LOS-programmet i Forsvaret

LOS-programmet utvikler og innfører et Felles integrert forvaltningssystem (FIF) i Forsvaret og Forsvarsmateriell. FIF er verktøyet virksomhetene benytter for å drive effektiv styring og ressursbruk.

FIF – for økt operativ evne

Ved å fase ut gamle IT-systemer og innføre en integrert ERP-løsning (enterprise resource planning) får vi bedre kontroll over materiell-, økonomi og personellressursene. Integrerte arbeidsprosesser og det helhetlige situasjonsbildet sikrer evnen til å planlegge bruken av ressursene og å fatte riktige beslutninger i forhold til oppdrag og fremtidige behov. Slik bidrar FIF til å øke Forsvarets operative evne.

Alle medarbeidere i Forsvaret og Forsvarsmateriell bruker FIF. Endringen innebærer nye måter å jobbe på, bruk av SAP-teknologi og tilpassinger av organisasjonen. Derfor innføres FIF trinnvis. Dette er et utvalg av innføringsprosjektene:

 • 2011-tdd            FIF 3.0 Logistikkprosjektet
 • 2011-2014          Prosjekt HRM i FIF
 • 2010-2011          Tilgangsstyring i SAP
 • 2009-2012        Prosjekt IKT-støtte til ny sesjonsordning
 • 2008-2009        Prosjekt historisk arkiv
 • 2007-2008        FIF 2.0 Økonomiprosjektet
 • 2005-2006        Leveranse organisasjonsdata i SAP DFPS
 • 2004-2006        Driftsunderstøttelse Nansen-klassen fregatter
 • 2003-2005        Systemunderstøttelse plan- og budsjettprosesser, rapporteringsløsninger
 • 2004-2005        Forsvarets arkivadministrasjon, felles arkivtjeneste
 • 2004                   FIF-portal egenregistrering
 • 2002-2003        FIF 1.0 Lønn og eksternregnskap Leveranseprosjekt 1

FIF 3.0 LOGISTIKKPROSJEKTET

P2814 Logistikkprosjektet er det siste store prosjektet i LOS-programmets regi. Logistikkprosjektet har utviklet og innført FIF versjon 3.0 med felles løsning for anskaffelse, forsyning, vedlikehold, masterdata, materiellforvaltning, økonomi og styring, strukturforvaltning, risiko- og hendelseshåndtering og deployert løsning for våpensystemene.

FIF 3.0 løsningen ble innført i januar 2016. Siden da er materielldata for rundt 600 våpen- og materiellsystemer innen land-, felles- og sjøporteføljen lagt inn i SAP. Vedlikehold og forvaltning av konfigurasjonen av dette materiellet utføres nå i FIF. Etatene kan nå sammenstille presise beslutningsgrunnlag og styre sine kapasiteter på en bedre måte. Innlegging av data for resterende materiellsystemer pågår.

MED FIF 3.0 KNYTTES ALLE FAGOMRÅDENE SAMMEN I EN INTEGRERT LØSNING

Alt vi gjør i Forsvaret skal bidra til å skape og anvende operativ evne. Fra planlegging til gjennomført oppdrag arbeider flere ulike fagområder tett sammen. Med FIF 3.0 er alle fagområdene nå knyttet sammen i en felles løsning. Resultatet er at alle ledd i virksomheten får bedre tilgang til informasjonen som trengs for å utføre arbeidsoppgavene, slik at mer av Forvarets materiell er operativt til enhver tid.

For eksempel skal all planlegging av forsyning og vedlikehold nå gjøres i SAP. Det skaper bedre flyt i samarbeidet mellom forsyning og vedlikehold, samtidig som det er mulig å automatisere en del av kommunikasjonen. Slik fanges framtidige behov for reservedeler opp raskere, og det kan jobbes mer effektivt. Data registreres kun én gang og gjenbrukes i felles prosesser i ERP-løsningen på tvers av avdelinger og fagområder. Slik gir FIF oversikt i sanntid over det vi har – og det vi mangler. Med et felles og oppdatert datagrunnlaget kan vi operere med tempo, og raskere stille opp der det trengs.

RISKO- OG HENDELSEHÅNDTERING I FIF

Med HMS-modulen i FIF 3.0 sikrer vi at alle hendelser og risikovurderinger samles, følges opp og håndteres på en bedre måte. Vi kan gjøre analyser og se sammenhenger, og dermed iverksette målrettede tiltak. Tidligere vurderinger og hendelser utgjør erfaringer som nye vurderinger baseres på. Dette bidrar til at vi kan øve realistisk og trygt. Skulle en hendelse likevel inntreffe, kan detaljert informasjon registreres slik at vi kan unngå tilsvarende hendelser i framtiden.

Publisert 1. desember 2015 10:15.. Sist oppdatert 5. mai 2017 15:00.