fakta_326_andreavdelingerfakta_326_andreavdelingerhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20225Forsvarets fellestenesterAkershus festning i Oslo husar mange av Forsvarets avdelingar./media/PubImages/Akershus-festning.jpg


Sjef FFTs halvårlige informasjonsmøte er tilgjengelig for ansatte fra klokken 10.00 onsdag 17. juni på denne lenken

halvårlig informasjonsmøteForsvarets fellestenester (bokmål: Forsvarets fellestjenester) har felles stab og administrasjon for tolv avdelingar: ​

 • Forsvarets tryggingsavdeling / Forsvarets sikkerhetsavdeling
 • Forsvarets rekneskapsadministrasjon / Forsvarets regnskapsavdeling
 • Forsvarets trus- og livssynskorps / Forsvarets tros- og livssynskorps
 • Forsvarets veteranteneste / Forsvarets veterantjeneste
 • Oslo garnisonsforvalting / Oslo garnisonsforvaltning
 • Forsvarets mediesenter
 • Forsvarets forum
 • Regelverkseininga / Regelverksenheten
 • Forsvarets FIF-administrasjon 
 • Forsvarsmusea / Forsvarsmuseene 
 • Forsvarets musikk 
 • Forsvarets kommandantskap

 

​​​​​​​​Forsvarets tryggingsavdeling /
Forsvarets Sikkerhetsavdeling (FSA)

Har det overordna ansvaret for den førebyggjande tryggingstenesta i Forsvaret. Tryggingsavdelinga skal sikre at verksemda til Forsvaret blir organisert, utført og revidert i samsvar med krava i tryggingslova. 

Forsvarets rekneskapsavdeling  /
Forsvarets regnskapsavdeling (FRA)

Fører rekneskap for heile Forsvaret. Alle fakturaer til og frå Forsvaret går via rekneskapavdelinga. Forsvaret har ei felles fakturaadresse som er knytta til rekneskapavdelinga.​​

Forsvarets mediesenter (FMS)

Er Forsvarets eige kommunikasjonshus. Forsvarets mediesenter kan levere produkt og gi råd innan tekstarbeid, medieanalyse, foto, video, design, digitale medium, heraldikk, profilering og rekruttering.

Forsvarets mediesenter administrerer Forsvarets mediearkiv, som gir deg tilgang til bilete og film i høg oppløysing, tatt av Forsvarets fotografar. FMS tar òg hand om Forsvarets foto-, film- og programarkiv, der ei rekkj​e program er tilgjengeleg for utlån. I dei fleste produksjonane brukar vi kompetanse frå dei fire​ avdelingane i FMS: Analyse, Digital kommunikasjon, Produksjon, og Markedskommunikasjon. For meir informasjon, kontakt: fms.kontakt@mil.no.

Forsvarets forum

Har i oppdrag å formidle informasjon og debatt. Redaksjonen har ei fri og uavhengig stilling i samsvar med Lov om redaksjonell fridom i media og Redaktørplakaten. Innhaldet i bladet treng difor ikke vere uttrykk for kva den politiske eller militære leiinga måtte meine. http://fofo.no.

Forsvarets trus- og livssynskorps /
Forsvarets tros- og livssynskorps (FTLK)

Trus- og livssynskorpset er ein militær fellesinstitusjon som organiserer tenester innan tru og livssyn i Forsvaret. I korpset tenestegjer for tida i overkant av 50 sertifiserte fagpersoner frå Den norske kyrkja og andre trus-og livssynssamfunn. 

Personellet har ansvaret for tru og livssyn i Forssvaret, i samsvar med eiga sertifisering. Korpset legg òg til rette for trus- og livssynsutøving, underviser i etikk og gir råd i religiøse, etiske og moralske spørsmål.

Forsvarets regelverkseining
/Forsvarets REgelverksenhet

Regelverkseininga er Forsvarets rådgivande organ for regelverk og styringsdokument. Eininga skal utarbeide og implementere eit overordna system for regelverk. Dette regelverket skal sikre leiinga god oversikt, effektiv styring og eit regelverk av høg kvalitet. 

Regelverkseininga sine hovudoppgåver er å kvalitetssikre og gjere Forsvarets interne regelverk tilgjengeleg. Dette omfattar òg drift og utvikling av ein søkbar database for avtalar og regelverk (FOBID). Eininga arbeidar kontinuerleg med å forbetre arbeidet med regelverksutvikling i Forsvaret og leiar utviklinga av
eit nettverk for rettslege styringsinstrument i forvaltinga.

Les mer om Regelverksenheten

Søk i FOBID

Publisert 27. januar 2020 13:32.. Sist oppdatert 17. juni 2020 12:53.