Et forsvar i endring<img alt="" src="/media/PubImages/20150907th_%2018761.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Et forsvar i endringGjennom 2014 endret den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa seg og aktualiserte behovet for å prioritere forsvaret av Norge og alliansen mot anslag eller angrep.http://forsvaret.no/fmr
Forsvarssjefens anbefalte struktur<img alt="" src="/media/PubImages/PG_1290_24.03.2015_24.03.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarssjefens anbefalte strukturForsvarssjefen anbefaler en ny innretning på strukturen som svar på de sikkerhetspolitiske utfordringene. Innretningen gir mulighet for å løse de mest krevende oppgavene og styrker i tillegg Forsvaret som en del av Nato.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/anbefalingen
Utvikling i operativ struktur<img alt="" src="/media/PubImages/A_150418_ISTY_Bundle_ASylte-48.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Utvikling i operativ strukturDen anbefalte løsningen representerer et nøkternt forsvar der strukturen er strengt prioritert.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/anbefalingen/utvikling
Oversikt over Forsvarets operative struktur<img alt="" src="/media/PubImages/20090826th%20634.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Oversikt over Forsvarets operative strukturIllustrasjonen viser forsvarssjefens anbefalte operative struktur i 2024.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/anbefalingen/oversikt
Kraftsamling av baser og virksomheter<img alt="" src="/media/PubImages/20150916th_%2019476.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kraftsamling av baser og virksomheter​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ved å konsentrere virksomheter til landets hovedsfartsårer oppnås stordriftsfordeler og logistiske, IKT-messige og o​perative synergier. http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/anbefalingen/basestruktur
Oppsummering av anbefalt struktur<img alt="" src="/media/PubImages/12J00047_0225.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Oppsummering av anbefalt strukturDen anbefalte strukturen løser de oppgavene som er beskrevet i forsvarsministerens oppdrag.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/anbefalingen/oppsummering
Konsekvenser ved videreførte budsjetter<img alt="" src="/media/PubImages/B_osh_o_nj15-5243.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Konsekvenser ved videreførte budsjetterEn videreføring av dagens økonomiske rammer innebærer at Forsvaret vil måtte bygges ned.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/anbefalingen/nedbygging-av-forsvaret
Operativ evne ved videreførte budsjetter<img alt="" src="/media/PubImages/A_AA_KESK_Ulvunge_1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Operativ evne ved videreførte budsjetterOm forsvarsevnen skal tilpasses et lavere kostnadsnivå enn dagens struktur forutsetter, vil det medføre dyptgripende endringer.http://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/forsvarssjefens-fagmilitaere-raad/anbefalingen/nedbygging-av-forsvaret/konsekvenser-operativ-evne

 

 

Oppsummering av anbefalt strukturOppsummering av anbefalt strukturhttp://forsvaret.no/media/PubImages/12J00047_0225.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3903Den anbefalte strukturen løser de oppgavene som er beskrevet i forsvarsministerens oppdrag.

​​​​​​​​​​Strukturen som er beskrevet på sidene foran, innebærer en markant dreining fra dagens forsvar. Evnen til å forsvare Norge og allierte mot trusler, anslag eller angrep innenfor rammen av Nato, styrkes betraktelig. I anbefalingen er det spesielt lagt vekt på en betydelig b​edre reaksjonsevne, forhøyet beredskap og styrket bemanning ved flere avdelinger.​

Strukturen gir Norge en nasjonal, selvstendig evne til å håndtere de mest kr​evende utfordringene ved væpnet angrep i en begrenset periode. Foruten å gi Forsvaret økt reaksjonsevne, ivaretas behovet for tilstedeværelse i viktige områder med moderne kapasiteter.​

I tillegg svarer strukturen på utfordringer knyttet til tvangsdiplomati m​ed militære virkemidler, suverenitetshevdelse, myndighetsutøvelse, terror og internasjonale operasjoner.

