Lover og regler

Etterretningstjenestens virksomhet er regulert i en egen lov og en egen instruks.

​​​​​​​Etterretningstjenestens rammer er regulert i Lov om Etterretningstjenesten fra 1998. I 2001 kom Instruks om etterretningstjenesten, med ytterligere utdypinger. 

Loven og instruksen er hovedpilarne i Etterretningstjenestens rammeverk. Her beskrives det blant annet hvilken kompetanse Etterretningstjenesten skal ha til å utføre etterretningsoperasjoner. Slike operasjoner må være i samsvar med Etterretningstjenestens hovedformål, som er å sikre viktige nasjonale interesser. Det presiseres også at tjenesten skal være under norsk kontroll. 

Det er dessuten klare begrensninger når det gjelder å utføre operasjoner mot personer og organisasjoner med tilknytning til Norge. 

Kongen i statsråd vedtok 13. oktober 2006 instruks om samarbeid mellom Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Instruksen er gitt for å fremme samarbeidet mellom tjenestene, for å sikre at de samlede ressursene til tjenestene effektivt kan møte aktuelle trusler og sikkerhetsutfordringer, at tjenestene er koordinert og samordnet, og at ansvarsforholdene mellom tjenestene skal være klare. 

Stortingets kontrollutvalg for etteretning- overvåkings- og sikkerhetstjeneste, EOS-utvalget, fører jevnlig kontroll med de respektive tjenstene. Utvalget skal ivareta den enkeltes rettssikkerhet og påse at tjenesten holder seg innenfor lovens rammer. 

Publisert 8. januar 2015 10:35.. Sist oppdatert 9. august 2016 11:34.