Et forsvar i endring<img alt="" src="/media/PubImages/20150907th_%2018761.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Et forsvar i endringGjennom 2014 endret den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa seg og aktualiserte behovet for å prioritere forsvaret av Norge og alliansen mot anslag eller angrep.http://forsvaret.no/fmr
Forsvarssjefens anbefalte struktur<img alt="" src="/media/PubImages/PG_1290_24.03.2015_24.03.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarssjefens anbefalte strukturForsvarssjefen anbefaler en ny innretning på strukturen som svar på de sikkerhetspolitiske utfordringene. Innretningen gir mulighet for å løse de mest krevende oppgavene og styrker i tillegg Forsvaret som en del av Nato.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/anbefalingen
Utvikling i operativ struktur<img alt="" src="/media/PubImages/A_150418_ISTY_Bundle_ASylte-48.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Utvikling i operativ strukturDen anbefalte løsningen representerer et nøkternt forsvar der strukturen er strengt prioritert.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/anbefalingen/utvikling
Oversikt over Forsvarets operative struktur<img alt="" src="/media/PubImages/20090826th%20634.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Oversikt over Forsvarets operative strukturIllustrasjonen viser forsvarssjefens anbefalte operative struktur i 2024.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/anbefalingen/oversikt
Kraftsamling av baser og virksomheter<img alt="" src="/media/PubImages/20150916th_%2019476.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kraftsamling av baser og virksomheter​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ved å konsentrere virksomheter til landets hovedsfartsårer oppnås stordriftsfordeler og logistiske, IKT-messige og o​perative synergier. http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/anbefalingen/basestruktur
Oppsummering av anbefalt struktur<img alt="" src="/media/PubImages/12J00047_0225.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Oppsummering av anbefalt strukturDen anbefalte strukturen løser de oppgavene som er beskrevet i forsvarsministerens oppdrag.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/anbefalingen/oppsummering
Konsekvenser ved videreførte budsjetter<img alt="" src="/media/PubImages/B_osh_o_nj15-5243.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Konsekvenser ved videreførte budsjetterEn videreføring av dagens økonomiske rammer innebærer at Forsvaret vil måtte bygges ned.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/anbefalingen/nedbygging-av-forsvaret
Operativ evne ved videreførte budsjetter<img alt="" src="/media/PubImages/A_AA_KESK_Ulvunge_1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Operativ evne ved videreførte budsjetterOm forsvarsevnen skal tilpasses et lavere kostnadsnivå enn dagens struktur forutsetter, vil det medføre dyptgripende endringer.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/anbefalingen/nedbygging-av-forsvaret/konsekvenser-operativ-evne

 

 

Konsekvenser ved videreførte budsjetterKonsekvenser ved videreførte budsjetterhttp://forsvaret.no/media/PubImages/B_osh_o_nj15-5243.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3904En videreføring av dagens økonomiske rammer innebærer at Forsvaret vil måtte bygges ned.

​​​​​​​​​​​NEDBYGGING AV FORSVARET

​De fleste kapasitetene i Forsvaret er allerede på et kritisk lavt nivå. En videre reduksjon i antallet vil verken være operativt forsvarlig eller gi nødvendig økonomisk innsparing. En gradvis reduksjon i bredden av de militære kapasitetene er følgelig uunngåelig, og vil etterlate åpenbare svakheter i Norges forsvarsevne. Militære strategier og taktikker er som ofte​st basert på å utnytte slike svakheter hos en motstander. Det må derfor legges til grunn at den risikoen man tar ved å redusere forsvarsevnen er høyst reell.

Dersom strukturen reduseres fra det anbefalte nivået i kapittel 4, vil førstelinjeforsvaret bli så uthulet at det vil være snakk om en annen type forsvar. Når svakhetene skapes innenfor det som betegnes som førstelinjeforsvaret, må risikoreduserende tiltak fra allierte veie opp for svakhetene i den nasjonale strukturen. Det vil kreve allierte styrker på norsk jord til daglig, eller at allierte for-sterkninger kommer i form av luftbårne systemer som kan påvirke strid i frontlinjen svært raskt.

Et forsvar som skal driftes og utvikles med utgangspunkt basert på et 2015-budsjettnivå, må endres radikalt. Et videreført 2015 budsjett vil innebære gradvis avvikling av operative kapasiteter for å kunne sikre forsvarlig drift av de prioriterte og gjenværende deler av strukturen. Forsvarssjefens råd er da å prioritere evne til selvstendig kriseforebygging og krisehåndtering, samt bidra til Nato og allierte. 

De etterfølgende tiltakene beskriver konsekvensene av å videreføre budsjettene på dagens nivå. Tiltakene synliggjør uunngåelige valg og dilemmaer knyttet til konsekvensene.​

I et nedbygget forsvar konsentreres aktiviteten om å løse oppgaver innen maktdiplomati og alliert mottak, suverenitetshevdelse, myndighetsutøvelse og bidrag til Nato. En nasjonal ambisjon om et tilstrekkelig førstelinjeforsvar må forlates, og evnen til å håndtere de mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonene vil være svært begrenset.​

FØLGENDE KUTT VIL OVER TID VÆRE UUNNGÅELIGE I EN NEDBYGGET STRUKTUR:​

  • ​​Drifts- og investeringskostnadene må reduseres, og struktur og baser må bygges betydelig ned. Kutt må gjennomføres også i den operative strukturen og ses i sammenheng med de investeringsmidlene som er tilgjengelig.
  • Brigadeambisjonen i Hæren må forlates. Flere bataljoner reduseres, anskaffelse og oppgradering av stridsvogner gjennomføres ikke og én av leirene i Hæren fases ut.
  • Sjøforsvarets ubåter, kystkorvetter og mineryddere utfases.
  • Det anskaffes færre F-35 til Luftforsvaret.
  • HM Kongens garde j​usteres til en redusert bataljonstørrelse.
  • På området kommando og kontroll vil virksomheten ved Forsvarets operative hovedkvarter bli betraktelig redusert og k​onsentreres om overvåking, situasjonsforståelse og planverksutvikling.
  • Organisering og forvaltningsmodell vil bli som for anbefalt struktur, men med ytt​erligere personellreduksjoner.​​​

Les om konsekvensene for den operative strukturen

gå til neste side​
Publisert 16. september 2015 13:33.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:34.