Spørsmål og svar

​​​​​​​BEGREPSAVKLARING
Etterretningstjenesten skal innhente, bearbeide og analysere informasjon om andre lands politiske og samfunnsmessige utvikling, intensjoner og militære styrker, som kan utgjøre en reell eller potensiell trussel mot nasjonale interesser. 

Politiets sikkerhetstjeneste (PST), skal forebygge og etterforske sabotasje, politisk motivert vold og tvang samt lovbrudd mot statens sikkerhet og selvstendighet.

Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA) er på vegne av forsvarssjefen ansvarlig for sikkerheten i Forsvaret. 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) skal koordinere de forebyggende sikkerhetstiltak og kontrollere sikkerhetstilstanden innen stat og kommune, i forbindelse med informasjons- og objektsikkerhet. 

Spørsmål og svar:​

Hva er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenesten er en selvstendig enhet i Forsvaret, som styres av lov om Etterretningstjenesten av 1998, og som retter sin virksomhet mot utlandet.

Hvilke oppgaver har Etterretnings​tjenesten?

Etterretningstjenesten skal bidra med informasjon til norske beslutningstakere, slik at de skal få et mest mulig komplett grunnlag til å fatte sine beslutninger på. Etterretningstjenesten skal også bidra til å kartlegge eventuelle trusler mot Norge og mot norske interesser i utlandet, for eksempel terrorisme og masseødeleggelsesvåpen. Dessuten skal tjenesten støtte norske styrker som deltar i internasjonale operasjoner.

Hvordan blir Etterretningstj​​enesten finansiert?

Etterretningstjenesten får tildelt sitt budsjett over statsbudsjettet, som en del av forsvarsbudsjettet.


Hvem kontrollerer Etterretnings​​tjenestens virksomhet?

Forsvarssjefen inspiserer Etterretningstjenesten jevnlig. Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste, EOS-utvalget, inspiserer også Etterretningstjenesten flere ganger i året. En del prosjekter må legges fram for Forsvarsdepartementet før de blir iverksatt. Riksrevisjonen kontrollerer Etterretningstjenestens regnskaper og innkjøpspraksis.

Har Etterretningstjenesten saksmappene til noen av dem som har blitt overvåket i Norge?

Nei, vi har ingen slike mapper.

Er elektronisk etterretning en del a​​v Etterretningstjenestens virksomhet?

Ja.

Samarbeider Etterretningstjenesten med Politiets sikkerhetstjeneste – PST?

Ja, vi samarbeider med PST, blant annet om trusselvurderinger i forbindelse med internasjonal terrorisme.

Hva er forskjellen på Etterretningstjenesten og PS​​T?

PST har ansvaret for å beskytte norske borgere og norske interesser og installasjoner mot trusler innenfor landets grenser. Etterretningstjenesten har ansvaret for å beskrive trusler mot norske interesser fra utenfor landets grenser.

Kan tjenesten bryte nor​​sk lov?

Nei. Etterretningstjenesten forholder seg til norsk lov og til folkeretten.

Samarbeider den no​rske tjenesten med tilsvarende tjenester i andre land?

Ja, i lov om Etterretningstjenesten står det at vi har adgang til å samarbeide med andre lands Etterretningstjenester, og dette samarbeidet er helt nødvendig for at vi skal kunne gjøre en god jobb.

Hvem får lese tjenestens etterretningsra​pporter?

Våre oppdragsgivere, for eksempel Forsvarsdepartementet, eller andre departementer som har bestilt slike rapporter.

Kan hvem som helst bestille en etterre​tningsrapport?

Nei, bare offentlige myndigheter kan anmode om informasjon fra Etterretningstjenesten. For organer utenfor Forsvarsdepartementet og Forsvarets militære organisasjon, må slike henvendelser være klarert med FD.

Hvilke kvalifikasjoner t​renger jeg?

Vi trenger både fagpersonell generelt, og akademisk utdannet personell. Søkere til stillinger i Etterretningstjenesten må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, o​g de må være norske statsborgere.​

 Ekspanderende liste

 

 

Publisert 8. januar 2015 11:18.. Sist oppdatert 15. mai 2018 10:26.