT-systemer  mot digitale trusler fra et bredt spekter militære og sivile aktører.

Cyberforsvaret er avhengig av variert kompetanse for å løse sine oppdrag. Følgelig består organisasjonen av vernepliktige mannskaper, lærlinger, militære og sivile cyberingeniører og sambandspersonell samt operativt militært personell.

CYBERFORSVARETS OPPGAVER:

  • Leverandør av IKT-tjenester,  kommando- og kontrollsystemer og kommunikasjonsløsninger til Forsvarets avdelinger i inn- og utland.
  • Drift og vedlikehold av Forsvarets landsdekkende kommunikasjonsinfrastruktur.
  • Beskytte Forsvarets sambands- og IKT-systemer mot digitale trusler og cyberangrep.
  • Opprettholde Forsvarets handlingsrom i cyberdomenet.
  • Produsere spisskompetanse i form av militære datateknikere og cyberoperatører og ivareta Forsvarets behov for kompetanse gjennom konseptutvikling, kurs og utdanning.
  • Være pådriver for digitaliseringen av Forsvaret.
  • Være krav- og behovsstiller for nytt IKT-materiell i forsvarssektorens investeringsprosesser.

AVDELINGER:

Cyberforsvarets CIS-regiment (CCR): Drifter Forsvarets nasjonale kommunikasjonsinfrastruktur, etablerer sambandssystemer for Forsvarets operasjoner nasjonalt og internasjonalt og støtter Forsvarets operasjoner med IKT-systemer. Gjennom Cyberforsvarets operasjonssenter leder CIS-regimentet også alle Cyberforsvarets taktiske operasjoner for Forsvarets operative hovedkvarter.

CCR har personell rundt om i Norge, men ledes i dag fra Kolsås utenfor Oslo. 01.08.2018 flyttes CIS-regimentets ledelse og Cyberforsvarets operasjonssenter til Jørstadmoen utenfor Lillehammer.

Cybersikkerhetssenteret (CSS): Cybersikkerhetssenteret er ansvarlig for sikkerhetsmessig overvåking av Forsvarets IKT- og sambandssystemer, for å hindre inntrenging i disse og stoppe cyberangrep mot Forsvaret. CSS er videre ansvarlig for å analysere cyberhendelser rettet mot Forsvaret og å iverksette nødvendige operative mottiltak for å sikre integriteten til Forsvarets IKT-systemer.

CSS er lokalisert på Jørstadmoen utenfor Lillehammer.

Cyberforsvarets våpenskole (CVS): Våpenskolen ivaretar fagansvaret innenfor sjef Cyberforsvarets fagmyndighetsområde, og utvikler reglementer og konsepter i den forbindelse. Våpenskolen utdanner cyberteknikere og er ansvarlig for Cyberforsvarets bidrag til forsvarssektorens investeringsvirksomhet.

CVS har sitt tyngdepunkt på Jørstadmoen utenfor Lillehammer, men har også personell på Rygge, Kjevik, Haakonsvern, Rena og i Bodø.

Cyberforsvarets IKT-tjenester (CIKT): CIKT er ansvarlig for sentral drift av Forsvarets IT-systemer og nettverk. De har et særskilt ansvar for å sikre stabil og forutsigbar drift av systemene Forsvaret er avhengig av for både operasjoner og forsvarlig forvaltning. CIKT har også et ansvar for drift og utvikling av Forsvarets forvaltningssystemer. CIKT er lokal koordinerende myndighet for Kolsås og Eggemoen.

CIKT har personell på Kolsås, Oslo, Lillehammer, Haakonsvern, Bodø og på Romerike.

Cyberforsvarets base- og alarmtjenester (CBA): CBA er ansvarlig for operasjonsstøtte til Cyberforsvarets avdelinger og for overvåking av Forsvarets våpentransporter og innbruddsalarmer knyttet til våpen- og ammunisjonslagre samt alarmer knyttet til HMS-hendelser. CBA er videre lokal koordinerende myndighet for Lillehammer og ansvarlig for basedriften på Jørstadmoen leir.

CBA har sitt personell på Jørstadmoen og Haakonsvern.

VIKTIGE AKTØRER INNEN CYBEROMRÅDET

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) varsler og håndterer dataangrep mot nasjonal kritisk infrastruktur. Nasjonal sikkerhetsmyndighets rolle er koordinerende, men også dels utøvende.

Etterretningstjenestens ansvar er å forebygge og holde oversikt over trusler fra utlandet, mens politiet – spesielt PST og Kripos – har tilsvarende ansvar for innenlandske trusler og for å etterforske cyberkriminalitet. Etterretningstjenesten er fagmyndighet for cyberoperasjoner i Forsvaret, og har overordnet ansvar for å koordinere slike operasjoner.

Cyberforsvaret sørger for at militære datasystemer er sikre og bistår med sin unike kompetanse dersom sivile myndigheter ber om støtte. Cyberforsvaret har fagansvar for defensive cyberoperasjoner.

 Utdanning

 

 

fakta_17_cyberforsvaretkarriere_1687_bacheloritelematikk/fih/media/PubImages/FIH_010.jpgIngeniørfag, studieretning telematikkfakta_17_cyberforsvarethttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7546