Til sammen gir de foreslåtte tiltakene et nøkternt forsvar der strukturen er strengt prioritert og satt sammen for å kunne løse oppgavene i de dimensjonerende utfordringene. I tillegg gjør innretningen det mulig å bygge opp kapasitetene ved ytterligere satsinger og prioriteringer gjennom forsvarsbudsjettene.​​​

ØKONOMISKE FORUTSETNINGER

Forsvarsjefen anbefaler et forsvar der det er balanse mellom oppgaver, struktur og budsjett og den forsvarsspesifikke kostnadsveksten er innarbeidet. Kostnadsberegningen av anbefalt struktur gir et merbehov i forhold til 2015-budsjettnivået og inkluderer tilleggsfinansiering av nye F-35 kampfly og Joint Strike Missile, og tar høyde for en videreføring av regjeringens krav om avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform.

​Endring av Forsvaret bør gjennomføres hurtig, slik at man raskest mulig oppnår nødvendig  operativ kapasitet, reaksjonsevne og kostnadseffektiv drift. 

For perioden 2017–2020 utgjør økte driftskostnader 10 milliarder kroner, hvorav 720 millioner kroner er personellrelaterte omstillingskostnader. Investeringer i prioriterte kapasiteter som eksempelvis satellitter, overvåkings- og etterretningssystemer, modernisering av stridsvogner og kampvogner, anskaffelse av kamp- og områdeluftvern og informasjonsinfrastruktur, utgjør 21 milliarder kroner. Dette inkluderer også 2,3 milliarder kroner til etterslep på materiellvedlikehold og logistikkberedskap. Investeringer i eiendom, bygg og anlegg utgjør 4 milliarder kroner. Samlet merbehov i perioden er dermed 35 milliarder kroner.

Forsvarssjefen anbefaler at forsvarsrammen økes med rundt 2,7 milliarder kroner i 2017, for deretter å øke til et nivå som er 11,5 milliarder kroner høyere enn dagens budsjettnivå i 2020. Samlet sett tilsvarer anbefalingen en økning på i underkant av 30 milliarder kroner i perioden 2017–2020, og vil kreve tilpasning av tidspunkt for investeringene for å skyve deler av merbehovet til perioden etter 2024.​

For perioden 2021–2028 utgjør økte driftskostnader 41 milliarder kroner. Investeringer i prioriterte kapasiteter som eksempelvis ubåter, strategiske etterretningsressurser, helikoptre til spesialstyrkene, pansrede og lettpansrede kjøretøyer, overvåkings- og etterretningsfly, ubemannede luftbårne fartøyer, oppgradering av transportfly og fregatter og anskaffelse av nye kystvaktfartøyer, utgjør 49 milliarder kroner. Samlet merbehov i perioden er beregnet til 90 milliarder kroner.​

Det anbefales at forsvarsrammen for perioden 2021–2028 tar utgangspunkt i et nivå som i 2021 er 11,6 milliarder kroner høyere enn dagens budsjettnivå, og at det deretter økes med 100 millioner kroner per år frem til 2028. Dette medfører i sum en økning på i underkant av 96 milliarder kroner i perioden 2021–2028.​

Forsvarssjefen anbefaler effektiviseringstiltak som samlet utgjør 14 milliarder ​​kroner (akkumulert) fra 2017 til 2028, og 22 milliarder kroner i hele 20-årsperioden. 

Kostnadsberegningen av forsvarssjefens anbefalte struktur tilsier et totalt m​​erbehov på om lag 175 milliarder kroner i perioden 2015–2034. ​​

SATSINGSFOR​​SLAG VED YTTERLIGERE ØKTE BUDSJETTRAMMER

Om rammene økes ytterligere enn det den nøkterne strukturen legger opp til, foreslås følgende kapasiteter i prioritert rekkefølge:​

  1. Videreføre anti-ubåt-kapasitet i nye overvåkingsplattformer, det vil si ved å anskaffe fullverdige maritime patruljefly.
  2. Videreføre en struktur på seks ubåter og anskaffe seks nye fra 2025.
  3. Styrke den landmilitære evnen og tilstedeværelsen i landet gjennom å opprette en ny brigade med tilhørende materiell.
  4. Anskaffe nye helikoptre til Hæren.
  5. Øke antallet presisjonsvåpen.

Les om konsekvenser ved videreførte budsjetter

gå til neste side

Publisert 16. september 2015 13:31.. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:34.