Forsvarets fellestjenesterForsvarets fellestjenesterhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Akershus-festning.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=855Akershus festning i Oslo husar mange av Forsvarets avdelingar.Akershus festning i Oslo husar mange av Forsvarets avdelingar.

Fra 2. august er Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon, Forsvarets sikkerhetsavdeling, Forsvarets mediesenter, Forsvarets forum, Feltprestkorpset og Forsvarets regnskapsadministrasjon samlet i dri​ftsenheten Forsvarets fellestjenester.

​​​​​​​​Forsvarets tryggingsavdeling (FSA)

Har det overordna ansvaret for den førebyggjande tryggingstenesta i Forsvaret. Tryggingsavdelinga skal sikre at verksemda til Forsvaret blir organisert, utført og revidert i samsvar med krava i tryggingslova. 

Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon (FAKT)

Avdelinga​ samlar Forsvarets komman​dantskap, museum, Forsvarets musikk og Forsvarets veteransenter under ei, felles leiing.

Avdelinga brukar kulturelle verkemiddel for å formidle tradisjon og historie. Sju museum, åtte kommandantar og fem musikkorps utgjer til saman den kulturelle satsinga i Forsvaret. I tillegg er Forsvarets veteransenter på Bæreia eit tilbod for rekreasjon og samhald blant veteranar. Kultur- og tradisjonsavdelinga har òg driftsansvaret for dei regionale støttefunksjonane som ligg i Oslo.

Forsvarets rekneskapsadministrasjon (FRA)

Fører rekneskap for heile Forsvaret. Alle fakturaer til og frå Forsvaret går via rekneskapadministrasjonen. Forsvaret har ei felles fakturaadresse som er knytta til rekneskapadministrasjonen.​​

Forsvarets mediesenter (FMS)

Er Forsvarets eige kommunikasjonshus. Forsvarets mediesenter kan levere produkt og gi råd innan tekstarbeid, medieanalyse, foto, video, design, digitale medium, heraldikk, profilering og rekruttering.

Forsvarets mediesenter administrerer Forsvarets mediearkiv, som gir deg tilgang til over 40 000 forsvarsrelaterte bilete. FMS tek òg hand om Forsvarets foto-, film- og programarkiv der ei rekkj​e program er tilgjengeleg for utlån. I dei fleste produksjonane brukar vi kompetanse frå alle våre fire​ avdelingar: Analyse, Digital kommunikasjon, Produksjon og Markedskommunikasjon. For meir informasjon, kontakt: fms.kontakt@mil.no.

Forsvarets forum

Har i oppdrag å formidle informasjon og debatt. Redaksjonen har ei fri og uavhengig stilling i samsvar med Lov om redaksjonell fridom i media og Redaktørplakaten. Innhaldet i bladet treng difor ikke vere uttrykk for kva den politiske eller militære leiinga måtte meine. http://fofo.no

Feltprestkorpset (FPK)

Feltprestkorpset er ein militær fellesinstitusjon som organiserer feltpresttenesta i Forsvaret. Om lag 55 feltprestar har teneste i Forsvaret, og prestane er fordelt på ulike militære avdelingar.

Oppdraget til Feltprestkorpset er å gi personell i Forsvaret tilbod om kyrkjelege tenester og leggje til rette for religionsutøving i fred, krise og krig. Feltprestane held gudstenester, andaktar og kyrkjelege handlingar som dåpar, vigslar og gravferder. Dei underviser òg i etikk og held sjelesorgsamtalar og støtter i Forsvarets arbeid med å ta vare på veteranar.

I 2015 starta Feltprestkorpset eit toårig tros- og livssynsprosjekt. Målsettinga med prosjektet er å gi råd til feltprosten om korleis Forsvaret best kan utvide tros- og livsynstenesta med hovudvekt på islam og livssynshumanisme. Feltprestkorpset har derfor tilsett to prosjektrådgivarar: ein med kompetanse i islamsk tru og praksis, og ein med kompetanse i livssynshumanisme.​

Publisert 11. desember 2014 11:41.. Sist oppdatert 12. august 2016 14:48.