Forsvarets logistikkorganisasjonForsvarets logistikkorganisasjonhttp://forsvaret.no/media/PubImages/osh_jointviking_globec17-2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8310Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk – det gir Forsvaret raskere reaksjonsevne, høyere beredskap og lengre utholdenhet.Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk – det gir Forsvaret raskere reaksjonsevne, høyere beredskap og lengre utholdenhet.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Når Forsvaret skal utføre sine oppgaver, sørger Forsvarets logistikkorganisasjon for at fullt operativt utstyr blir levert så raskt og effektivt som mulig. Med våre 2000 ansatte er vi en av de største driftsenhetene i Forsvaret og har et bredt spekter av kompetanse. 
Offiserer, økonomer, jurister, teknisk personell, innkjøpere, lager- og forsyningspersonell og transportplanleggere, jobber kontinuerlig med å møte kravet om skjerpede klartider og et mer utholdende forsvar til støtte for både egne og allierte styrker. 

VÅRE OPPGAVER

FLO leverer logistikktjenester til Forsvaret og forsvarssektoren i fred, krise, konflikt og krig. Sjef FLO er fagmyndighet i Forsvaret for logistikk, og er Forsvarsledelsens rådgiver innen logistikkvirksomhet. FLO utvikler tilpassede logistikkonsepter for Forsvarets operative avdelinger, og inngår på vegne av Forsvaret beredskapsavtaler med norske sivile leverandører av logistikktjenester. FLO sikrer hele Forsvaret driftsmateriell gjennom å forestå innkjøp, forvalte kontrakter og rammeavtaler med norske og utenlandske leverandører. Med ansvaret for driftsanskaffelser og strategiske avtaler, forvalter FLO ca. 13,2 milliarder kroner for hele Forsvaret årlig.

AVDELINGER

Nasjonalt logistikkoperasjonssenter (NLOGS) er den operative logistikkommandoen i FLO i fred, krise, konflikt og krig. NLOGS har ansvaret for å planlegge, koordinere og lede fellesoperativ (hær, sjø og luft) logistikk og sanitet i Forsvaret. Avdelingen er en del av FLO stab, men under operativ kommando av Forsvarets operative hovedkvarter, og støtter daglig pågående norske militære operasjoner i inn- og utland.​ 
Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte (FKL) utdanner spesialister, utvikler og gjennomfører fagkurs, og gir operativ logistikkstøtte til hele Forsvaret. Avdelingen har unik kompetanse på landbasert militær logistikk, herunder forsyning, transport (vognførerutdanning), teknisk vedlikehold, forvaltning, og ammunisjon og ekslposivrydding. 
FKL leverer operative logistikkelementer til Forsvarets oppdrag - både nasjonalt og internasjonalt. Avdelingen ble overført fra Hæren til FLO i august 2017 og har tilhold på Sessvollmoen leir i Ullensaker. 
Forsyning har som hovedoppgave å støtte Forsvarets operasjoner med forsyninger og transport. Divisjonen planlegger, koordinerer og leverer forsyninger (som mat, klær, våpen, drivstoff, reservedeler og ammunisjon) til hele Forsvaret. I tillegg leverer FLO Forsyning transporttjenester, som omfatter vei-, sjø- og lufttransport, spedisjon- og stykkgodsforsendelser i inn- og utland, tollbehandling, og tjeneste- og rettighetsreiser for alle i Forsvaret. 
Vedlikehold har ansvaret for vedlikehold, oppgradering og modifisering av Forsvarets våpen- og materiellsystemer, kjøretøy og fartøy. Avdelingen består av til sammen fem verksteder i Bjerkvik, Trandum, Bergen, Ramsund og Horten, samt Forsvarets laboratorietjenester (FO​LAT) på Kjeller.​

Strategiske anskaffelser har ansvaret for rammeavtaler og innkjøp av varer og tjenester til hele Forsvaret. Avdelingen inngår nye, og forvalter eksisterende kontrakter og avtaler med leverandører i inn- og utland.

FLO stab er det administrative støtteelementet i FLO. Staben består av avdelingene strategi og kommunikasjon, økonomi og styring, HR, juridisk, og logistikk, samt en lederstøtteavdeling.