Forsvarets logistikkorganisasjonForsvarets logistikkorganisasjonhttp://forsvaret.no/media/PubImages/osh_jointviking_globec17-2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8310Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk – det gir Forsvaret raskere reaksjonsevne, høyere beredskap og lengre utholdenhet.Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk – det gir Forsvaret raskere reaksjonsevne, høyere beredskap og lengre utholdenhet.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Når Forsvaret skal utføre sine oppgaver, sørger Forsvarets logistikkorganisasjon for at fullt operativt utstyr blir levert så raskt og effektivt som mulig.

Med våre 1700 ansatte er vi en av de største driftsenhetene i Forsvaret og har et bredt spekter av kompetanse. Offiserer, økonomer, jurister, teknisk personell, innkjøpere, lager- og forsyningspersonell og transportplanleggere, jobber kontinuerlig med å møte kravet om skjerpede klartider og et mer utholdende forsvar til støtte for både egne og allierte styrker.

VÅRE OPPGAVER

  • FLO leverer logistikktjenester til Forsvaret og forsvarssektoren i fred, krise, konflikt og krig. Sjef FLO er fagmyndighet i Forsvaret for logistikk, og er Forsvarsledelsens rådgiver innen logistikkvirksomhet.
  • FLO utvikler tilpassede logistikkonsepter for Forsvarets operative avdelinger, og inngår på vegne av Forsvaret beredskapsavtaler med norske sivile leverandører av logistikktjenester.
  • FLO sikrer hele Forsvaret driftsmateriell gjennom å forestå innkjøp, forvalte kontrakter og rammeavtaler med norske og utenlandske leverandører. Med ansvaret for driftsanskaffelser og strategiske avtaler, forvalter FLO ca. 10 milliarder kroner for hele Forsvaret årlig.

AVDELINGER

FLO Forsyning har som hovedoppgave å støtte militære operasjoner med forsyninger. Divisjonen planlegger, koordinerer og leverer forsyninger (som mat, klær, våpen, drivstoff, reservedeler og ammunisjon) til hele Forsvaret. I tillegg leverer FLO Forsyning transporttjenester, som omfatter vei-, sjø- og lufttransport, spedisjon- og stykkgodsforsendelser i inn- og utland, tollbehandling, og tjeneste- og rettighetsreiser for alle i Forsvaret.

Divisjonen består av ni avdelinger. Fem regionale avdelinger har ansvar for etterforsyning av Forsvarets avdelinger innen sin region. Materiellstyringsavdelingen og transportavdelingen styrer vareflyten og sørger for transport og distribusjon. Renholdsavdelingen har ansvar for renholdstjenester i Forsvarssektoren, mens Baseavdelingen på Kjeller ivaretar driften av Kjeller militære flyplass.​

FLO Vedlikehold har ansvaret for vedlikehold, oppgradering og modifisering av Forsvarets våpen- og materiellsystemer, kjøretøy og fartøy. Avdelingen består av til sammen fem verksteder i Bjerkvik, Trandum, Bergen, Ramsund og Horten, samt Forsvarets laboratorietjenester (FO​LAT) på Kjeller.​

Driftsanskaffelser har ansvaret for rammeavtaler og innkjøp av varer og tjenester til hele Forsvaret. Avdelingen inngår nye, og forvalter eksisterende kontrakter og avtaler med leverandører i inn- og utland.

Strategiske avtaler skal styrke den strategiske styringen med driftsanskaffelser i Forsvaret og andre avtaleinngåelser. Avdelingen samarbeider tett med Driftsanskaffelser.

FLO stab er det administrative støtteelementet i FLO. Staben består av avdelingene strategi og kommunikasjon, økonomi og styring, HR, juridisk, og logistikk, samt en lederstøtteavdeling.

Nasjonal logistikkommando (NLK) er den operative logistikkommandoen i FLO i fred, krise, konflikt og krig. NLK har ansvaret for å planlegge, koordinere og lede fellesoperativ (hær, sjø og luft) logistikk og sanitet i Forsvaret. Avdelingen er en del av FLO stab, men under operativ kommando av Forsvarets operative hovedkvarter, og støtter daglig pågående norske militære operasjoner i inn- og utland.​