LOS-programmet i Forsvaret – for økt operativ evne

​LOS-programmet utvikler og innfører Forsvarets felles integrerte forvaltningssystem (FIF).

​​​​​FIF er verktøyet Forsvaret benytter for å drive effektiv virksomhetsstyring. FIF gir oversikt og kontroll over Forsvarets ressurser, slik at Forsvaret kan planlegge og fullføre støttevirksomheten, styrkeproduksjonen og operasjoner raskt og effektivt.

Innføringen av FIF gjøres trinnvis. Forsvarets FIF-løsning understøtter i dag arbeidet innenfor styring og ledelse, lønn, økonomi, innkjøp, materielladministrasjon, forsyning, strukturforvaltning, personell- og kompetansestyring. Logistikkprosjektet utvider FIF til å omfatte en ny logistikk-, styrings og økonomiløsning som tas i bruk i løpet av 2016. Moderniseringen inkluderer nye arbeidsprosesser, justeringer i organisasjonen og nye felles arbeidsverktøy.

Utdrag av LOS-programmets endringsprosjekter:

 • 2016      Logistikkprosjektet FIF 3.0
 • 2014      Prosjekt HRM i FIF
 • 2011      Tilgangsstyring i SAP: tilgangsstyring, rollekonfigurasjon og kvalifikasjonsstyring
 • 2009      IKT-støtte til ny sesjonsordning
 • 2008      Økonomiprosjektet FIF 2.0: økonomi, styring, forsyning
 • 2006      Leveranse master organisasjonsdata i SAP DFPS
 • 2006      Driftsunderstøttelse fregatter
 • 2005      Systemunderstøttelse plan- og budsjettprosesser, rapporteringsløsninger 
 • 2005      Forsvarets arkivadministrasjon, felles arkivtjeneste
 • 2004      FIF-portal egenregistrering
 • 2003      Leveranseprosjekt 1 FIF 1.0, lønn og eksternregnskap, FRA & FLA

​Logistikkprosjektet - FIF 3.0

Med FIF 3.0 får Forsvaret ett felles system for styring av personell, materiell og økonomi. Det gjør Forsvaret bedre rustet til framtidige operasjoner.

Tempo, ​​overblikk, presisjon

I 2016 tar Forsvaret i bruk nye felles arbeidsverktøy i FIF innen anskaffelse, forsyning, vedlikehold, masterdata, eierskapsforvaltning, økonomi og styring, deployert løsning, strukturforvaltning og helse, miljø og sikkerhet. FIF 3.0 vil til enhver tid gi Forsvaret et presist overblikk over det vi har – og det vi mangler. Med ett felles og oppdatert datagrunnlag kan vi operere med tempo, og raskere stille opp der det trengs.

I FIF 3.0 knytter vi fagområd​​ene tettere sammen

Alt vi gjør i Forsvaret skal bidra til å skape og anvende operativ evne. Fra planlegging til gjennomført oppdrag arbeider flere ulike fagområder tett sammen. Med FIF 3.0 inkluderes alle fagområdene i samme system. Da får vi bedre tilgang til informasjonen som trengs for å utføre arbeidsoppgavene våre, slik at mer av Forvarets materiell er operativt til enhver tid. Data skal kun registreres én gang og deretter gjenbrukes på tvers av avdelinger, fagområder og prosesser.

I FIF 3.0 skal for eksempel all planlegging av forsyning og vedlikehold gjøres i SAP. Det vil skape bedre flyt i samarbeidet mellom forsyning og vedlikehold, samtidig som det blir mulig å automatisere en del av kommunikasjonen. Slik fanges framtidige behov for reservedeler opp raskere

Helse, miljø og sikkerhet understøttet av FIF

Den nye HMS-modulen i FIF 3.0 skal sikre at alle hendelser og risikovurderinger samles, følges opp og håndteres på en bedre måte. Vi kan gjøre analyser og se sammenhenger, og dermed iverksette konkrete tiltak raskere. Tidligere vurderinger og hendelser blir også samlet i FIF, slik at vurderingen av risiko er basert på faktiske erfaringer. Dette vil bidra til at vi kan øve realistisk og trygt. Skulle en hendelse likevel inntreffe, kan mer detaljert informasjon enn i dag registrere og følges opp.

Innføring

Innføringen av FIF 3.0 er omfattende og kompleks og treffer store deler av Forsvaret. 7600 ansatte innen logistikk, økonomi og HMS får nye og bedre arbeidsverktøy, og tillegg får alle ansatte et nytt HMS-verktøy. Logistikkprosjektet arbeider tett med linjeorganisasjonen for å sikre en vellykket innføring. FIF 3.0 innføres fra januar 2016, og ansatte tar FIF 3.0 i bruk til ulike tidspunkt i løpet av året.

Publisert 1. desember 2015 10:15.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:34.