fakta_135_operativthovedkvartefakta_135_operativthovedkvartehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=14834/media/PubImages/2017-10-12 JS-8776.jpg
fakta_135_operativthovedkvartefakta_135_operativthovedkvartehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=14835/media/PubImages/Reitan kart .2png.png
fakta_135_operativthovedkvartefakta_135_operativthovedkvartehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=14836/media/PubImages/AA_CR16_010316_8_2.jpg

Forsvarets operative hovedkvarter

Forsvarets operative hovudkvarter  (FOH) vernar norske verdiar og interesser ved å planleggje og utføre norske militære operasjonar heime og i utlandet.

Hovudkvarteret har overordna kommando og kontroll over militære aktivitetar i inn- og utland. Dette omfattar alt frå Kystvakta, redningstenesta og grensevakta, til norske soldatar i utlandet.

FOH si grunnleggjande oppgåve er å sørgje for at Forsvaret er synleg til stades for å markere Noregs suverenitet og suverene rettar. For å overvake Noreg og våre enorme havområde, nyttar Forsvaret seg av en rekkje ulike sensorar som det langtrekkande maritime patruljeflyet P-3 Orion og ulike kystvaktfartøy. Informasjonen frå de ulike sensorane går til overvakingssenteret på FOH. Her set vi informasjonen saman til ei t heilt bilete som vi deler med Nato og norske avdelingar i inn- og utland.

FOH har ansvaret for planlegginga og gjennomføringa av fellesoperative øvingar, som vil seie øvingar kor fleire forsvarsgreinar trener saman. Hovudkvarteret leder blant anna vinterøvingane Cold Response og Joint Viking kor allierte og partnarland inviterast til å delta.

Avdelinga samarbeider tett med sivile etatar og direktorat gjennom totalforsvaret. Dersom en alvorlig situasjon oppstår, er sivilsamfunnet og Forsvaret gjensidig avhengig av kvarandre. Summen av landets sivile og militære ressursar, som jobbar samen for å førebygge og handtere kriser, væpna konfliktar og krig, kallar vi totalforsvaret.

FOH er døgnbemanna, og består av dyktige offiserar, spesialistar, sivile og vernepliktige. Mange har erfaring frå fellesoperative miljø frå stillingar i Nato og deltaking i internasjonale operasjonar.

Sjefen for hovudkvarteret er den fremste rådgivaren til forsvarssjefen innan operative spørsmål. Noverande sjef er generalløytnant Rune Jakobsen.

Ansvarsområda til FOH:
  • Halde auge med dei enorme havområda våre og norsk luftrom for å oppnå best mogleg situasjonsforståing.
  • Hevde norsk suverenitet i områda våre.
  • Utøve nasjonal styresmakt i desse områda.
  • Vere til stades og handtere eventuelle kriser.
  • Planleggje og leie øvingar.
  • Ha kontroll og gi støtte til avdelingane våre i internasjonale operasjonar.​
  • Støtte det sivile samfunnet.
Publisert 20. august 2014 10:30. av Ina Nyås Moe, Forsvarets operative hovedkvarter. Sist oppdatert 20. august 2020 13:04.